Ktl-icon-tai-lieu

Bài giảng kỹ thuật số

Được đăng lên bởi Thời Gian Hư Không
Số trang: 3 trang   |   Lượt xem: 125 lần   |   Lượt tải: 0 lần
Bài Giảng Kỹ Thuật Số

Tổng quan

TOÅNG QUAN
Caùc heä thoáng soá thöôøng söû duïng roäng raõi trong tính toaùn vaø xöû lyù data nhö trong
caùc heä thoáng ñieàu khieån, trong thoâng tin, vaø trong ño löôøng vì caùc heä thoáng soá coù
khaû naêng chính xaùc cao hôn caùc heä thoáng töông töï.
Trong moät heä thoáng soá, caùc tín hieäu vaät lyù coù theå xem nhö caùc giaù trò rôøi raïc, trong
khi ôû heä thoáng töông töï caùc ñaïi löôïng naøy thay ñoåi lieân tuïc.
Ví dụ, ñieän aùp ngoõ ra cuûa moät heä thoáng soá coù theå ñöôïc bieán ñoåi sao cho ngoõ ra chæ

coù 2 giaù trò 0 vaø 1, trong khi ñieän aùp ngoõ ra töø heä thoáng töông töï coù giaù trò thay ñoåi
trong khoaûng töø Vmin ñeán Vmax
Do caùc heä thoáng soá laøm vieäc vôùi caùc ñaïi löôïng rôøi raïc, trong nhieàu tröôøng hôïp coù
theå ñöôïc thieát keá vôùi keát quaû ngoõ vaøo vaø ngoõ ra moät caùch chính xaùc.
Ví dụ, neáu nhaân 2 soá goàm 5 chöõ soá söû duïng boä nhaân digital thì keát quaû laø moät soá coù

10 chöõ soá chính xaùc caû 10. Noùi caùch khaùc, ngoõ ra cuûa boä nhaân analog coù theå coù moät
khoaûng sai soá (%) tuøy thuoäc vaøo ñoä chính xaùc cuûa caùc thaønh phaàn thieát laäp neân boä
nhaân.
Thieát keá cuûa caùc heä thoáng soá coù theå chia ra 3 phaàn:
Thiết kế
hệ thống
•

Thiết kế
Logic

Thiết kế
Mạch

Thiết kế hệ thống (system design) bao goàm vieäc chia nhoû moät heä thoáng lôùn
thaønh caùc heä thoáng con vaø chæ roõ caùc ñaëc tính cuûa moãi heä thoáng con. Ví dụ, thieát

keá heä thoáng cuûa moät maùy tính soá bao goàm vieäc chæ ra soá vaø daïng cuûa caùc ñôn vò
nhôù, ñôn vò toaùn hoïc, caùc thieát bò vaøo ra cuõng nhö vieäc keát noái vaø ñieàu khieån
cuûa caùc heä thoáng con naøy v.v...
•

Thiết kế logic (logic design) bao goàm vieäc xaùc ñònh laøm theá naøo ñeå keát noái caùc

khoái logic cô baûn ñeå hình thaønh haøm ñaëc bieät.
•

Thiết kế mạch bao goàm vieäc chæ ra caùc keát noái beân trong cuûa caùc thaønh phaàn

nhö ñieän trôû, diode, transistor ñeå hình thaønh moät coång, flipflop hoaëc caùc khoái
logic khaùc. Haàu heát caùc thieát keá maïch hieän taïi ñöôïc thöïc hieän döôùi daïng maïch
tích hôïp duøng coâng cuï thieát keá vôùi söï trôï giuùp cuûa maùy tính ñeå taïo caùc keát noái
trong giöõa caùc thaønh phaàn treân moät chip silicon.
Nhieàu heä thoáng con coù daïng chuyeån maïch nhö sau:
Inputs

X1
X2

Switching
Network

Xm

Z1
Z2
Zn

Trang 1

Outputs

Bài Giảng Kỹ Thuật Số

Tổng quan

Moät maïng chuyeån maïch coù moät hay nhieàu ngoõ vaøo vaø moät hay nhieàu ngoõ ra, 2 loaïi
switchi...
Bài Ging K Thut S Tng quan
Trang
1
TOÅNG QUAN
Caùc heä thoáng soá thöôøng söû duïng roäng raõi trong tính toaùn vaø xöû lyù data nhö trong
caùc heä thoáng ñieàu khieån, trong thoâng tin, vaø trong ño löôøng vì caùc heä thoáng soá coù
khaû naêng chính xaùc cao hôn caùc heä thoáng töông töï.
Trong moät heä thoáng soá, caùc tín hieäu vaät lyù coù theå xem nhö caùc giaù trò rôøi raïc, trong
khi ôû heä thoáng töông töï caùc ñaïi löôïng naøy thay ñoåi lieân tuïc.
Ví d, ñieän aùp ngoõ ra cuûa moät heä thoáng soá coù theå ñöôïc bieán ñoåi sao cho ngoõ ra chæ
coù 2 giaù trò 0 vaø 1, trong khi ñieän aùp ngoõ ra töø heä thoáng töông töï coù giaù trò thay ñoåi
trong khoaûng töø V
min
ñeán V
max
Do caùc heä thoáng soá laøm vieäc vôùi caùc ñaïi löôïng rôøi raïc, trong nhieàu tröôøng hôïp coù
theå ñöôïc thieát keá vôùi keát quaû ngoõ vaøo vaø ngoõ ra moät caùch chính xaùc.
Ví d, neáu nhaân 2 soá goàm 5 chöõ soá söû duïng boä nhaân digital thì keát quaû laø moät soá coù
10 chöõ soá chính xaùc caû 10. Noùi caùch khaùc, ngoõ ra cuûa boä nhaân analog coù theå coù moät
khoaûng sai soá (%) tuøy thuoäc vaøo ñoä chính xaùc cuûa caùc thaønh phaàn thieát laäp neân boä
nhaân.
Thieát keá cuûa caùc heä thoáng soá coù theå chia ra 3 phaàn:
Thiết kế h thng (system design) bao goàm vieäc chia nhoû moät heä thoáng lôùn
thaønh caùc heä thoáng con vaø chæ roõ caùc ñaëc tính cuûa moãi heä thoáng con. Ví d, thieát
keá heä thoáng cuûa moät maùy tính soá bao goàm vieäc chæ ra soá vaø daïng cuûa caùc ñôn vò
nhôù, ñôn vò toaùn hoïc, caùc thieát bò vaøo ra cuõng nhö vieäc keát noái vaø ñieàu khieån
cuûa caùc heä thoáng con naøy v.v...
Thiết kế logic (logic design) bao goàm vieäc xaùc ñònh laøm theá naøo ñeå keát noái caùc
khoái logic cô baûn ñeå hình thaønh haøm ñaëc bieät.
Thiết kế mch bao goàm vieäc chæ ra caùc keát noái beân trong cuûa caùc thaønh phaàn
nhö ñieän trôû, diode, transistor ñeå hình thaønh moät coång, flipflop hoaëc caùc khoái
logic khaùc. Haàu heát caùc thieát keá maïch hieän taïi ñöôïc thöïc hieän döôùi daïng maïch
tích hôïp duøng coâng cuï thieát keá vôùi söï trôï giuùp cuûa maùy tính ñeå taïo caùc keát noái
trong giöõa caùc thaønh phaàn treân moät chip silicon.
Nhieàu heä thoáng con coù daïng chuyeån maïch nhö sau:
Switching
Network
X
1
X
2
X
m
Z
1
Z
2
Z
n
Inputs
Outputs
Thiết kế
h thng
Thiết kế
Logic
Thiết kế
Mch
Bài giảng kỹ thuật số - Trang 2
Bài giảng kỹ thuật số - Người đăng: Thời Gian Hư Không
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
3 Vietnamese
Bài giảng kỹ thuật số 9 10 866