Ktl-icon-tai-lieu

bài giảng mạng truyền thông công nghiệp

Được đăng lên bởi Phúc Vinh
Số trang: 193 trang   |   Lượt xem: 1798 lần   |   Lượt tải: 3 lần
MỤC LỤC
Chương 1 ...............................................................................................................................6
Mở đầu ..................................................................................................................................6
1.1 Mạng truyền thông công nghiệp ...................................................................................6
1.2. Vai trò của mạng truyền thông công nghiệp ................................................................7
1.3. Phân loại và đặc trưng các hệ thống MCN...................................................................8
Chương 2 .............................................................................................................................12
Cơ sở kỹ thuật......................................................................................................................12
2.1. Các khái niệm cơ bản ................................................................................................12
2.1.1. Thông tin, dữ liệu và tín hiệu..............................................................................12
2.1.2. Truyền thông, truyền dữ liệu và truyền tín hiệu ..................................................14
2.1.3. Tính năng thời gian thực.....................................................................................18
2.2. Chế độ truyền tải .......................................................................................................18
2.2.1. Truyền bit song song và truyền bit nối tiếp .........................................................19
2.2.2 Truyền đồng bộ và không đồng bộ ......................................................................20
2.2.3. Truyền một chiều và truyền hai chiều .................................................................20
2.2.4 Truyền tải dải cơ sở, dải mang và dải rộng ..........................................................21
2.3. Cấu trúc mạng – Topology ........................................................................................23
2.3.1. Cấu trúc bus .......................................................................................................24
2.3.2. Cấu trúc mạch vòng (tích cực)............................................................................25
2.3.3. Cấu trúc hình sao (hình 2.12)..............................................................................27
2.3.4 Cấu trúc cây ............................................................
1
MC LC
Chương 1...............................................................................................................................6
M đầu ..................................................................................................................................6
1.1 Mng truyn thông công nghip ...................................................................................6
1.2. Vai trò ca mng truyn thông công nghip ................................................................7
1.3. Phân loi và đc trưng các h thng MCN...................................................................8
Chương 2.............................................................................................................................12
Cơ s k thut......................................................................................................................12
2.1. Các khái nim cơ bn ................................................................................................12
2.1.1. Thông tin, d liu và tín hiu..............................................................................12
2.1.2. Truyn thông, truyn d liu và truyn tín hiu ..................................................14
2.1.3. Tính năng thi gian thc.....................................................................................18
2.2. Chế độ truyn ti.......................................................................................................18
2.2.1. Truyn bit song song và truyn bit ni tiếp.........................................................19
2.2.2 Truyn đng bkhông đồng b ......................................................................20
2.2.3. Truyn mt chiu và truyn hai chiu.................................................................20
2.2.4 Truyn ti di cơ s, di mang và di rng ..........................................................21
2.3. Cu trúc mng – Topology ........................................................................................23
2.3.1. Cu trúc bus .......................................................................................................24
2.3.2. Cu trúc mch vòng (tích cc)............................................................................25
2.3.3. Cu trúc hình sao (hình 2.12)..............................................................................27
2.3.4 Cu trúc cây ........................................................................................................28
2.4. Kiến trúc giao thc....................................................................................................28
2.4.1. Dch v truyn thông..........................................................................................28
2.4.2 Giao thc.............................................................................................................30
2.4.3. Mô hình lp........................................................................................................32
2.4.4. Kiến trúc giao thc OSI......................................................................................34
2.4.6 Chun MMS (Manufacturing Message Specification) .........................................41
2.5. Truy nhp bus ...........................................................................................................44
2.5.1. Đặt vn đề ..........................................................................................................44
2.5.2. Ch/t (Master/Slave) ........................................................................................47
2.5.3. TDMA................................................................................................................48
2.5.4. Token Passing ....................................................................................................49
2.5.5. CSMA/CD..........................................................................................................51
2.5.6. CSMA/CA..........................................................................................................53
2.6. Bo toàn d liu ........................................................................................................55
bài giảng mạng truyền thông công nghiệp - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
bài giảng mạng truyền thông công nghiệp - Người đăng: Phúc Vinh
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
193 Vietnamese
bài giảng mạng truyền thông công nghiệp 9 10 139