Ktl-icon-tai-lieu

Bài giảng lysthuyeest điều khiển hiện đại

Được đăng lên bởi inventor_bk
Số trang: 212 trang   |   Lượt xem: 912 lần   |   Lượt tải: 2 lần
Tröôøng Ñaïi hoïc Coâng nghieäp Tp. Hoà Chí Minh
Khoa Coâng ngheä Ñieän töû
Boä moân Ñieàu khieån töï ñoäng
Baøi giaûng Lyù thuyeát ñieàu khieån hieän ñaïi
Bieân soaïn: Huyønh Minh Ngoïc
Löu haønh noäi boä
Tp. Hoà Chí Minh, thaùng 1 naêm 2012
Bài giảng lysthuyeest điều khiển hiện đại - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Bài giảng lysthuyeest điều khiển hiện đại - Người đăng: inventor_bk
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
212 Vietnamese
Bài giảng lysthuyeest điều khiển hiện đại 9 10 42