Ktl-icon-tai-lieu

bài giảng Kỹ thuật điện cao Áp

Được đăng lên bởi phu_q.nam
Số trang: 12 trang   |   Lượt xem: 346 lần   |   Lượt tải: 0 lần
260

CAÙC CAÂU HOÛI OÂN TAÄP MOÂN HOÏC “QUAÙ ÑIEÄN AÙP”
CHÖÔNG 1: SEÙT - CAÙC THAM SOÁ CUÛA SEÙT
1.1. Caùc giai ñoaïn cuûa phoùng ñieän seùt.
1.2. Phaân bieät giai ñoaïn tieân ñaïo cuûa cuù seùt ñaàu tieân vôùi caùc cuù seùt keá tieáp.
1.3. Giaûi thích hieän töôïng coù nhieàu cuù seùt trong moät côn seùt.
1.4. Giaûi thích tính choïn loïc cuûa vò trí seùt ñaùnh treân maët ñaát. ÖÙng duïng tính
chaát naøy ôû ñaâu?
1.5. Caùc tham soá quan troïng cuûa seùt.

CHÖÔNG 2: BAÛO VEÄ SEÙT ÑAÙNH TRÖÏC TIEÁP
2.1. Giaûi thích taùc duïng baûo veä cuûa coät thu seùt (hoaëc daây choáng seùt).
2.2. Phöông phaùp xaùc ñònh phaïm vi baûo veä cuûa CTS vaø DCS.
2.3. Phaïm vi baûo veä cuûa CTS vaø DCS (theo moâ hình cuûa Akopian).
2.4. Taùc duïng noái ñaát CTS (DCS) ñeán nhieäm vuï cuûa CTS (DCS).
2.5. Caùc yeâu caàu kyõ thuaät - kinh teá caàn phaûi chuù yù ñeán khi thieát keá baûo veä
choáng seùt ñaùnh thaúng cho traïm phaân phoái ñieän.
2.6. Khi naøo thì cho pheùp lôïi duïng keát caáu coâng trình cuûa traïm ñeå ñaët heä
thoáng thu seùt. Caùc yeâu caàu kó thuaät keøm theo. Moái quan heä giöõa noái ñaát
choáng seùt vaø noái ñaát an toaøn trong tröôøng hôïp naøy.
2.7. Khi duøng heä thoáng thu seùt ñoäc laäp ñeå baûo veä traïm thì caàn phaûi thoaû maõn
nhöõng yeâu caàu kó thuaät gì? Moái quan heä giöõa NÑCS vaø NÑAT trong
tröôøng hôïp naøy.

CHÖÔNG 3: NOÁI ÑAÁT TRONG HEÄ THOÁNG ÑIEÄN
3.1. Phaân bieät ñieän trôû noái ñaát taàn soá coâng nghieäp vaø ñieän trôû noái ñaát xung.
Giaûi thích söï khaùc nhau ñoù.
3.2. Phaân bieät giöõa noái ñaát taäp trung vaø noái ñaát phaân boá. Trong thöïc teá gaëp
nhöõng daïng noái ñaát naøy ôû ñaâu.
3.3. Caùc böôùc tính toaùn ñieän trôû taûn xung cuûa moät noái ñaát taäp trung.
3.4. Heä soá söû duïng laø gì, phuï thuoäc vaøo nhöõng nhaân toá naøo. Cuøng moät cô caáu
noái ñaát thì heä soá söû duïng ôû taàn soá coâng nghieäp (taûn doøng ñieän ôû taàn soá
coâng nghieäp) vaø heä soá söû duïng xung (taûn doøng seùt) coù khaùc nhau khoâng,
vì sao?

261

3.5. Heä soá xung α laø gì, phuï thuoäc vaøo nhöõng nhaân toá naøo. Phaân bieät heä soá
xung cuûa noái ñaát taäp trung vôùi heä soá xung cuûa noái ñaát phaân boá.
3.6. Ñaëc ñieåm cuûa söï phaân boá doøng vaø theá treân moät ñieän cöïc noái ñaát khi taûn
doøng taàn soá coâng nghieäp (hay doøng moät chieàu) vaø khi taûn doøng xung ôû
daïng noái ñaát taäp trung vaø noái ñaát phaân boá.
3.7. Veõ vaø giaûi thích ñoà thò Zo(x, t) (toång trôû xung thay ñoåi theo thôøi gian vaø
chieàu daøi ñieän cöïc) khi boû qua h...
260
CAÙC CAÂU HOÛI OÂN TAÄP MOÂN HOÏC “QUAÙ ÑIEÄN AÙP”
CHÖÔNG 1: SEÙT - CAÙC THAM SOÁ CUÛA SEÙT
1.1. Caùc giai ñoaïn cuûa phoùng ñieän seùt.
1.2. Phaân bieät giai ñoaïn tieân ñaïo cuûa cuù seùt ñaàu tieân vôùi caùc cseùt keá tieáp.
1.3. Giaûi thích hieän töôïng coù nhieàu cuù seùt trong moät côn seùt.
1.4. Giaûi thích tính choïn loïc cuûa trí seùt ñaùnh treân maët ñaát. ÖÙng duïng tính
chaát naøy ôû ñaâu?
1.5. Caùc tham soá quan troïng cuûa seùt.
CHÖÔNG 2: BAÛO VEÄ SEÙT ÑAÙNH TRÖÏC TIEÁP
2.1. Giaûi thích taùc duïng baûo veä cuûa coät thu seùt (hoaëc daây choáng seùt).
2.2. Phöông phaùp xaùc ñònh phaïm vi baûo veä cuûa CTS vaø DCS.
2.3. Phaïm vi baûo veä cuûa CTS vaø DCS (theo moâ hình cuûa Akopian).
2.4. Taùc duïng noái ñaát CTS (DCS) ñeán nhieäm vuï cuûa CTS (DCS).
2.5. Caùc yeâu caàu kyõ thuaät - kinh teá caàn phaûi chuù ñeán khi thieát keá baûo veä
choáng seùt ñaùnh thaúng cho traïm phaân phoái ñieän.
2.6. Khi naøo thì cho pheùp lôïi duïng keát caáu coâng trình cuûa traïm ñeå ñaët heä
thoáng thu seùt. Caùc yeâu caàu thuaät keøm theo. Moái quan hgiöõa noái ñaát
choáng seùt vaø noái ñaát an toaøn trong tröôøng hôïp naøy.
2.7. Khi duøng heä thoáng thu seùt ñoäc laäp ñeå baûo veä trm thì caàn phaûi thoaû maõn
nhöõng yeâu caàu thuaät ? Moái quan h giöõa CS vaø AT trong
tröôøng hôïp naøy.
CHÖÔNG 3: NOÁI ÑAÁT TRONG HEÄ THOÁNG ÑIEÄN
3.1. Phaân bieät ñieän trôû ni ñaát taàn soá coâng nghieäp vaø ñieän trôû noái ñaát xung.
Giaûi tch söï khaùc nhau ñoù.
3.2. Phaân bieät giöõa noái ñaát taäp trung vnoái ñaát phaân boá. Trong thöïc teá gaëp
nhöõng daïng noái ñaát naøy ôû ñaâu.
3.3. Caùc böôùcnh toaùn ñieän trôû taûn xung cuûa moät noái ñaát taäp trung.
3.4. Heä ssöû duïng laø , phuï thuoäc vaøo nhöõng nhaân tnaøo. Cuøng moät caáu
noái ñaát thì heä soá söû duïng ôû taàn soá coâng nghieäp (taûn doøng ñieän ôû taàn soá
coâng nghieäp) vaø heä ssöû duïng xung (taûn doøng seùt) coù khaùc nhau khoâng,
sao?
bài giảng Kỹ thuật điện cao Áp - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
bài giảng Kỹ thuật điện cao Áp - Người đăng: phu_q.nam
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
12 Vietnamese
bài giảng Kỹ thuật điện cao Áp 9 10 846