Ktl-icon-tai-lieu

Bài giảng kỹ thuật môt trường cơ khí

Được đăng lên bởi Tuấn Arhat
Số trang: 134 trang   |   Lượt xem: 4591 lần   |   Lượt tải: 2 lần
TRƯỜNG ĐẠI HỌC GIAO THÔNG VẬN TẢI
------------    ------------

BÀI GIẢNG

KỸ THUẬT MÔI TRƯỜNG
(DÀNH CHO SINH VIÊN NGÀNH CƠ KHÍ)

TRỊNH XUÂN BÁU

TP. Hồ Chí Minh, 2013

Trịnh Xuân Báu

Trường Đại học Giao thông vận tải

---------------------------------------------------------------------------------------------------MỤC LỤC
Trang
Chương 1: ĐẠI CƯƠNG VỀ MÔI TRƯỜNG
1.1. Môi trường

4

1.1.1. Khái niệm

4

1.1.2. Thành phần môi trường

4

1.1.3. Phân loại môi trường

7

1.1.4. Chức năng của môi trường

8

1.2. Hệ sinh thái

11

1.2.1. Khái niệm

11

1.2.2. Phân loại hệ sinh thái

12

1.2.3. Cấu trúc hệ sinh thái

12

1.2.4. Tính cân bằng của hệ sinh thái

17

1.2.5. Tác động của con người đến tính bền vững của hệ sinh thái

19

1.3. Tài nguyên

22

1.3.1. Khái niệm

22

1.3.2. Phân loại tài nguyên

23

1.3.3. Một số loại tài nguyên chính

24

1.4. Mối quan hệ giữa môi trường và phát triển

31

1.4.1. Mối quan hệ giữa môi trường và phát triển kinh tế - xã hội

31

1.4.2. Mối quan hệ giữa khai thác tài nguyên và môi trường

33

1.4.3. Mối quan hệ giữa dân số, sử dụng tài nguyên và ô nhiễm môi trường

34

Chương 2. Ô NHIỄM MÔI TRƯỜNG
2.1. Khái niệm về ô nhiễm môi trường

38

2.2. Ô nhiễm nước

38

2.2.1. Nước trong tự nhiên và sự ô nhiễm nước

38

2.2.2. Các nguồn gây ô nhiễm môi trường nước

40

2.2.3. Các tác nhân gây ô nhiễm nguồn nước

42

2.2.4. Các nguồn nuớc bị ô nhiễm

46

2.3. Ô nhiễm không khí

50

2.3.1. Khái niệm

50

2.3.2. Các nguồn gây ô nhiễm không khí

50

2.3.3. Các chất ô nhiễm không khí và tác hại của chúng

54

Bài giảng: Kỹ thuật môi trường (Dành cho sinh viên ngành Cơ khí)

1

Trịnh Xuân Báu

Trường Đại học Giao thông vận tải

---------------------------------------------------------------------------------------------------2.4. Ô nhiễm đất

57

2.4.1. Đặc điểm môi trường đất

57

2.4.2. Nguồn gây ô nhiễm môi trường đất

59

2.4.3. Các tác nhân gây ô nhiễm môi trường đất

62

2.4.4. Các biện pháp bảo vệ môi trường đất

63

2.5. Các loại ô nhiễm khác

69

2.5.1. Ô nhiễm nhiệt

69

2.5.2. Ô nhiễm phóng xạ và biện pháp giảm ô nhiễm phóng xạ

71

2.5.3. Ô nhiễm tiếng ồn

75

2.6. Hậu quả toàn cầu do ô nhiễm môi trường

83

2.6.1. Hiệu ứng nhà kính

83

2.6.2. Mưa axít

86

2.6.3. Suy giảm tầng ôzôn

87

Chương 3: QUẢN LÝ MÔI TRƯỜNG
3.1. Khái niệm

90

3.1.1. Khái niệm quản lý môi trường (QLMT)

90

3.1.2. Nội dung và nguyên tắc QLMT

90

3.2. Các công cụ QLMT

91

3.2.1. Công cụ luật pháp và chính sách

91

3.2.2. Công cụ kinh tế trong Q...
TRƯỜNG ĐẠI HỌC GIAO THÔNG VẬN TẢI
------------ ------------
BÀI GIẢNG
KỸ THUẬT MÔI TRƯỜNG
(DÀNH CHO SINH VIÊN NGÀNH CƠ KHÍ)
TRỊNH XUÂNU
TP. Hồ Chí Minh, 2013
Bài giảng kỹ thuật môt trường cơ khí - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Bài giảng kỹ thuật môt trường cơ khí - Người đăng: Tuấn Arhat
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
134 Vietnamese
Bài giảng kỹ thuật môt trường cơ khí 9 10 516