Ktl-icon-tai-lieu

Bài giảng MasterCAM

Được đăng lên bởi TPTTTNLHXHN
Số trang: 119 trang   |   Lượt xem: 5855 lần   |   Lượt tải: 33 lần
TRUNG T¢M §µO t¹o CAD/CAM/CNC – VITECH
Website: Cadcamvitech.com ---- §T: 0977008004 – 0915219495
-------------------------------------------------------------------------------------------

Phần 1.
Chương 1: TỔNG QUAN VỀ MASTERCAM X
1.1. Giới thiệu chung.
MasterCAM là phần mềm tin học ứng dụng CAD/CAM sử dụng để thiết kế & lập
trình gia công & mô phỏng gia công chi tiết cơ khí trên máy CNC.

1.2. Khởi động MasterCAM.
Có 2 cách khởi động một chương trình MasterCAM X trong môi trường Window 9x
và NT, XP:
Cách 1: Nếu bạn đã tạo một biểu tượng - shortcut trên màn hình,
Double Click vào đó.
Hình 1.1.
Cách 2: Trên thanh taskbar, Click vào nút Start\All Programs\MasterCAM
X\MasterCAM X.
Sau khi khởi động xong, màn hình đồ họa sẽ có giao diện như hình 1.2.

Vùng đồ họa

Hình 1.2. Giao diện chương trình MasterCAM sau khi khởi động.
Bµi gi¶ng Mastercam

-1-

Th.S Ph¹m Ngäc Duy

TRUNG T¢M §µO t¹o CAD/CAM/CNC – VITECH
Website: Cadcamvitech.com ---- §T: 0977008004 – 0915219495
-------------------------------------------------------------------------------------------

1.3. Giao diện màn hình làm việc MasterCAM.
Sau khi vào MasterCAM, hệ thống sẽ hiển thị màn hình làm việc của MasterCAM
với 4 phân vùng chính sau:
Vùng màn hình đồ hoạ (Graphic Area): Đây là vùng làm việc, nơi các mô hình hình
học số của đối tượng được thiết lập hoặc được gọi ra và chỉnh sửa.
Vùng thanh công cụ (Toolbar): Thanh công cụ là một hàng các nút nằm ngang phía
trên cùng của màn hình. Mỗi nút này có một icon hoặc con số để nhận biết. Ngoài ra
nếu cần một mô tả rõ hơn về một nút nào đó, chỉ cần di trỏ chuột đến nút đó, bạn sẽ
được cung cấp một menu đổ xống mô tả rõ hơn về nút đó. Muốn thực hiện lệnh tương
ứng với nút nào đó (Icon Command), chỉ cần click vào nút đó là yêu cầu được thực
hiện.
Vùng thực đơn (Menu): Vùng Menu nằm ở bên trên của màn hình, chứa menu
bar. Menu bar được sử dụng để chọn các chức năng của MasterCAM, ví dụ : Creat,
modify, toolpaths... Còn menu phụ nằm ở phía dưới của màn hình được sử dụng để thay
đổi các thông số hệ thống của chương trình, ví dụ: Độ sâu Z, màu sắc… là những chức
năng thường xuyên được người sử dung thay đổi. Tất cả các lệnh dùng trong
MasterCAM đều có thể chọn từ vùng Menu .
Vùng hỏi đáp của chương trình (System response area): Tại đây, một hoặc hai
dòng văn bản ở dưới cùng của màn hình sẽ mô tả hoạt động của các lệnh. Đây là nơi
bạn nhận được các lời nhắc của chương trình. Phải quan sát vùng này cẩn thận, có thể
nó sẽ yêu cầu bạn phải nhập các thông số t...
TRUNG T¢M §µO t¹o CAD/CAM/CNC VITECH
Website: Cadcamvitech.com ---- §T: 0977008004 0915219495
-------------------------------------------------------------------------------------------
Bµi gi¶ng Mastercam - 1 - Th.S Ph¹m Ngäc Duy
Phn 1.
Chương 1: TNG QUAN V MASTERCAM X
1.1. Gii thiu chung.
MasterCAM phn mm tin hc ng dng CAD/CAM s dng để thiết kế & lp
trình gia công & mô phng gia công chi tiết cơ khí trên máy CNC.
1.2. Khi động MasterCAM.
2 cách khi động mt chương trình MasterCAM X trong môi trưng Window 9x
và NT, XP:
Cách 1: Nếu bn đã to mt biu tượng - shortcut trên màn hình,
Double Click vào đó.
Cách 2: Trên thanh taskbar, Click vào nút Start\All Programs\MasterCAM
X\MasterCAM X.
Sau khi khi động xong, màn hình đ ha s có giao din như hình 1.2.
Hình 1.2. Giao din chương trình MasterCAM sau khi khi động.
Vùng đồ ha
Hình 1.1.
Bài giảng MasterCAM - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Bài giảng MasterCAM - Người đăng: TPTTTNLHXHN
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
119 Vietnamese
Bài giảng MasterCAM 9 10 24