Ktl-icon-tai-lieu

Bài giảng lý thuyết ô tô

Được đăng lên bởi nguyenthang0993
Số trang: 108 trang   |   Lượt xem: 2283 lần   |   Lượt tải: 8 lần
Chương 1
TÍNH TOÁN ĐỘNG LỰC HỌC KÉO CỦA Ô TÔ – MÁY KÉO
1.1. Những thông số cơ bản của ô tô – máy kéo
Đây là những thông số mô tả khái quát các hệ thống trên ô tô - máy kéo mà nhà
sản xuất cần phải cung cấp cho người sử dụng để đánh giá, so sánh và lựa chọn các
loại ô tô – máy kéo phù hợp với nhu cầu sử dụng. Bài giảng chỉ trình bày những thông
số cơ bản để phục vụ cho việc tính toán và khảo sát trong phạm vi của môn học lý
thuyết ô tô.
1.1.1. Thông số cơ bản của động cơ
 Loại động cơ: loại nhiên liệu động cơ sử dụng, số kỳ, và các bộ phận đặc trưng
khác như hệ thống nhiên liệu, bôi trơn...
 Công suất cực đại/tốc độ phát ra công suất cực đại Nmax/nN
 Momen cực đại/tốc độ phát ra momen cực đại, Mmax/nM
1.1.2. Những thông số hình học của ô tô
 Kích thước cơ sở:
 Chiều rộng cơ sở (ở mỗi cầu), hay còn gọi là: vết bánh xe là khoảng cách giữa
hai tâm của lốp xe ở cầu xe.
 Chiều dài cơ sở là: khoảng cách giữa hai trục bánh xe trước và sau, đối với ô
tô có hệ thống treo cân bằng ở phía sau thì chiều dài cơ sở là khoảng cách từ
cầu trước đến vị trí liên kết giữa của cầu cân bằng.
 Kích thước toàn bộ: bao gồm Dài x Rộng x Cao toàn bộ của ô tô.
 Khoảng sáng gầm xe: là khoảng cách từ mặt đường đến vị trí thấp nhất của gầm
xe
1.1.3. Thông số về trọng lượng
 Trọng lượng toàn bộ: trọng lượng của ô tô và hàng hóa hay người ở trạng thái
đầy tải được tính bằng Tấn hay kG
 Trọng lượng không tải: là trọng lượng bản thân ô tô.
 Tải trọng phân bố ở mỗi cầu xe
1.1.4. Thông số về hệ thống truyền lực
 Hộp số: loại hộp số, số cấp và tỷ số truyền ở mỗi cấp.
 Truyền lực chính và vi sai: tỷ số truyền của truyền lực chính, loại vi sai…
1.1.5. Thông số về hệ thống treo và di chuyển
Thông số của bánh xe: loại lốp xe sử dụng, các kích thước và đặc tính cơ bản của
lốp thể hiện qua ký hiệu của lốp.
1.1.6. Thông số về tính năng sử dụng
 Tốc độ tối đa (km/h)
 Độ dốc tối đa ô tô có thể vượt được (độ hay %)
 Bán kính quay vòng nhỏ nhất, Rmin
1.2. Đặc tính cơ bản của động cơ
1.2.1. Các đường đặc tính của động cơ trên ô tô
Khi động cơ làm việc, nó tiêu thụ nhiên liệu, biến nhiệt năng từ việc đốt cháy
nhiên liệu trong buồng cháy thành cơ năng dưới dạng chuyển động quay của trục
khuỷu ra bánh đà để đưa đến các bộ phận tiêu thụ khác và cung cấp cho các bộ phận
phụ như hệ thống làm mát, bôi trơn, phát điện, nhiên liệu… nhưng lượng cơ năng ở
trục khuỷu không những phụ thuộc vào lượng nhiên liệu cung cấp vào trong buồng
cháy của động cơ (được điều khiển bằng bàn đạp ga), điều kiện đốt ch...
1
Chương 1
TÍNH TOÁN ĐỘNG LỰC HỌC KÉO CỦA Ô TÔ – MÁY KÉO
1.1. Nhng thông s cơ bản ca ô tô – máy kéo
Đây những thông s t khái quát c h thng trên ô - máy kéo nhà
sn xut cn phi cung cấp cho người s dụng đ đánh giá, so sánh lựa chn các
loi ô tô máy kéo phù hp vi nhu cu s dng. Bài ging ch trình bày nhng thông
s bản để phc v cho vic tính toán kho sát trong phm vi ca môn hc lý
thuyết ô tô.
1.1.1. Thông s cơ bản của động
Loại động cơ: loi nhiên liệu động sử dng, s k, và các b phận đặc trưng
khác như hệ thng nhiên liệu, bôi trơn...
Công sut cực đại/tốc độ phát ra công sut cc đại N
max
/n
N
Momen cực đại/tốc độ phát ra momen cực đại, M
max
/n
M
1.1.2. Nhng thông s hình hc ca ô
Kích thước cơ sở:
Chiu rng s ( mi cu), hay còn gi là: vết bánh xe khong cách gia
hai tâm ca lp xe cu xe.
Chiu dài sở là: khong ch gia hai trục bánh xe trước sau, đối vi ô
h thng treo cân bng phía sau thì chiều dài sở khong cách t
cu trước đến v trí liên kết gia ca cu cân bng.
Kích thước toàn b: bao gm Dài x Rng x Cao toàn b ca ô tô.
Khong sáng gm xe: khong cách t mặt đường đến v trí thp nht ca gm
xe
1.1.3. Thông s v trọng lượng
Trọng lượng toàn b: trọng lượng ca ô hàng hóa hay người trng thái
đầy tải được tính bng Tn hay kG
Trọng lượng không ti: là trọng lượng bn thân ô tô.
Ti trng phân b mi cu xe
1.1.4. Thông s v h thng truyn lc
Hp s: loi hp s, s cp và t s truyn mi cp.
Truyn lc chính và vi sai: t s truyn ca truyn lc chính, loi vi sai…
1.1.5. Thông s v h thng treo và di chuyn
Thông s ca bánh xe: loi lp xe s dng, các kích thước và đặc tính bản ca
lp th hin qua ký hiu ca lp.
1.1.6. Thông s v tính năng sử dng
Tốc độ ti đa (km/h)
Độ dc tối đa ô tô có thể vượt được (độ hay %)
Bán kính quay vòng nh nht, R
min
1.2. Đặc tính cơ bản của động cơ
1.2.1. Các đường đặc tính của động cơ trên ô tô
Khi động m việc, tiêu th nhiên liu, biến nhiệt năng từ việc đốt cháy
nhiên liu trong buồng cháy thành năng dưới dng chuyển động quay ca trc
khuỷu ra bánh đà đ đưa đến các b phn tiêu th khác và cung cp cho các b phn
ph như hệ thng làm mát, bôi trơn, phát điện, nhiên liệu… nhưng lượng năng
trc khuu không nhng ph thuộc vào lượng nhiên liu cung cp vào trong bung
cháy của động (được điều khin bằng bàn đạp ga), điều kiện đốt cháy hn hp mà
Bài giảng lý thuyết ô tô - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Bài giảng lý thuyết ô tô - Người đăng: nguyenthang0993
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
108 Vietnamese
Bài giảng lý thuyết ô tô 9 10 551