Ktl-icon-tai-lieu

bài giảng mapinfo

Được đăng lên bởi Trần Văn Toán
Số trang: 57 trang   |   Lượt xem: 3310 lần   |   Lượt tải: 3 lần
MỤC LỤC

Trung tâm NC&ƯD CN Địa chính

Bài giảng Mapinfo

Chương I
Giới thiệu chung
I.1 - Mô hình dữ liệu
I.1.1 - Khái niệm
- Các biến địa lý trong thế giới thực rất phức tạp. Càng quan sát gần, càng nhiều
chi tiết, nói chung là không giới hạn.
- Điều đó sẽ cần một cơ sở dữ liệu (CSDL) xác định để thu thập các đặc điểm
của thế giới thực.
- Số liệu cần phải giảm đến một số lượng nhất định và quản lý được từ việc xử
lý tạo ra hoặc trừu tượng hóa.
- Biến địa lý cần được biểu diễn trong các thuật ngữ các phần tử hữu hạn hoặc
các đối tượng.
- Các quy tắc được dùng để chuyển các biến địa lý sang các đối tượng là mô
hình dữ liệu.
- Mô hình dữ liệu như là một bộ các quy tắc để biểu diễn sự tổ chức logic của
dữ liệu trong CSDL... bao gồm tên các đơn vị logic dữ liệu và các quan hệ giữa chúng.
- Mô hình dữ liệu được chọn để cho một đối tượng đặc biệt hoặc ứng dụng bị
ảnh hưởng bởi:
Phần mềm phù hợp
Đào tạo cán bộ chủ chốt
Tiền lệ có tính lịch sử
I.1.2 - Cấu trúc dữ liệu
Khi nhập dữ liệu vào một hệ thống thông tin, có các cấu trúc dữ liệu như sau:
- Cấu trúc của hiện tượng theo quan niệm người sử dụng
- Cấu trúc của hiện tượng thể hiện trong một hệ GIS
Topology và các đợn vị bản đồ
Topo (topology) là tập hợp các tính chất của một thực thể hình học trong trạng
thái biến dạng và biến vị. Các thuật ngữ dùng trong tọa độ hình học là vùng, miềm kế
cận, không gian bao quanh,...
Các đơn vị bản đồ là: điểm, đường và vùng. Topo là một cấu trúc, trong đó các
điểm , đường và vùng là duy nhất và có liên quan với nhau. Ba đơn vị này được xác
định bằng các vị trí không gian trong một hệ tọa độ thích hợp (thí dụ UTM hay Gauss)
và bằng các thuộc tính của chúng.
I.2 - Tổ chức dữ liệu
I.2.1 - Khái niệm

Trang 2

Trung tâm NC&ƯD CN Địa chính

Bài giảng Mapinfo

Dữ liệu được nhập vào và lưu trữ trên máy tính trong một không gian được gọi
là tệp dữ liệu hay tệp tin. Tệp tin được ghi với độ dài có số lượng byte nhất định. Các
số ghi này có thể là số thực hay số nguyên và được tổ chức theo một khuôn dạng đặc
biệt. Mỗi một số ghi mô tả một yếu tố duy nhất và chứa các trường nhận biết các thuộc
tính của yếu tố đó. Các dữ liệu được lưu trữ trong các trường này. Các tệp tin được
chia theo 3 kiểu phổ biến:
- Tệp tin đơn giản theo một chiều
- Tệp tin sắp xếp theo dãy
- Tệp tin theo chỉ số
I.2.2 - Tổ chức cơ sở dữ liệu
Các dữ liệu được nhập vào và lưu trữ nhờ các phần mềm quản lý CSDL. Một
CSDL là một tập hợp các cách biểu diễn thực dưới dạng các dữ liệu có liên kết qua lại
ở mức tối đa. Những ...
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
bài giảng mapinfo - Người đăng: Trần Văn Toán
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
57 Vietnamese
bài giảng mapinfo 9 10 709