Ktl-icon-tai-lieu

Bài giảng Mạch logic

Được đăng lên bởi duonganhtien
Số trang: 8 trang   |   Lượt xem: 2987 lần   |   Lượt tải: 1 lần
C . M¹CH L¤ GÝC
Kh¸i niÖn chung vÒ m¹ch l« gÝc
• C¬ së to¸n häc cho c¸c thiÖt bÞ l«gÝc lµ ®¹i sè l«gÝc.
(®¹i sè Bun - G Boole 1815-1854)
• Trong ®¹i sè l«gic, mäi c©u hái , tr¶ lêi ®Òu chØ lùa chän
mét trong hai kh¶ n¨ng phñ ®Þnh nhau.
• C¸c biÕn l«gÝc chØ cã hai gi¸ trÞ : 1 (H) - cao
0 (L)- thÊp

• C¸c møc ®iÖn ¸p :

* Møc 1 ( cao ) : ®iÖn ¸p n»m trong
kho¶ng 2,4V÷ 5V
* Møc 0 ( thÊp ) : ®iÖn ¸p n»m trong
kho¶ng 0V÷ 2,4V

1 .Cæng Vµ
• §Þnh nghÜa : Cæng vµ thùc hiÖn hµm l«gÝc vµ
A.B = Q
A
A
Q = A.B
Q = A.B
&
Ký hiÖu :
&
B
• Gi¶i thÝch : A , B , Q , “.”
• VÝ dô 1 (phÐp nh©n l«gÝc) :
Më §ãng §ãng Më
Më Më §ãng §ãng
Q=A.B Tèi Tèi S¸ng Tèi
A
B

B
A

B
Q

• B¶ng trªn viÕt theo møc l« gÝc:
A
B

0
0

Q=A.B

0

1
0
0

1
1
1

0
1
0

A
B

§1

Ia

R1

I0
§2

Ec
Q

R2

• Hµm l«gÝc Vµ thÓ hiÖn phÐp nh©n l«gÝc
• KÕt luËn : BiÕn ra Q chØ ë møc l«gÝc cao (1) khi tÊt c¶ c¸c
biÕn vµo ë møc l«gÝc cao (1)
Ho¹t ®éng cña m¹ch:
VÝ dô 2:
• Khi c¶ hai ®ièt ë møc l«gÝc cao, nªn ®Òu ®ãng ⇒ Q ra ë
møc cao : Q = Ec- I0.R1
• Khi §1 ( hoÆc §2 , hoÆc c¶ §1vµ §2 ) ë møc l« gÝc thÊp th×
§1 më , xuÊt hiÖn Ia , lµm t¨ng sôt ¸p trªn R1 ⇒ Q ra ë møc
l« gÝc thÊp : Q = Ec- (Ia+I0 ) . R1

2 .Cæng ®¶o:
• §Þnh nghÜa : Cæng ®¶o thùc hiÖn hµm l«gÝc ®¶o Q = C
• Ký hiÖu :

C

Q=C

Q=C

C

• Gi¶i thÝch : C, Q, dÊu “_” : ....
VÝ dô 1:
C
Q= C

b¶ng tr¹ng th¸i

C

Kh«ng Ên Cã Ên
S¸ng

b¶ng l«gÝc :

Q

Tèi
C

0

1

Q= C

1

0

VÝ dô 2:
Ic

Ho¹t ®éng cña m¹ch :....
• Khi Uc = 0 (møc thÊp) ⇒
T ®ãng ⇒ Q = Ec (møc cao
-H)
• Khi Uc > 0 (møc cao) ⇒ T
më ⇒
Q = Ec- Ic . Rc
(møc thÊp -L )

C

Ec

Rc
Q

3 .Cæng Vµ-®¶o
• §Þnh nghÜa : Cæng vµ- ®¶o thùc hiÖn hµm l«gÝc vµ
-®¶o , Q = A.B
A
A
Q = A.B
Q = A.B
&
&
Ký hiÖu :
B
B
A
VÝ dô 1:
LËp b¶ng tr¹ng th¸i ⇒B¶ng l«gÝc
theo quy ­íc sau :
B
Q
A
0
1
1
0
B
1
0
0
1 •BiÕn A , B : cã Ên - møc
1 ,kh«ng Ên- møc 0
0
1
A.B
0
0 •
BiÕn Q : s¸ng - møc1 ;
1 kh«ng s¸ng - møc0
Q = A.B 1
1
0

4 . ThÝ dô vÒ m¹ch l« gÝc :
Hép ng¾t ®iÖn tù ®éng khi ®iÖn ¸p v­ît qu¸ 220v ( H×nh
5 - 42 trang 70 )

K

220v
Ho¹t ®éng cña m¹ch :

æ c¾m
B¶ng m¹ch
Cuén d©y r¬le

Khi ®iÖn ¸p cña nguån v­ît qu¸ 220v, b¶ng m¹ch l«gÝc ®iÒu
khiÓn ®ãng ®iÖn cuén d©y r¬le, lµm ng¾t tiÕp ®iÓm K lµm æ
c¾m mÊt ®iÖn.

A

S¬ ®å b¶ng m¹ch l«gÝc
c

R2

220v
§1 §4

B

N

R3
R4

§5
I

R1
§Z

P

M

II
III

K

T
IV

R5

• Gi¶i thÝch cÊu t¹o cña m¹ch :...
• Ho¹t ®éng cña m¹ch :
*Khi ®iÖn ¸p cña nguån nhá h¬n hoÆc b»ng 220v:...T
kh«ng më , tiÕp ®iÓm K ®ãng , æ c¾m cã ®iÖn .
*Khi ®iÖn ¸p cña nguån lín h¬n 220 v:..B¶ng m¹ch ®iÒu
khi...
C . M¹CH L¤ GÝC
Kh¸i niÖn chung vÒ m¹ch l« gÝc

 !"!#!"#$%
&'()*+(',-./01
)2'13,4561
7/81'9!:%1
;<%=5
)>59
?@>!1%95A)'
3,B($C÷ #C
?@>;=5%95A)'
3,;C÷ B($C
Bài giảng Mạch logic - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Bài giảng Mạch logic - Người đăng: duonganhtien
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
8 Vietnamese
Bài giảng Mạch logic 9 10 713