Ktl-icon-tai-lieu

Bài giảng kỹ thuật vi xử lí

Được đăng lên bởi vohuanbp-gmail-com
Số trang: 11 trang   |   Lượt xem: 1001 lần   |   Lượt tải: 0 lần
Bài giảng Kỹ thuật Vi xử lý
Ngành Điện tử-Viễn thông
Đại học Bách khoa Đà Nẵng
của Hồ Viết Việt, Khoa ĐTVT

Tài liệu tham khảo
[1] Kỹ thuật vi xử lý, Văn Thế Minh, NXB Giáo dục, 1997
[2] Kỹ thuật vi xử lý và Lập trình Assembly cho hệ vi xử
lý, Đỗ Xuân Tiến, NXB Khoa học & kỹ thuật, 2001

Chương 6
Các kiểu I/O
6.1 Thăm dò (Polling)
6.2 I/O điều khiển bằng ngắt (Interrupt)
-

6.3 DMA (Direct Memory Access)

Thăm dò
5V

A19
A18
:
A0
D7
D6
D5
D4

8088
Minimum
Mode

D3
D2
D1
D0

A0
B0
A1
B1
A2
B2
A3
B3
A4
B4
74LS245
A5
B5
A6
A7

B6
B7

E

DIR

IOR

mov
L1: in
cmp
je

IOW

A A A A A A A A A A A A A A A A IOR
1111119876543210
543210

dx, F000
al, dx
al, FF
L1
:
:

5V

A19
A18
:

The Circuit

A0

8088
Minimum
Mode

D7
D6
D5
D4
D3
D2
D1
D0

A0
B0
A1
B1
A2
B2
A3
B3
A4
B4
74LS245
A5
B5
A6
B6
A7
B7
E

DIR
D0
Q0
D1
Q1
D2
Q2
D3
Q3
D4
Q4
D574LS373
Q5
D6
Q6
D7
Q7

IOR
IOW

A A A A A A A A A A A A A A A A IOR
1111119876543210
543210

LE

AAAAAAAAAAAAAAAAIOW
1111119876543210
543210

OE

Bài toán
• Chương trình tạo ra hiệu ứng “LED chạy”:
- Ban đầu LED chạy từ trên xuống
- Khi nhấn phím thấp nhất thì LED thay đổi
hướng chạy
- Khi nhấn phím cao nhất thì chương trình
kết thúc

Chương trình

L1:
L2:

L3:

mov
mov
mov
out
mov
dec
jnz
cmp
jne
rol
cmp
jne
jmp
ror
cmp
jne

dx,
ah,
al,
dx,
cx,
cx
L2
ah,
L3
al,
al,
L1
L4
al,
al,
L1

F000
00
01
al
FFFF

L4:

00
1
01

L5:
L6:

1
80

L7:

mov bl,
in
al,
cmp al,
je L6
test al,
jnz L5
xor ah,
jmp L6
test al,
jz
L7
mov al,
jmp L1

al
dx
FF
01
FF
80
bl

What’s the problem with polling
in the sample program?
• Running LED takes time
• User might remove his/her finger from the
switch
• before the in al, dx instruction is
executed
• the microprocessor will not know that the
user has pressed the button

Problem with Polling

L1:
L2:

L3:

mov
mov
mov
out
mov
dec
jnz
cmp
jne
rol
cmp
jne
jmp
ror
cmp
jne

dx,
ah,
al,
dx,
cx,
cx
L2
ah,
L3
al,
al,
L1
L4
al,
al,
L1

F000
00
01
al
FFFF

L4:

00
1
01

L5:
L6:

1
80

L7:

mov bl,
in
al,
cmp al,
je L6
test al,
jnz L5
xor ah,
jmp L6
test al,
jz
L7
mov al,
jmp L1

al
dx
FF
01
FF
80
bl

Interrupt
• The microprocessor does not check if data
is available.
• The peripheral will interrupt the processor
when data is available

Polling vs. Interrupt
instruction
While studying, I’ll
check the bucket every 5
minutes to see if it is
already full so that I can
transfer the content of
the bucket to the drum.

µP
POLLING

Input Memory
Device

Polling vs. Interrupt
instruction
I’ll just study. When the
speaker...
Bài ging Kthut Vi x
Ngành Đin t-Vin thông
Đại hc Bách khoa Đà Nng
ca HViết Vit, Khoa ĐTVT
Tài liu tham kho
[1] Kthut vi xlý, Văn Thế Minh, NXB Giáo dc, 1997
[2] Kthut vi xlý và Lp trình Assembly cho hvi x
lý, Đỗ Xuân Tiến, NXB Khoa hc & kthut, 2001
Bài giảng kỹ thuật vi xử lí - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Bài giảng kỹ thuật vi xử lí - Người đăng: vohuanbp-gmail-com
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
11 Vietnamese
Bài giảng kỹ thuật vi xử lí 9 10 440