Ktl-icon-tai-lieu

BÀI GIẢNG KỸ THUẬT ĐIỆN ĐIỆN TỬ – CHƯƠNG 5

Được đăng lên bởi Buni Xu
Số trang: 34 trang   |   Lượt xem: 3028 lần   |   Lượt tải: 2 lần
BÀI GIẢNG KỸ THUẬT ĐIỆN ĐIỆN TỬ – CHƯƠNG 5

153

CHƯƠNG 05

ĐỘNG CƠ KHÔNG ĐỒNG BỘ 3 PHA 
5.1.TỔNG QUAN VỀ TỪ TRƯỜNG TRONG MẠCH TỪ CỦA ĐỘNG CƠ ĐIỆN :
Mạch từ của động cơ cảm ứng hay động cơ không đồng bộ 3 pha gồm hai thành phần:
Stator : phần đứng yên không quay.
Rotor: phần quay của động cơ.
Khi cho dòng điện qua các bộ dây quấn trên stator để tạo thành hệ thống đường sức từ trường
hay từ thông trong mạch từ. Hệ thống đường sức từ trường thỏa các qui luật sau dây:
Đường sức từ trường luôn có hướng và khép kín trên mạch từ .
Đường sức từ đi theo đường ngắn nhất có từ trở nhỏ nhất và tập trung mạnh nhất
trong vật liệu dẫn từ.
Một hệ thống đường sức từ khép kín được gọi là múi đường sức.
Số múi đường sức bằng với số cực từ hình thành trong động cơ
STATOR

CÖÏC TÖØ BAÉC

BÖÔÙC CÖÏC TÖØ

STATOR
BAÉC
TÖØ
THOÂNG

TÖØ
THOÂNG

NAM

ROTOR

ROTOR

NAM

BAÉC

MOÂ HÌNH 2p = 2

Số cực từ của động
cơ (ký hiệu là 2p), luôn luôn
là số chẳn. Các cực từ đối
tính luôn luôn xếp liên tiếp
xen kẻ nhau trong không
gian của rotor và stator.
Trong hình 5.1 trình bày
phân bố đường sức từ
trường dạng tổng quát.trên
mạch từ của động cơvới
các trường hợp 2p = 2 cực
và 2p = 4 cực.

MOÂ HÌNH 2p = 4

CÖÏC TÖØ NAM

HÌNH 5.1: Phân bố đường sức từ trường trong mạch từ

DAÂY QUAÁN STATOR

TÖØ THOÂNG

CÖÏC TÖØ BAÉC

TRUNG TÍNH HÌNH HOÏC

CÖÏC TÖØ NAM

STATOR

HÌNH 5.2: Phân bố đường sức từ trường trong mạch từ startor động cơ 2p = 2 cực.
Đại học Bách Khoa Tp Hồ Chí Minh – Khoa Điện Điện Tử – Phòng Thí Nghiệm Máy Điện và Thực Tập Điện- 2009

BÀI GIẢNG KỸ THUẬT ĐIỆN ĐIỆN TỬ – CHƯƠNG 5

154

Trong hình 5.2, ta có thể hình dung rõ ràng hơn dạng đường sức từ trường (hay từ thông)
qua mạch từ của mạch từ động cơ có 2p = 2. Từ thông tạo ra trong mạch từ là do các cuộn dây
quấn trên stator khi cho dòng điện đi qua. Quan sát hệ thống đường sức hình thành trên mạch từ
ta rút ra các nhận xét như sau:
Tại mặt cực từ có đường sức đi hướng ra là mặt cực từ Bắc
Tại mặt cực từ có đường sức đi hướng vào là mặt cực từ Nam.
Đường sức từ trường tập trung mạnh nhất ngay giữa mặt cực từ.
Đường thẳng nối liền tâm của các mặt cực từ (trong kết cấu 2p = 2) gọi là trục cực từ.
 Đường thẳng vuông góc với trục cục từ gọi là đường trung tính hình học.






5.1.1.PHÂN BỐ TỪ TRƯỜNG TRONG KHÔNG GIAN :
Muốn hiểu rõ phân bố từ thông trong khỏang khe hở không khí giữa rotor và stator, ta
có thể khai triển kết cấu trong hình 5.2 từ dạng không gian đưa về dạng khai triển trong mặt phằng
xem hình 5.3. Theo đ...
Đại hc Bách Khoa Tp H Chí Minh – Khoa Đin Đin T – Phòng Thí Nghim Máy Đin và Thc Tp Đin- 2009
153
BÀI GING K THUT ĐIN ĐIN T – CHƯƠNG 5
CHƯƠNG 05
ĐỘNGCƠKHÔNGĐỒNGBỘ3PHA
5.1.TỔNG QUAN ̀ TỪ TRƯỜNG TRONG MẠCH TỪ CỦA ĐỘNG CƠ Đ̣N :
Mch t ca động cơ cm ng hay động cơ không đồng b 3 pha gm hai thành phn:
Stator : phn đứng yên không quay.
Rotor: phn quay ca động cơ.
Khi cho dòng đin qua các b dây qun trên stator để to thành h thng đường sc t trường
hay t thông trong mch t. H thng đường sc t trường tha các qui lut sau dây:
Đường sc t trường luôn có hướngkhép kín trên mch t .
Đường sc t đi theo đường ngn nhtt tr nh nhttp trung mnh nht
trong vt liu dn t.
Mt h thng đường sc t khép kín được gi là múi đường sc.
S múi đường sc bng vi s cc t hình thành trong động cơ
S cc t ca động
cơ (ký hiu là 2p), luôn luôn
s chn. Các cc t đối
tính luôn luôn xếp liên tiếp
xen k nhau trong không
gian ca rotor và stator.
Trong hình 5.1 trình bày
phân b đường sc t
trường dng tng quát.trên
mch t ca động cơvi
các trường hp 2p = 2 cc
và 2p = 4 cc.
BÖÔÙC CÖÏC TÖØ
TÖØ
THOÂNG
TÖØ
THOÂNG
STATOR
STATOR
ROTOR ROTOR
CÖÏC TÖØ BAÉC
CÖÏC TÖØ NAM
MOÂ HÌNH 2p = 2 MOÂ HÌNH 2p = 4
BAÉC
BAÉC
NAM NAM
HÌNH 5.1: Phân b đường sc t trường trong mch t
STATOR
DAÂY QUAÁN STATOR
CÖÏC TÖØ BAÉC
CÖÏC TÖØ NAM
TÖØ THOÂNG
TRUNG TÍNH HÌNH HOÏC
HÌNH 5.2: Phân b đường sc t trường trong mch t startor động cơ 2p = 2 cc.
BÀI GIẢNG KỸ THUẬT ĐIỆN ĐIỆN TỬ – CHƯƠNG 5 - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
BÀI GIẢNG KỸ THUẬT ĐIỆN ĐIỆN TỬ – CHƯƠNG 5 - Người đăng: Buni Xu
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
34 Vietnamese
BÀI GIẢNG KỸ THUẬT ĐIỆN ĐIỆN TỬ – CHƯƠNG 5 9 10 134