Ktl-icon-tai-lieu

Bài giảng kỹ thuật đo điện- điện tử

Được đăng lên bởi Thứ Phan
Số trang: 124 trang   |   Lượt xem: 1044 lần   |   Lượt tải: 1 lần
Bài giảng kỹ thuật đo
điện- điện tử

Chöông 1: KHAÙI NIEÄM VEÀ ÑO LÖÔØNG
§1-1: ÑAÏI LÖÔÏNG ÑO LÖÔØNG
Coù 2 loaïi cô baûn:
 Ñaïi löôïng ñieän.
 Ñaïi löôïng khoâng ñieän.
1. Ñaïi löôïng ñieän:
 Ñaïi löôïng ñieän taùc ñoäng (active – coù nguoàn)
 Ñaïi löôïng ñieän thuï ñoäng (passive)
Taùc ñoäng: V, I, P naêng löôïng cuûa noù seõ cung caáp cho maïch
ño. Neáu naêng löôïng lôùn phaûi phaân aùp doøng tröôùc khi ño. Coøn
naêng löôïng nhoû, phaûi khuyeách ñaïi tröôùc khi ño.
Thuï ñoäng: R, L, C, M (hoå caûm): khoâng mang naêng löôïng neân
phaûi cung caáp naêng löôïng ngoaøi.
 Ño noùng
 Ño nguoäi
2. Ñaïi löôïng khoâng ñieän: ví duï nhö nhieät ñoä, aùp suaát, troïng
löôïng, ñoä aåm, ñoä pH, toác ñoä, gia toác… thöôøng ñoåi sang ñaïi
löôïng ñieän baèng boä caûm bieán roài ño.
§1-2:

CHÖÙC NAÊNG VAØ ÑAËC TÍNH CUÛA
THIEÁT BÒ ÑO

1. Chöùc naêng:
 Cho keát quaû ño
 Kieåm tra quaù trình hoaït ñoäng cuûa heä thoáng töï ñoäng ñieàu
khieån  “ño löôøng quaù trình” trong coâng nghieäp. Ñaây
cuõng laø moân hoïc trong ngaønh töï ñoäng hoùa.
2. Ñaëc tính thieát bò ño:
Coù theå chia:









Thieát bò ño ñieän
Thieát bò ño ñieän töû
Hoaëc chia:
Thieát bò kim chæ thò (analog)
Thieát bò hieän soá
Hoaëc :
Ño löôøng ñieàu khieån töø xa.

§1-3:
CHUAÅN HOAÙ TRONG ÑO LÖÔØNG.
1. Caáp chuaån hoaù:
 Caáp 1: chuaån quoác teá: taïi trung taâm ño löôøng quoác teá ñaët
taïi Paris.
 Caáp 2: chuaån quoác gia: taïi caùc vieän ñònh chuaån quoác gia
ñöôïc chuaån hoaù theo quoác teá.
 Caáp 3: chuaån khu vöïc: theo caùc khu vöïc ñòa lyù.
 Caáp 4: chuaån phoøn g thí nghieäm.
2. Caáp chính xaùc thieát bò ño:
 Ñöôïc ghi treân maùy hoaëc soå tay kyõ thuaät (cataloge) thieát bò
ño: 0.1%, 0.5%, 1%….
§1-4:SAI SOÁ TRONG ÑO LÖÔØNG
1. Sai soá tuyeät ñoái:
e  yn  xn

Trong ñoù:
yn: trò soá tin caäy
xn: trò soá ño ñöôïc.
2. Sai soá töông ñoái:
e

y n  xn
x100%
yn

Thí duï: ñieän aùp coù trò soá 50V. ño ñöôïc 49V  e=1V,
er=2%.
Ngoaøi ra coøn coù caùc khaùi nieäm:
 Ñoä chính xaùc töông ñoái.
 Tính chính xaùc.
 Sai soá chuû quan.
 Sai soá heä thoáng.
 Sai soá ngaãu nhieân.
 Giôùi haïn sai soá.
§1-5:

CAÁU TRUÙC THIEÁT BÒ ÑO.

Toång quaùt: coù 3 khoái

Caûm bieán

Gia coâng
tín hieäu

Chæ thò
Keát quaû

 Caûm bieán : Bieán caùc ñaïi löôïng khoâng ñieän thaønh ñaïi löôïng
ñieän.
 Gia coâng tín hieäu : Bieán ñoåi tín hieäu ñieän phuø hôïp vôùi boä chæ
thò.
 Chæ thò keát quaû: Chæ thò baèng kim hoaëc haèng soá.
§1-6:SÖÏ LÖÏA CHOÏN VAØ DUØNG CAÙC THIEÁT BÒ ÑO.
Choïn thieát bò ño cho p...
Bài ging k thuật đo
điện- đin t
Bài giảng kỹ thuật đo điện- điện tử - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Bài giảng kỹ thuật đo điện- điện tử - Người đăng: Thứ Phan
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
124 Vietnamese
Bài giảng kỹ thuật đo điện- điện tử 9 10 535