Ktl-icon-tai-lieu

Bài giảng kỹ thật xử lý nước

Được đăng lên bởi nguyenoai89
Số trang: 213 trang   |   Lượt xem: 2526 lần   |   Lượt tải: 1 lần
KỸ THUẬT XỬ LÝ NƯỚC CẤP
CHƯƠNG I: NGUỒN NƯỚC VÀ MỤC ĐÍCH CẤP NƯỚC

CHƯƠNG I: NGUỒN NƯỚC VÀ MỤC ĐÍCH CẤP NƯỚC

1.1. NƯỚC THIÊN NHIÊN
1.1.1. Nước mặt
Gi i thi u chung

Là n c sông, h , ao, su i, kênh r ch...
Vi t Nam có hn 2000 con sông l n d c t B c
vào Nam v i t ng dòng ch y g n 900 t m3/năm
2 h th ng sông l n nh t c a Vi t Nam đ u b t
tính ph thu c cao (v
ngu n t n c ngoài
s phát tri n KT-XH, ô nhi m, phá r ng...)
Thành ph n và tính ch t n c ph thu c vào
đ t đai, ho t đ ng con ng i, các quá trình t
nhiên... ni con sông ch y qua
Lu l ng n c ph thu c m nh m vào ch đ
ma

CHƯƠNG I: NGUỒN NƯỚC VÀ MỤC ĐÍCH CẤP NƯỚC

1.1. NƯỚC THIÊN NHIÊN
1.1.1. Nước mặt
Thành ph n và tính ch t

Có nhi u khí hòa tan, ch
nghĩa r t quan tr ng.

y u là Ôxi

có ý

Có nhi u ch t r n l l ng
Có nhi u ch t h u c do sinh v t b phân h y
Có nhi u rong t o, th c v t n i, đ ng v t n i
Ch t l ng n c thay đ i theo mùa
B nh h ng m nh m b i ho t đ ng 2 bên b
c a con ng i (công nghi p, nông nghi p...)

CHƯƠNG I: NGUỒN NƯỚC VÀ MỤC ĐÍCH CẤP NƯỚC

1.1. NƯỚC THIÊN NHIÊN
1.1.2. Nước ngầm
Gi i thi u chung
Đ c cung c p ch y u b i ma và lu gi
t ng ch a n c

trong các

Có th có áp ho c không áp
Kho ng 60% n c ăn u ng, 15% n c sinh ho t, 20%
n c t i, 20-30% n c c p công nghi p đ c l y t
n c ng m. Trung bình m i năm khai thác 700 t m3.
Vi t Nam đ c xem là có ngu n và l ng n c ng m
d i dào. Nhng th c t cha có kh o sát chi ti t và
qui ho ch s d ng h p lý.
Công tác b o v , bù đ p không đ t
ch t l ng suy gi m

tr

l ng và

B nh h ng m nh m b i ho t đ ng khai thác c a
con ng i

1.1. NƯỚC THIÊN NHIÊN
1.1.2. Nước ngầm
Thành ph n và tính ch t

N c t ng nông có tr l ng th p, không áp, d
b nhi m b n. Và ng c l i đ i v i t ng sâu.
N c ng m th ng không có ôxi hòa tan nhng
có nhi u CO2 và các ch t hòa tan (s t, đ c ng,
mangan, asen, m n...)
pH n c ng m khá th p, th ng dao đ ng t
đ n 6,0.

3,0

S có m t c a m t s thành ph n ô nhi m có th
ph n nh m c đ xâm nhi m c a ngu n n c
ng m ni đó (VD: hàm l ng Photpho, Nit
amonia, E.Coli...)

1.1. NƯỚC THIÊN NHIÊN
1.1.2. Nước ngầm
So sánh đ c tính hai ngu n n c m t và n c ng m
TT

Đ c tính

N c m t

N c ng m

1

Nhi t đ

Thay đ i theo mùa

Tng đ i n đ nh

2

Đ đ c

Thay đ i theo mùa

Ít ho c không thay đ i

3

Đ màu

Gây ra do đ t sét, các Th ng thì không màu, đ
ch t l l ng, rong t o và màu gây ra do có ch a các
do n c th i
ch t c a acid humic

4

Đ khoáng hóa

Thay đ i ph thu c vào
n n đ t, ma...

5

S t và mangan

Th...
KỸ THUẬT XỬ LÝ NƯỚC CẤP
CHƯƠNG I: NGUỒN NƯỚC VÀ MỤC ĐÍCH CẤP NƯỚC
Bài giảng kỹ thật xử lý nước - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Bài giảng kỹ thật xử lý nước - Người đăng: nguyenoai89
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
213 Vietnamese
Bài giảng kỹ thật xử lý nước 9 10 815