Ktl-icon-tai-lieu

Bài giảng KỸ THUẬT ĐO LƯỜNG

Được đăng lên bởi xuanquyen23111992tnut
Số trang: 43 trang   |   Lượt xem: 10186 lần   |   Lượt tải: 29 lần
Bài giảng

KỸ THUẬT ĐO LƯỜNG

ĐỖ CÔNG THÀNH
09-2009

Đánh giá
Điểm thứ nhất:

0.2

Kiểm tra giữa học phần.

Điểm thứ hai:

0.8

Thi kết thúc học phần.

Hình thức thi:

Thi viết, thời lượng: 90 phút.

Mục tiêu của học phần
Sinh viên nắm được cơ sở lý thuyết về kỹ thuật đo lường; các
mạch gia công tính toán, một số loại sensor cơ bản, nắm được
phương pháp đo một số đại lượng không điện cơ bản.

8/24/2009

Thành DC

2

Tài liệu học tập:
[1]: Nguyễn Hữu Công – Giáo trình “Kỹ thuật đo lường” ; NXB Đại học
Quốc gia; 2008
Tài liệu tham khảo:
[2]: Phan Quốc Phó; Giáo trình cảm biến ; NXB Khoa học và kỹ thuật; 2006.
[3]: Phạm Thượng Hàn; Đo lường các đại lượng vật lý; NXB Khoa học và kỹ
thuật; 1999.
[4]: Nguyễn Trọng Quế; Giáo trình đo các đại lượng điện và không điện;
NXB ĐHBK Hà Nội, 1996
Mô tả tóm tắt học phần
Môn học cung cấp cho sinh viên các kiến thức cơ bản về Kỹ thuật đo lường,
đánh giá sai số của phép đo và gia công kết quả đo. thiết bị đo, các phương
pháp nâng cao độ chính xác của phép đo, các cơ cấu chỉ thị, các sensor đo
lường; mạch đo lường và gia công thông tin: mạch tỉ lệ, mạch gia công tính
toán, khái niệm cơ bản về AD; DA…; đo dòng điện, điện áp, đo các đại lượng
không điện: lực, áp suất, nhiệt độ, độ bóng, bề dày, kích thước sản phẩm…
8/24/2009

Thành DC

3

Bố cục: 5 chương
Chương 1
CƠ SỞ KĨ THUẬT ĐO LƯỜNG,THÔNG TIN VÀ THIẾT BỊ ĐO
Chương 2
CÁC CƠ CẤU CHỈ THỊ
Chương 3
MACH ĐO LƯỜNG VÀ GIA CÔNG THÔNG TIN
Chương 4
CÁC BỘ CHUYỂN ĐỔI ĐO LƯỜNG SƠ CẤP
Chương 5
ĐO CÁC ĐẠI LƯỢNG KHÔNG ĐIỆN

8/24/2009

Thành DC

4

Chương 1
1.1 Định nghĩa và phân loại thiết bị đo
1.1.1.Định nghĩa
1.1.2.Phân loại
a. Dụng cụ đo lường
b.Chuyển đổi đo lường
c. Tổ hợp thiết bị đo (với một thiết bị cụ thể và
một hệ thống thông tin đo lường)
1.2 Sơ đồ cấu trúc thiết bị đo lường tương tự và số
1.2.1. Thiết bị đo chuyển đổi thẳng
1.2.2. Thiết bị đo kiểu so sánh
1.3 Các đặc tính tĩnh của thiết bị đo
1.3.1 Độ nhạy, độ chính xác và các sai số của TBĐ
a. Độ nhạy
b. Độ chính xác và các sai số của TBĐ
1.3.2 Tổng trở vào và tiêu thụ công suất của TBĐ
1.4 Gia công kết quả đo lường
1.4.1. Tính toán sai số ngẫu nhiên
1.4.2. Tính toán sai số gián tiếp
8/24/2009

Thành DC

5

1.1 Định nghĩa và phân loại thiết bị đo
1.1.1 §Þnh nghÜa
§o l−êng lμ mét qu¸ tr×nh ®¸nh gi¸ ®Þnh l−îng ®èi t−îng cÇn ®o ®Ó cã
kÕt qu¶ b»ng sè so víi ®¬n vÞ.
Víi ®Þnh nghÜa trªn th× ®o l−êng lµ qu¸ tr×nh thùc hiÖn 3 thao t¸c chÝnh:
- BiÕn ®æi tÝn hiÖu vµ tin tøc.
- So s¸nh víi ®¬n vÞ ®o hoÆc so s¸nh víi mÉu trong qu¸ ...
Bài ging
K THUT ĐO LƯỜNG
ĐỖ CÔNG THÀNH
09-2009
Bài giảng KỸ THUẬT ĐO LƯỜNG - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Bài giảng KỸ THUẬT ĐO LƯỜNG - Người đăng: xuanquyen23111992tnut
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
43 Vietnamese
Bài giảng KỸ THUẬT ĐO LƯỜNG 9 10 458