Ktl-icon-tai-lieu

Bài giảng Kỹ thuật xử lý nước thải – Thạc sỹ Lâm Vĩnh Sơn

Được đăng lên bởi minhdieu0109
Số trang: 11 trang   |   Lượt xem: 1160 lần   |   Lượt tải: 5 lần
Bài giảng Kỹ thuật xử lý nước thải – Thạc sỹ Lâm Vĩnh Sơn

Chương 5: XỬ LÝ VÀ SỬ DỤNG CẶN NƯỚC THẢI
5.1. ĐẶC TÍNH CỦA CẶN LẮNG VÀ CÁC PHƯƠNG PHÁP XỬ LÝ
5.1.1. Thành phần
- Màng VSV.
- Rác nghiền nhỏ: lượng rác được nghiền nhỏ hoặc xử lý với cặn hoặc trở lại song chắn rác.
- Các loại cặn ở bể tiếp xúc, cặn này không xử lý chung mà đem ra sân phơi bùn, nén cặn, ….
- Các chất hữu cơ cặn chiếm 60-80% chất hữu cơ tổng cộng.
- Thành phần hoá học của cặn trong nước thải
Loại cặn
1. Cặn tươi
2. Bùn hoạt tính
3. Màng vi sinh

Chất ko tro
72-90
65-75
65-75

N
2-3
3.4
5.5

P2O5 K2O
0.6-1.7 0.2
2.3
0.4
3.1
-

Chất béo
14-17
2.6
6

HC
20-30
4-7
-

E.coli
107-108
4.106-3.107
-

5.1.2. Phương pháp xử lý
- Xử lý cặn hiệu quả nhất bàng phương pháp lên men kỵ khí với sự tham gia của VSV kỵ khí.
- Quá trình sinh hoá kỵ khí cặn hữu cơ rất phức tạp:
+ Các chất hữu cơ (C)Æ acid béo + Biogas (CO2, CH4, H2)
+ Các chất hữu cơ (N) Æ NH3, N2
+ Chất hữu cơ (S) Æ H2S
- Sau khi lên men, tính chất cặn thay đổi và V thay đổi (không tan Æ chất tan + khí)
- Quá trình lên men kỵ khí gồm 2 giai đoạn
+ Giai đoạn lên men acid.
+ Giai đoạn lên men kiềm.
• Giai đoạn 1: Lên men Acid (lên men H). Dưới tác dụng của men VSV, các chất hữu cơ của
cặn:
+ Đầu tiên: Phân huỷ Æ s/p đơn giản
Protid Æ peptid và aa
Chất béo Æ glicerine, a.béo
(H, C) Æ đường đơn giản
+ Sau đó: Chuyển hoá các chất trên thành s/p cuối cùng của giai đoạn 1 (chủ yếu là các acid
hữu cơ: a.butylic, a.propionic, a.acetic). Æ pH < 7 Æ lên men aicd
- VSV ở giai đoạn 1 là : nấm, VK butyric, propionic Æ Thể tích cặn không giảm, có mùi
hôi
• Giai đoạn 2: Lên men kiềm (lên men metan)
+ Chuyển hoá các s/p của giai đoạn 1 thành CH4, CO2, H2.
+ VSV tham gia: VK tạo CH4.
ƒ Methano bacterium
ƒ Methanococus
ƒ Methanosarica
+ Các phản ứng
ƒ Với các A.Béo ΔH2 (trừ CH3COOH) và rượu (trừ metylic):
men

ƒ

4ΔH2 + CO2
Với H2 (từ giai đoạn 1)
H2 + CO2

men

4Δ + CH4 + 2H2O
CH4 + 2H2O + Q
Trang 157

Bài giảng Kỹ thuật xử lý nước thải – Thạc sỹ Lâm Vĩnh Sơn

ƒ

Với CH3COOH

men

CH3COO

CH4 + CO2 + Q

CH3COOH

CH4 + CO2 + 2H2O + Q

5.1.3. Các công trình xử lý cặn
- Bể tự hoại
- Bể lắng 2 vỏ
- Bể metan
- Một số công trình rác cặn :Ép dây đai , Sân phơi, Bể nén bùn,….
5.2. CÁC CÔNG TRÌNH XỬ LÝ
5.2.1. Bể Mêtan
- Đây là công trình xử lý cặn hiệu quả nhất.
- Thời gian lên men ngắn: 6-20 ngày, thể tích ngăn bùn nhỏ
- Các loại cặn dẫn đến bể
+ Cặn tươi từ bể lắng 1
+ Bùn hoạt tính dư trên màng VS
+ Rác đã nghiền
- Cặn được hâm nóng và xáo trộn tạo điều kiện t...
Bài ging K thut x lý nước thi – Thc s Lâm Vĩnh Sơn
Trang 157
men
men
Chương 5: X LÝ VÀ S DNG CN NƯỚC THI
5.1. ĐẶC TÍNH CA CN LNG VÀ CÁC PHƯƠNG PHÁP X
5.1.1. Thành phn
- Màng VSV.
- Rác nghin nh: lượng rác được nghin nh hoc x lý vi cn hoc tr li song chn rác.
- Các loi cn b tiếp xúc, cn này không x lý chung đem ra sân phơi bùn, nén cn, ….
- Các cht hu cơ cn chiếm 60-80% cht hu cơ tng cng.
- Thành ph
n hoá hc ca cn trong nước thi
Loi cn Cht k
o
tro N P
2
O
5
K
2
OCht béo HC E.coli
1. Cn tươi 72-90 2-3 0.6-1.7 0.2 14-17 20-30 10
7
-10
8
2. Bùn hot tính 65-75 3.4 2.3 0.4 2.6 4-7 4.10
6
-3.10
7
3. Màng vi sinh 65-75 5.5 3.1 - 6 - -
5.1.2. Phương pháp x
- X lý cn hiu qu nht bàng phương pháp lên men k khí vi s tham gia ca VSV k khí.
- Quá trình sinh hoá k khí cn hu cơ rt phc tp:
+ Các cht hu cơ (C)Æ acid béo + Biogas (CO
2
, CH
4
, H
2
)
+ Các cht hu cơ (N) Æ NH
3
, N
2
+ Cht hu cơ (S) Æ H
2
S
- Sau khi lên men, tính cht cn thay đổi và V thay đổi (không tan Æ cht tan + khí)
- Quá trình lên men k khí gm 2 giai đon
+ Giai đon lên men acid.
+ Giai đon lên men kim.
Giai đon 1
: Lên men Acid (lên men H). Dưới tác dng ca men VSV, các cht hu cơ ca
cn:
+ Đầu tiên: Phân hu Æ s/p đơn gin
- Protid Æ peptid và aa
- Cht béo Æ glicerine, a.béo
- (H, C) Æ đường đơn gin
+ Sau đó: Chuyn hoá các cht trên thành s/p cui cùng ca giai đon 1 (ch yếu là các acid
hu cơ: a.butylic, a.propionic, a.acetic). Æ pH < 7 Æn men aicd
- VSV giai đon 1 là : nm, VK butyric, propionic Æ Th tích cn không gim, có mùi
hôi
Giai đon 2: Lên men kim (lên men metan)
+ Chuyn hoá các s/p ca giai đon 1 thành CH
4
, CO
2
, H
2
.
+ VSV tham gia: VK to CH
4
.
Methano bacterium
Methanococus
Methanosarica
+ Các phn ng
Vi các A.Béo ΔH
2
(tr CH
3
COOH) và rượu (tr metylic):
4ΔH
2
+ CO
2
4Δ + CH
4
+ 2H
2
O
Vi H
2
(t giai đon 1)
H
2
+ CO
2
CH
4
+ 2H
2
O + Q
Bài giảng Kỹ thuật xử lý nước thải – Thạc sỹ Lâm Vĩnh Sơn - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Bài giảng Kỹ thuật xử lý nước thải – Thạc sỹ Lâm Vĩnh Sơn - Người đăng: minhdieu0109
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
11 Vietnamese
Bài giảng Kỹ thuật xử lý nước thải – Thạc sỹ Lâm Vĩnh Sơn 9 10 737