Ktl-icon-tai-lieu

Bài giảng lý thuyết môn CAD/CAM-CNC

Được đăng lên bởi ngo-viet-anh-van
Số trang: 63 trang   |   Lượt xem: 9635 lần   |   Lượt tải: 84 lần
Bài giảng môn lý thuyết
CAD/CAM-CNC

BAØI GIAÛNG MOÂN LYÙ THUYEÁT CAD/CAM-CNC

Lyù thuyeát Cad/cam-cnc
Thôøi löôïng : 30 tieát
Noäi dung
Chöông
Chöông
Chöông
Chöông

1
2
3
4

:
:
:
:

Cô sôû laäp trình cnc
Coâng ngheä vaø laäp trình phay cnc
Coâng ngheä vaø laäp trình tieän cnc
Coâng ngheä CAD/CAM
Trình baøy : ThS NGUYEÃN HOAØI NAM

ThS NGUYEÃN HOAØI NAM

Trang 1

BAØI GIAÛNG MOÂN LYÙ THUYEÁT CAD/CAM-CNC

Taøi lieäu tham khaûo
123456-

Cad/cam theory and applycation, AIT Thailan
Ñieàu khieån soá vaø coâng ngheä treân maùy ñieàu khieån soá, Nguyeãn Ñaéc Loäc, KHKT
Coâng ngheä laäp trình – gia coâng ñieàu khieån soá, Ñoaøn Thò Minh Trinh, KHKT
Coâng ngheä cad/cam, Ñoaøn Thò Minh Trinh
Kyõ thuaät laäp trình cnc vôùi MasterCAM V8.1, Nguyeãn Hoaøi Nam, ÑHSPKT
Numerical control programming in APT, Irvin H. Kral

ThS NGUYEÃN HOAØI NAM

Trang 2

BAØI GIAÛNG MOÂN LYÙ THUYEÁT CAD/CAM-CNC

CHÖÔNG 1
Noäi dung

CÔ SÔÛ LAÄP TRÌNH NC

1- CAÁU TRUÙC HEÄ THOÁNG CNC
2- ÑAËC TRÖNG CÔ BAÛN CUÛA MAÙY CNC
3- HEÄ TRUÏC TOÏA ÑOÄ – CHIEÀU CHUYEÅN ÑOÄNG
4- CAÙC ÑIEÅM “0” VAØ CAÙC ÑIEÅM CHUAÅN
5- CAÙC DAÏNG ÑIEÀU KHIEÅN
6- CAÙC THUÛ TUÏC LAÄP TRÌNH
7- HÌNH THÖÙC TOÅ CHÖÙC GIA COÂNG TREÂN MAÙY CNC
8- QUAÙ TRÌNH GIA COÂNG TREÂN MAÙY CNC
9- CAÁU TRUÙC CUÛA CHÖÔNG TRÌNH NC
10- LAÄP TRÌNH COÙ DÒCH CHÆNH VAØ BUØ TRÖØ
11- LAÄP TRÌNH VÔÙI CHÖÔNG TRÌNH CON

ThS NGUYEÃN HOAØI NAM

Trang 3

BAØI GIAÛNG MOÂN LYÙ THUYEÁT CAD/CAM-CNC

Hình phay

1- CAÁU TRUÙC HEÄ THOÁNG CNC
Caùc ñaëc ñieåm keát caáu phaân bieät giöõa maùy coâng cuï ñieàu khieån CNC vaø maùy coâng
cuï thoâng thöôøng

ThS NGUYEÃN HOAØI NAM

Trang 4

Hình tieän

BAØI GIAÛNG MOÂN LYÙ THUYEÁT CAD/CAM-CNC

ThS NGUYEÃN HOAØI NAM

Trang 5

BAØI GIAÛNG MOÂN LYÙ THUYEÁT CAD/CAM-CNC

CAÁU TRUÙC MOÄT HEÄ THOÁNG CNC

Goàm 6 thaønh phaàn chính:
1. Chöông trình gia coâng (part program) : bao goàm caùc chæ thò ñaõ ñöôïc maõ hoùa.
2. Heä ñieàu khieån maùy (Machine control Unit - MCU) ñöôïc chia thaønh 2 thaønh
phaàn laø :
Ñôn vò xöû lyù döõ lieäu (DPU- Data Processing Unit): thöïc hieän chöùc naêng ñoïc maõ
leänh töø thieát bò nhaäp döõ lieäu, xöû lyù maõ leänh (giaûi maõ), truyeàn döõ lieäu cho CLU
Maïch ñieàu khieån (CLU – Control Loop Unit): thöïc hieän caùc chöùc naêng noäi suy
chuyeån ñoäng treân cô sôû tín hieäu nhaän ñöôïc töø DPU , xuaát caùc tín hieäu ñieàu
khieån, nhaän tín hieäu phaûn hoài, ñieàu khieån caùc thieát bò phuï trôï.
3. Thieát bò ñoïc chöông trình (program input): maùy ñoïc hay ñöôøng truyeàn RS232C
4. Heä thoáng truy...
Bài ging môn lý thuyết
CAD/CAM-CNC
Bài giảng lý thuyết môn CAD/CAM-CNC - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Bài giảng lý thuyết môn CAD/CAM-CNC - Người đăng: ngo-viet-anh-van
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
63 Vietnamese
Bài giảng lý thuyết môn CAD/CAM-CNC 9 10 47