Ktl-icon-tai-lieu

BÀI GIẢNG KỶ THUẬT HÀN HỒ QUANG TAY

Được đăng lên bởi Trương Khoa
Số trang: 38 trang   |   Lượt xem: 757 lần   |   Lượt tải: 3 lần
Baøi 7: KYÕ THUAÄT HAØN HOÀ QUANG TAY
Muïc ñích – Yeâu caàu:
1. Muïc ñích:
Giuùp cho hoïc sinh coù ñöôïc moät soá kieán thöùc veà kyõ
thuaät haøn hoà quang tay.
2. Yeâu caàu:
- Naém vöõng caùc kyõ thuaät haøn hoà quang tay.
- Vaän duïng ñöôïc vaøo thöïc haønh haøn hoà quang tay.

Baøi 7: KYÕ THUAÄT HAØN HOÀ QUANG TAY

I. Phöông Phaùp Moài Hoà Quang
II. Chuyeån Ñoäng Cuûa Que Haøn
III. Kyõ Thuaät Haøn Ñính
IV. Kyõ Thuaät Baét Ñaàu, Söï Noái Vaø Keát Thuùc Moái Haøn

Baøi 7: KYÕ THUAÄT HAØN HOÀ QUANG TAY
I. PHÖÔNG PHAÙP MOÀI HOÀ QUANG
1

Moài hoà quang theo phöông phaùp ma saùt
2

4÷2

Moài hoà quang theo phöông phaùp moå thaúng
Moài hoà quang theo
phöông phaùp ma saùt

Baøi 7: KYÕ THUAÄT HAØN HOÀ QUANG TAY
Moà hoà quang theo phöông phaùp ma saùt

2÷4

Baøi 7: KYÕ THUAÄT HAØN HOÀ QUANG TAY

: Chuù yù

Khi gaây hoà quang theo
phöông phaùp ma saùt
Nguy cô dính
vaø ngaén maïch

4÷2

4÷2

Baøi 7: KYÕ THUAÄT HAØN HOÀ QUANG TAY
Moà hoà quang theo phöông phaùp moå thaúng
1
2

4÷2

Vò trí moài hoà
quang

Moài hoà quang theo
phöông phaùp moå thaúng

Baøi 7: KYÕ THUAÄT HAØN HOÀ QUANG TAY
Moài hoà quang theo phöông phaùp moå thaúng

2÷4

Baøi 7: KYÕ THUAÄT HAØN HOÀ QUANG TAY

Chuù
yù

Baøi 7: KYÕ THUAÄT HAØN HOÀ QUANG TAY
II. CHUYEÅN ÑOÄNG CUÛA QUE HAØN
Que haøn

Moái haøn

Phoâi haøn haøn

1
2

3

.Chuyeån ñoäng theo höôùng truïc que haøn – 1
.Chuyeån ñoäng theo höôùng doïc truïc moái haøn – 2
.Chuyeån ñoäng ngang cuûa ñaàu que haøn (dao ñoäng) – 3

Baøi 7: KYÕ THUAÄT HAØN HOÀ QUANG TAY
.Chuyeån ñoäng theo höôùng doïc truïc que haøn. 1

Baøi 7: KYÕ THUAÄT HAØN HOÀ QUANG TAY
.Chuyeån ñoäng theo höôùng doïc truïc moái haøn. 2

Baøi 7: KYÕ THUAÄT HAØN HOÀ QUANG TAY
Goùc ñoä que haøn

 = 650 ÷ 850

= 900

2÷4

Baøi 7: KYÕ THUAÄT HAØN HOÀ QUANG TAY
Dao ñoäng ngang cuûa ñaàu que. 3
.haøn

2÷4

Baøi 7: KYÕ THUAÄT HAØN HOÀ QUANG TAY
.Dao ñoäng ngang cuûa ñaàu que haøn
Keùo thaúng

Hình raêng cöa

Hình baùn nguyeät

Baøi 7: KYÕ THUAÄT HAØN HOÀ QUANG TAY

Hình ñöôøng troøn

Hình ñöôøng troøn leäch

Baøi 7: KYÕ THUAÄT HAØN HOÀ QUANG TAY

. Moái haøn söû duïng dao ñoäng hình raêng cöa

Baøi 7: KYÕ THUAÄT HAØN HOÀ QUANG TAY
Dao ñoäng hình raêng cöa
Bieân dao ñoäng

Baøi 7: KYÕ THUAÄT HAØN HOÀ QUANG TAY

Dao ñoäng hình baùn nguyeät

Baøi 7: KYÕ THUAÄT HAØN HOÀ QUANG TAY

caïnngh
Moái Vuø
haønngbòkhuyeá
nhoïn tsoá

2÷1,5

Baøi 7: KYÕ THUAÄT HAØN HOÀ QUANG TAY
IV. KYÕ THUAÄT HAØN ÑÍNH

S (.50 ÷ 40)

S’= (0,5÷0,7).S

S(.4÷3)

S – laø chieàu daøy vaät haøn

S
S’ – ...
Baøi 7: KYÕ THUAÄT HAØN HOÀ QUANG TAY
Muïc ñích – Yeâu caàu:
1. Muïc ñích:
Giuùp cho hoïc sinh coù ñöôïc moät soá kieán thöùc veà kyõ
thuaät haøn hoà quang tay.
2. Yeâu caàu:
- Naém vöõng caùc kyõ thuaät haøn hquang tay.
- Vaän duïng ñöôïc vaøo thöïc haønh haøn hoà quang tay.
BÀI GIẢNG KỶ THUẬT HÀN HỒ QUANG TAY - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
BÀI GIẢNG KỶ THUẬT HÀN HỒ QUANG TAY - Người đăng: Trương Khoa
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
38 Vietnamese
BÀI GIẢNG KỶ THUẬT HÀN HỒ QUANG TAY 9 10 612