Ktl-icon-tai-lieu

Bài giảng kỹ thuật điện

Được đăng lên bởi quang761311
Số trang: 15 trang   |   Lượt xem: 473 lần   |   Lượt tải: 0 lần
24/7/2015

Bài giảng kỹ thuật điện: MÁY BIẾN ÁP ­ VOER

BÀI GIẢNG KỸ THUẬT ĐIỆN

GIÁO TRÌNH

SCIENCE AND TECHNOLOGY

MÁY BIẾN ÁP
Tác giả: Nguyễn Tuấn Hùng

Thích

22

Chia sẻ

22 Tweet ()

3

1

MÁY BIẾN ÁP 
KHÁI NIỆM CHUNG CỦA MÁY BIẾN ÁP
Để biến đổi điện áp (dòng điện) của dòng xoay chiều từ giá trị cao đến giá trị thấp hoặc ngược lại ta dùng Máy
biến áp.  

ĐỊNH NGHĨA VÀ CÁC LƯỢNG ĐỊNH MỨC
  Định nghĩa
Máy biến áp là thiết bị điện từ tĩnh, làM việc theo nguyên tắc cảM ứng điện từ, dùng để biến đổi hệ thống điện
xoay chiều (U1, I1,fi) thành (U2, I2,fi)
Đầu vào của Máy biến áp nối với nguồn điện gọi là sơ cấp. Đầu ra nối với tải gọi là thứ cấp .
 
Các lượng định Mức  
­     Điện áp định Mức
Điện áp sơ cấp định Mức kí hiệu U1đM là điện áp đã quy định cho dây quấn sơ cấp. Điện áp thứ cấp định Mức kí
hiệu U2đM là điện áp giữa các cực của dây quấn thứ cấp, khi dây quấn thứ cấp hở Mạch và điện áp đặt vào dây
quấn sơ cấp là định Mức . 
Với Máy biến áp ba pha điện áp định Mức là điện áp dây  
  ­     Dòng điện định Mức
Dòng điện định Mức là dòng điện đã quy định cho Mỗi dây quấn của Máy biến áp, ứng với công suất định Mức và
điện áp định Mức.
Đối với Máy biến áp ba pha, dòng điện định Mức là dòng điện dây. 
Dòng điện sơ cấp định Mức kí hiệu I1đM, dòng điện thứ cấp định Mức kí hiệu I2đM  
­        Công suất định Mức
Công suất định Mức của Máy biến áp là công suất biểu kiến thứ cấp ở chế độ làM việc định Mức.
Công suất định Mức kí hiệu là SđM, đơn vị là KVA.  

­bien­ap/bcf310d1/393fce9a

1/15

24/7/2015

Bài giảng kỹ thuật điện: MÁY BIẾN ÁP ­ VOER

 

CÔNG DỤNG CỦA MÁY BIẾN ÁP
Công dụng của Máy biến áp là truyền tải và phân phối điện năng trong
hệ thống điện
Muốn giảM tổn hao dP = I2.R trên đường dây truyền tải có hai phương án:
Phương án 1: GiảM điện trở R của đường dây (R = r.l/S)
Muốn giảM R ta tăng tiết diện dây dẫn S, tức là tăng khối lượng dây dẫn, các trụ đỡ cho đường dây, chi phí xây
dựng đường dây tải điện rất lớn ( phương án này không kinh tế)
Phương án 2: GiảM dòng điện I chạy trên đường dây truyền tải. 
Muốn giảM I ta phải tăng điện áp, ta cần dùng Máy tăng áp vì đối với Máy biến áp U1I1 = U2.I2 ( phương án này
kinh tế và hiệu quả hơn)
 Máy biến áp còn được dùng rộng rãi :
Trong kỹ thuật hàn, thiết bị lò nung, trong kỹ thuật vô tuyến điện, trong lĩnh vực đo lường. trong các thiết bị tự
động, làM nguồn cho thiết bị điện, điện tử , trong thiết bị sinh hoạt gia đình v.v.  
 

CẤU TẠO VÀ NGUYÊN LÝ LÀM VIỆC ...
24/7/2015 Bàigiảngkỹthuậtđiện:MÁYBIẾNÁPVOER
http://voer.edu.vn/c/maybienap/bcf310d1/393fce9a 1/15
BÀIGIẢNGKỸTHUẬTĐIỆN
SCIENCEANDTECHNOLOGY
MÁYBIẾNÁP
Tácgiả:NguyễnTuấnHùng
Tweet(http://twitter.com/share)
3
1
MÁYBIẾNÁP
KHÁINIỆMCHUNGCỦAMÁYBIẾNÁP
Đểbiếnđổiđiệnáp(dòngđiện)củadòngxoaychiềutừgiátrịcaođếngiátrịthấphoặcngượclạitadùngMáy
biếnáp.
ĐỊNHNGHĨAVÀCÁCLƯỢNGĐỊNHMỨC
Địnhnghĩa
Máybiếnáplàthiếtbịđiệntừtĩnh,làMviệctheonguyêntắccảMứngđiệntừ,dùngđểbiếnđổihệthốngđiện
xoaychiều(U ,I ,fi)thành(U ,I ,fi)
ĐầuvàocủaMáybiếnápnốivớinguồnđiệngọilàsơcấp.Đầuranốivớitảigọilàthứcấp.
CáclượngđịnhMức
ĐiệnápđịnhMức
ĐiệnápsơcấpđịnhMứckíhiệuU làđiệnápđãquyđịnhchodâyquấnsơcấp.ĐiệnápthứcấpđịnhMức
hiệuU làđiệnápgiữacáccựccủadâyquấnthứcấp,khidâyquấnthứcấphởMạchvàđiệnápđặtvàodây
quấnsơcấplàđịnhMức.
VớiMáybiếnápbaphađiệnápđịnhMứclàđiệnápdây
DòngđiệnđịnhMức
DòngđiệnđịnhMứclàdòngđiệnđãquyđịnhchoMỗidâyquấncủaMáybiếnáp,ứngvớicôngsuấtđịnhMứcvà
điệnápđịnhMức.
ĐốivớiMáybiếnápbapha,dòngđiệnđịnhMứclàdòngđiệndây.
DòngđiệnsơcấpđịnhMứckíhiệuI ,dòngđiệnthứcấpđịnhMứckíhiệuI 
CôngsuấtđịnhMức
CôngsuấtđịnhMứccủaMáybiếnáplàcôngsuấtbiểukiếnthứcấpởchếđộlàMviệcđịnhMức.
CôngsuấtđịnhMứckíhiệulàS ,đơnvịlàKVA.
GIÁOTRÌNH
22Thích
22Chiasẻ
1 1 2 2
1đM
2đM
1đM 2đM
đM
Bài giảng kỹ thuật điện - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Bài giảng kỹ thuật điện - Người đăng: quang761311
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
15 Vietnamese
Bài giảng kỹ thuật điện 9 10 185