Ktl-icon-tai-lieu

Bài giảng kỹ thuật điện

Được đăng lên bởi Nam Lun Nuoc
Số trang: 67 trang   |   Lượt xem: 2838 lần   |   Lượt tải: 5 lần
CHƯƠNG I: MẠCH ĐIỆN MỘT PHA

1.1.KHÁI NIỆM CƠ BẢN VỀ MẠCH ĐIỆN MỘT PHA
1.1.1.Mạch điện và kết cấu hình học của mạch điện
1. Mạch điện.
Mạch điện là tập hợp các thiết bị điện nối với nhau bằng các dây dẫn tạo
thành những vòng kín trong đó dòng điện có thể chạy qua. Mạch điện thường
gồm các phần tử sau: nguồn điện, phụ tải (tải), dây dẫn (hình 1.1).
a. Nguồn điện: Nguồn điện là thiết bị phát ra điện năng. Về nguyên lý,
nguồn điện là thiết bị biến đổi các dạng năng lượng như cơ năng, hoá năng,
nhiệt năng v.v… thành điện năng.
b. Tải: Tải là các thiết bị tiêu thụ
điện năng và biến đổi điện năng thành
các dạng năng lượng khác như cơ năng,
nhiệt năng, quang năng v.v…Ví dụ: động
cơ điện tiêu thụ điện năng và biến điện
năng thành cơ năng; bàn là, bếp điện biến
điện năng thành nhiệt năng; bóng điện
biến điện năng thành quang năng, v.v…
2. Kết cấu hình học của mạch điện

Hình 1-1. Kết cấu hình học mạch điện

a. Nhánh:. Nhánh là bộ phận của mạch điện gồm các phần tử nối tiếp
nhau trong đó có cùng dòng điện chạy qua.
b. Nút: Nút là chỗ gặp nhau của từ ba nhánh trở lên.
c. Vòng: Vòng là lối đi khép kín qua các nhánh.
1.1.2. Các đại lượng đặc trưng quá trình năng lượng trong mạch điện
1. Dòng điện
Dòng điện i về trị số bằng tốc độ
biến thiên của lượng điện tích q qua tiết
diện ngang một vật dẫn.
i=

dq
dt

Hình 1-2. Chiều dòng điệnvà điện áp
trong nhánh

(1.1)

Chiều dòng điện quy ước là chiều chuyển động của điện tích dương
trong điện trường (hình 1.2).
2. Điện áp
Tại mỗi điểm trong mạch điện có một điện thế. Hiệu điện thế giữa hai
điểm gọi là điện áp. Như vậy điện áp giữa hai điểm A và B có điện thế uA và
uB là:
1

uAB= uA- uB

(1.2)

Chiều điện áp quy ước là chiều từ điểm có điện thế cao đến điểm có điện
thế thấp (hình 1.2).
3. Công suất
Trong mạch điện, một nhánh, một phần tử có thể nhận năng lượng hoặc
phát năng lượng. Khi chọn chiều dòng điện và điện áp trên nhánh trùng nhau
(hình 1.2), sau khi tính toán công suất p của nhánh ta có kết luận sau về quá
trình năng lượng của nhánh. ở một thời điểm nào đó, nếu:
p = ui > 0 : nhánh nhận năng lượng

(1.3)

p = ui < 0 : nhánh phát năng lượng

(1.4)

4. Chiều dương dòng điện và điện áp trong mạch điện
Khi giải mạch điện, ta tuỳ ý vẽ chiều dòng điện và điện áp trong các
nhánh gọi là chiều dương. Trên cơ sở các chiều đã vẽ, thiết lập hệ phương
trình giải mạch điện. Kết quả tính toán: dòng điện (điện áp) ở một thời điểm
nào đó có trị số dương, chiều dòng điện (điện áp) trong nhánh ấy trùng với
chiều đã vẽ, ngược lại nếu dòng...
1
CHƯƠNG I: MCH ĐIN MT PHA
1.1.KHÁI NIM CƠ BN V MCH ĐIN MT PHA
1.1.1.Mch đin và kết cu hình hc ca mch đin
1. Mch đin.
Mch đin là tp hp các thiết b đin ni vi nhau bng các dây dn to
thành nhng vòng n trong đó dòng đin th chy qua. Mch đin thường
gm các phn t sau: ngun đin, ph ti (ti), dây dn (hình 1.1).
a. Ngun đin: Ngun đin thiết b phát ra đin năng. V nguyên lý,
ngun đin là thiết b biến đổi các dng năng lượng như cơ năng, hoá năng,
nhit năng v.v thành đin năng.
b. Ti: Ti là các thiết b tiêu th
đin năng và biến đổi đin năng thành
các dng năng lượng khác như cơ năng,
nhit năng, quang năng v.vVí d: động
cơ đin tiêu th đin năng và biến đin
năng thành cơ năng;n , bếp đin biến
đin năng thành nhit năng; ng đin
biến đin năng thành quang năng, v.v
2. Kết cu hình hc ca mch đin
a. Nhánh:. Nhánh là b phn ca mch đin gm c phn t ni tiếp
nhau trong đó có cùng dòng đin chy qua.
b. Nút: Nút ch gp nhau ca t ba nhánh tr lên.
c. Vòng: Vòng li đi kp kín qua các nhánh.
1.1.2. Các đại lượng đặc trưng quá trình năng lượng trong mch đin
1. Dòng đin
ng đin i v tr s bng tc độ
biến thiên ca lượng đin tích q qua tiết
din ngang mt vt dn.
dt
dq
i =
(1.1)
Chiu dòng đin quy ước chiu chuyn động ca đin ch dương
trong đin trường (hình 1.2).
2. Đin áp
Ti mi đim trong mch đin mt đin thế. Hiu đin thế gia hai
đim gi đin áp. Như vy đin áp gia hai đim A và B có đin thế u
A
u
B
là:
Hình 1-1. Kết cu hình hc mch đin
Hình 1-2. Chiu dòng đinvà đin áp
trong nhánh
Bài giảng kỹ thuật điện - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Bài giảng kỹ thuật điện - Người đăng: Nam Lun Nuoc
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
67 Vietnamese
Bài giảng kỹ thuật điện 9 10 566