Ktl-icon-tai-lieu

BÀI GIẢNG LẬP TRÌNH TIỆN CNC HỆ FANUC

Được đăng lên bởi thaibinhduongxanh24
Số trang: 57 trang   |   Lượt xem: 2219 lần   |   Lượt tải: 4 lần
BÀI GIẢNG LẬP TRÌNH
TIỆN CNC HỆ FANUC

Cấu trúc một chương trình :
%
O1111;
N10 G40 G49 G80 G94 G17 G21;
N20 T01.01 M06;
N30 G54;
………………… .. . . .;
N100 M98
……………….
M30;
%

Lệnh

NHỮNG KHAI BÁO TỔNG
QUÁT ĐẦU CHƯƠNG TRÌNH

Chọn mặt phẳng lập trình
Để chọn mặt phẳng lâp trình, dùng các lệnh sau :
G17 – mặt phẳng XY
G18 - mặt phẳng ZX
G19 - mặt phẳng YZ
Với máy tiện CNC, mặt phẳng mặc định là ZX,
nghĩa là khi bật máy lên máy lệnh G18 có hiệu
lực.

Chọn hệ tọa độ lập trình
X_ Z_ - ghi theo tọa độ tuyệt đối.
U_ W_ - ghi theo tọa độ tương đối.
Theo cách ghi tuyệt đối,
ta có tọa độ của điểm Q
sẽ la ø:
X400 Z50
Theo cách ghi tương
đối, ta có tọa độ của
điểm Q sẽ là :
U200 W-400

Khai báo hệ đơn vị đo kích thước
Với hệ FANUC việc khai báo đơn vị đo được thực
hiện thông qua các lênh sau:
G20 = hệ đo là in.
G21 = hệ đo là mm.
Trong một số hệ điều khiển khác, thí dụ như hệ
FAGOR dùng G70 và G71 thay vì G20 và G21.
Máy tiện bán sang Việt Nam, có thiết lập hệ đơn vị
đo mặc định là mm. Nghĩa là khi bật máy lên, lệnh
G21 có hiệu lực.

Khai báo đơn vị tốc độ cắt S
G96 – Tốc độ cắt S có đơn vị là đơn vị/phút
không đổi trên toàn mặt gia công.
Thí dụ : G96 S150.
G97 - Tốc độ cắt có đơn vị là vg/ph, không
số vòng quay trục chính trong suốt
quá trình gia công.
Thí dụ : G97 S1500.
G50 – Giới hạn số vòng quay tối đa.
Thí dụ : G92 S5000

và

đổi

Tốc độ trục chính
G97
G96

Tốc độ trục chính
So sánh G96 và G97

Khai báo đơn vị lượng ăn dao F
G98 – Đơn vị lượng chạy dao F là mm/ph hoặc inch/ph.
Thí dụ G71G94 F100 cho lượng ăn dao là 100
mm/ph
G99 - Đơn vị lượng chạy dao F là mm/vg hoặc inch/vg.
Thí dụ G71G95 F0.3 cho lượng ăn dao là 0,3
mm/vg
Trên máy tiện CNC bán sang Việt Nam, lệnh mặc định
là G97 và G99.
Lý do: Dao bền hơn, độ nhám bề mặt tốt hơn

Đơn vị nhập nhỏ nhất
Đơn vị nhập nhỏ
nhất là số gia nhỏ nhất
mà hệ thống có thể
chấâp nhận. Trong hầu
hết các hệ điều khiển
CNC, số gia nhỏ nhất
là 0.001 mm và 0.0001
inch, 0.001o. Một số
liệu nhập vào nhỏ hơn
các giá trị trên đều
được làm tròn.

Lập trình theo đường kính và bán kính
Kích thước chi tiết tròn xoay thường được ghi theo
đường kính. Vì vậy khi lập trình người ta cũng ghi theo
đường kính. Cách ghi này là mặc định đối với máy tiện
CNC (nếu muốn ghi theo bán kính phải thiết lập lại
tham số No. 1006#3).

Chú ý :
Chiều sâu cắt theo trục X trong các chu trình lập
sẵn (canned cycles G81, G82, G83, G84, G85, G87,
G88, G89), bán kính R, tọa độ tâm tương đối I, K của
cung tròn, lượng ăn dao F theo phương X là ghi theo
bán ...
BÀI GIẢNG LẬP TRÌNH
TIỆN CNC HỆ FANUC
BÀI GIẢNG LẬP TRÌNH TIỆN CNC HỆ FANUC - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
BÀI GIẢNG LẬP TRÌNH TIỆN CNC HỆ FANUC - Người đăng: thaibinhduongxanh24
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
57 Vietnamese
BÀI GIẢNG LẬP TRÌNH TIỆN CNC HỆ FANUC 9 10 520