Ktl-icon-tai-lieu

Bài Giảng Kỹ Thuật Điện Tử

Được đăng lên bởi boyz-ds
Số trang: 52 trang   |   Lượt xem: 407 lần   |   Lượt tải: 0 lần
Nội dung

Kỹ thuật ñiện tử
Nguyễn Duy Nhật Viễn

Chương 1: Mở ñầu.
Chương 2: Diode và ứng dụng.
Chương 3: BJT và ứng dụng.
Chương 4: OPAMP và ứng dụng.
Chương 5: Kỹ thuật xung cơ bản.
Chương 6: Kỹ thuật số cơ bản.

Nội dung

Chương 1
Mở ñầu

Lịch sử phát triển
Các linh kiện ñiện tử thông dụng
Linh kiện thụ ñộng
Linh kiện tích cực
Linh kiện quang ñiện tử

ðiện áp, dòng ñiện và các ñịnh luật cơ bản
ðiện áp và dòng ñiện
Nguồn áp và nguồn dòng
ðịnh luật Ohm
ðịnh luật ñiện áp Kirchoff
ðịnh luật dòng ñiện Kirchoff

Lịch sử phát triển
1884, Thomas Edison phát minh ra ñèn ñiện tử
1948, Transistor ra ñời ở Mỹ, 1950, ứng dụng
transistor trong các hệ thống, thiết bị.
1960, mạch tích hợp (Integrated Circuit) ra ñời.
1970, Tích hợp mật ñộ cao

Linh kiện ñiện tử
thông dụng

MSI (Medium Semiconductor IC)
LSI (Large Semiconductor IC)
VLSI (Very Large Semiconductor IC)

ðiện trở

Linh kiện thụ ñộng

Linh kiện có khả năng cản trở dòng ñiện
Ký hiệu:

Trở thường

ðơn vị: Ohm (Ω).
1kΩ = 103 Ω.
1MΩ= 106 Ω.

Biến trở

ðiện trở

Tụ ñiện
Linh kiện có khả năng tích tụ ñiện năng.
Ký hiệu:

ðơn vị Fara (F)
1µF= 10-6 F.
1nF= 10-9 F.
1pF= 10-12 F.

Tụ ñiện

Cuộn cảm
Linh kiện có khả năng tích lũy năng lượng
từ trường.
Ký hiệu:

ðơn vị: Henry (H)
1mH=10-3H.

Biến áp

Biến áp

Linh kiện thay ñổi ñiện áp
Biến áp cách ly
Biến áp tự ngẫu

Diode

Linh kiện tích cực

Linh kiện ñược cấu thành từ
2 lớp bán dẫn tiếp xúc công
nghệ
Diod chỉnh lưu
Diode tách sóng
Diode ổn áp (diode Zener)
Diode biến dung (diode
varicap hoặc varactor)
Diode hầm (diode Tunnel)

Transistor lưỡng cực BJT
BJT (Bipolar Junction
Transistor)
Linh kiện ñược cấu
thành từ 3 lớp bán
dẫn tiếp xúc liên tiếp
nhau.
Hai loại:

Linh kiện quang
ñiện tử

NPN
PNP

Linh kiện thu quang
Quang trở:
Quang diode
Quang transistor

Linh kiện phát quang
Diode phát quang
(Led : Light Emitting
Diode)
LED 7 ñọan

ðiện áp và dòng ñiện

ðiện áp, dòng ñiện và
các ñịnh luật cơ bản

ðiện áp và dòng ñiện
Dòng ñiện:
Dòng dịch chuyển có hướng của các hạt
mang ñiện trong vật chất.
Chiều dòng ñiện từ nơi có ñiện thế cao ñến
nơi có ñiện thế thấp.
Chiều dòng ñiện ngược với chiều dịch chuyển
của ñiện tử.
ðơn vị dòng ñiện: Ampere (A).

ðiện áp:
Hiệu ñiện thế giữa hai ñiểm khác nhau trong
mạch ñiện.
Trong mạch thường chọn một ñiểm làm ñiểm
chung ñể so sánh các ñiện áp với nhau gọi là
masse hay là ñất (thường chọn là 0V).
ðiện áp giữa hai ñiểm A và B trong mạch
ñược xác ñịnh: UAB=VA-VB.
Với VA và VB là ñiện thế ñiểm A và ñiểm B so
với masse.
ðơn vị ñiện áp: ...
K
K
thu
thu
t
t
ñi
ñi
n
n
t
t
Nguyễn Duy Nhật Viễn
N
N
i dung
i dung
Chương 1: Mở ñầu.
Chương 2: Diode và ứng dụng.
Chương 3: BJT và ng dụng.
Chương 4: OPAMP và ứng dụng.
Chương 5: Kỹ thuật xung cơ bản.
Chương 6: Kỹ thuật số cơ bản.
Chương
Chương
1
1
M
M
ñ
ñ
u
u
N
N
i
i
dung
dung
Lịch sử phát triển
Các linh kiện ñiện tử thông dụng
Linh kiện thụ ñộng
Linh kiện tích cực
Linh kiện quang ñiện tử
ðiện áp, dòng ñiện và các ñịnh luật cơ bản
ðiện áp và dòng ñiện
Nguồn áp và nguồn dòng
ðịnh luật Ohm
ðịnh luật ñiện áp Kirchoff
ðịnh luật dòng ñiện Kirchoff
Bài Giảng Kỹ Thuật Điện Tử - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Bài Giảng Kỹ Thuật Điện Tử - Người đăng: boyz-ds
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
52 Vietnamese
Bài Giảng Kỹ Thuật Điện Tử 9 10 372