Ktl-icon-tai-lieu

Bài giảng kỹ thuật điện đại cương - Phương pháp số phức để giải mạch điện tuyến tính ở chế độ xác lập

Được đăng lên bởi vuquockhai
Số trang: 28 trang   |   Lượt xem: 5860 lần   |   Lượt tải: 1 lần
Chương 3. PHƯƠNG PHÁP SỐ PHỨC ĐỂ GIẢI MẠCH ĐIỆN
TUYẾN TÍNH Ở CHẾ ĐỘ XÁC LẬP

§3-1. BỔ TÚC VỀ SỐ PHỨC

1. Định nghÜa. V = a + jb → a lµ phần thực, b lµ phần ảo, j = − 1
2. C¸c dạng biễu diễn của số phức.
- Dạng đại số:
- Dạng số mũ:


V = a + jb

V = Ve jψ = V∠ψ

j
b


- Dạng l­îng gi¸c: V = Vcosψ + jVsinψ
- Dạng vÐc tơ: Như h×nh 3.1
* C¸c biểu thức liªn hệ


V
ψ

0

a
H×nh 3.1

b
a


a = Vcosψ = Re{ V} ; b = Vsinψ = Im{ V}
3. C¸c số phøc cần chó ý.
π
j
π
π
e 2 = cos ± jsin = ± j
e jψ = cosψ + jsinψ ;
2
2
V = a2 + b 2 ;

ψ = arctg

+1



- Đẳng thức hai phức: V1 = V2 khi a1 = a2 vµ b1 = b 2
*
*


- Số phức liªn hợp: V liª n hiÖp víi V khi V = a + jb = Ve jψ → V = a − jb = Ve − jψ

4. C¸c phÐp tÝnh về số phøc.
- Cộng vµ trừ c¸c số phức:
 

V = V1 ± V2 = ( a1 ± a2 ) + j ( b1 ± b2 ) = a + jb
- Nh©n c¸c số phức:
+ Nh©n ở dạng đại số:
 
V1V2 = (a1 + jb1)(a2 + jb2 ) = (a1a2 − b1b2 ) + j(a1b2 + a2b1)
+ Nh©n ở dạng số mũ:
 
V V = V V e j(ψ1 +ψ2 )
1 2

1 2

- Chia hai số phức:
+ Chia ở dạng đại số:

V1 a1 + jb1 (a1 + jb1)(a2 − jb2 ) (a1a1 + b1b2 ) + j(a2b1 − a1b2 )
=
=
=

V a + jb
(a + jb )(a − jb )
a2 + b2
2

2

2

2

2

2

2

2

2

- Chia ở dạng số mũ:

V1 V1 j(ψ1 −ψ2 )

V=
=
e
= Ve jψ

V2 V2
5. Hướng dẫn sử dụng m¸y tÝnh để tÝnh to¸n phÐp tÝnh phøc.
a. C¸c lo¹i m¸y tÝnh được số phức:
b. Chuyển m¸y tÝnh sang m«i trường tÝnh phøc:
- C¸c phÝm chuyển m¸y sang m«i trường tÝnh phức: PCLX, DRG
- PhÝm ®Ó đổi dạng đại số sang số mũ vµ ngược l¹i: 2ndF hoặc Shift.
- C¸c phÝm mở m¸y: ON hoặc AC
Mở m¸y: Ta bấm c¸c phÝm trªn cho tới khi trªn mµn h×nh nổi ba «
chữ: 0, CPLX vµ DEG th× m¸y sẽ thực hiện c¸c phÐp tÝnh số phức.

DEG

CPLX

0

c. Thao t¸c thùc hiện c¸c phÐp tÝnh phøc:
- Chuyển từ dạng đại số sang dạng số mũ:
3 + j4 → bấm 3

a 4

b

2ndF
(Shift)

a → Modul =5
→ gãc =53,130
b

3 - j4 → bấm 3

a 4 +/- b

2ndF
(Shift)

a → Modul =5
0
b → gãc =-53,13

-3 - j4 → bÊm 3 +/- a 4 +/- b

2ndF
(Shift)

a → Modul =5
0
b → gãc = -126,87

- Chuyển từ dạng số mò sang dạng ®¹i sè:
→ bÊm 5
53,13
→ PhÇn thùc = 3
j53,13
5e
a
b 2ndF b
(Shift) b → PhÇn thùc = 4
0

5e

− j53,13 0 → bÊm

5 a 53,13 +/- b 2ndF b → PhÇn thùc = 3
(Shift) b → PhÇn ¶o = -4

NÕu − 5e

± j53,13 0

→ −(5e

± j53,13 0

) hoÆc 5e

( j53,13 0 ±1800 )

vµ thao t¸c nh­ trª n

- Thùc hiÖn c¸c phÐp tÝnh céng, trõ, nh©n , chia.
(3 + j4) + (3 - j4) → 3 a 4 b

-

+ 3 a 4 +/- b
-

./.

./.

X

X

- Thùc hiÖn mét dÉy phÐp tÝnh.
+ M¸y tÝnh chØ thùc hiÖn ë d¹ng ®¹i sè.
+ Thø tù thùc hiÖn c¸c phÐp tÝnh n...
Ch ng 3.ươ PH NG PHÁP S PH C Đ GI I M CH ĐI NƯƠ
TUY N TÍNH CH Đ XÁC L P
§3-1. B TÚC V S PH C
2. C¸c d ng bi u di n c a s ph c.
+=

=
ψ
ψ
{ }

{ }

ψ =
  
3. C¸c s phøc c n chó ý.

ψψ
ψ
+=


±=±=
ππ
π
1. Đ nh nghÜa.

+=
    
=
!
ψ
"#$%
&'   ( đạ

+=
&'   ( ũ
ψ
ψ
== 
&' )* (+ #$% ơ ư
&' ,-(
ψψ 
+=
Bài giảng kỹ thuật điện đại cương - Phương pháp số phức để giải mạch điện tuyến tính ở chế độ xác lập - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Bài giảng kỹ thuật điện đại cương - Phương pháp số phức để giải mạch điện tuyến tính ở chế độ xác lập - Người đăng: vuquockhai
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
28 Vietnamese
Bài giảng kỹ thuật điện đại cương - Phương pháp số phức để giải mạch điện tuyến tính ở chế độ xác lập 9 10 147