Ktl-icon-tai-lieu

Bài giảng MasterCAM - PHẦN II. LẬP TRÌNH GIA CÔNG TRONG

Được đăng lên bởi TPTTTNLHXHN
Số trang: 99 trang   |   Lượt xem: 14028 lần   |   Lượt tải: 123 lần
Bài giảng MasterCAM 

----

 ----

Tr−êng §H KTCN-TN

PHẦN II. LẬP TRÌNH GIA CÔNG TRONG
MASTERCAM X4
Bên cạnh chức năng thiết kế các chi tiết trong không gian 2D & 3D thì 1 chức năng
khác & đóng vai trò vô cùng quan trọng trong MasterCAM đó chính là quá trình gia công
các chi tiết.cơ khí. Trong chương này, người dùng sẽ được cung cấp các công cụ để xây
dựng chương trình gia công mô phỏng trên các máy công cụ CNC, từ máy tiện, máy phay
tới máy cắt dây theo kết cấu dưới đây:
1. Tổng quan về quá trình gia công cơ khí.
Phần đầu tiên này sẽ phác thảo sơ bộ tiến trình công việc để gia công chi tiết trong
MasterCAM. Ở đây, trong bất kỳ quá trình nào ta đều thực hiện qua 6 bước chính.
1.

Lựa chọn kiểu máy & các thông số cơ khí tương ứng sẽ được sử dụng trong quá
trình gia công chi tiết.

2.

Mở bản vẽ chứa chi tiết cần gia công.

3.

Xây dựng các thuộc tính của nhóm máy công cụ thực hiện gia công, bao gồm các
khai báo hồ sơ, dụng cụ gia công, kích thước phôi gia công & vùng làm việc an
toàn.

4.
5.

6.

Thiết lập đường chạy dao trong quá trình gia công.
Sử dụng các chức năng Backplot & Verify trong Toolpath manager để kiểm tra
& hiệu chỉnh đường chạy dao.
Xuất sang mã lệnh NC chương trình gia công chi tiết trên nhóm máy được lựa
chọn.

2. Lựa chọn & xác lập các thông số cho máy CNC.
MasterCAM cung cấp bộ thư viện các loại máy công cụ phục vụ cho quá trình gia
công chi tiết được sử dụng phổ biến trong sản xuất công nghiệp, bao gồm máy tiện, máy
phay & máy gia công cắt dây. Để lựa chọn MCC phù hợp với chi tiết cần gia công, đơn
giản chỉ cần lựa chọn đúng tên mã máy tương ứng trong thực đơn xổ ra Machine Types
(hình 2.1).

Biªn so¹n: Th.S Ph¹m Ngäc Duy
-1Bé m«n: ChÕ t¹o m¸y – Khoa c¬ khÝ
TT §µo t¹o CAD/CAM/CNC – VITECH -- Website: Cadcamvitech.com --- §T: 0977008004

Bµi gi¶ng MastercamX4

----

 ----

Tr−êng §H KTCN-TN

Hình 2.1. Thanh thực đơn MACHINE TYPES.
Trong thư viên gia công chứa 3 loại máy công cụ, tương ứng với các đuôi file tương
ứng:
Máy phay: MMD (Mill).
Máy tiện: LMD (Lathe).
Máy gia công cắt dây: WMD (WIRE).
Trong bản vẽ MasterCAM, lựa chọn máy gia công là một phần của các thuộc tính
nhóm máy trong Toolpath Manager. Khi 1 kiểu máy được lựa chọn, nó sẽ tạo ra nối tiếp
1 nhóm máy & 1 nhóm đường chạy dao mới.
Trong phần này ta sẽ thực thi các bước để lựa chọn 1 máy CNC phục vụ quá trình gia
công.
Để lựa chọn 1 định nghĩa máy & thiết lập nhóm máy mới:
Từ thực đơn thả xuống Machine Type, lựa chọn Mill, Wire hay Lathe để mở ra thanh
thực đơn chức năng ...
Bµi gi¶ng MastercamX4 ----  ---- Tr−êng §H KTCN-TN
Biªn so¹n: Th.S Ph¹m Ngäc Duy
- 1 -
Bé m«n: ChÕ t¹o m¸y
Khoa c¬ khÝ
TT §µo t¹o CAD/CAM/CNC
VITECH -- Website: Cadcamvitech.com --- §T: 0977008004
PHN II. LP TRÌNH GIA CÔNG TRONG
MASTERCAM X
4
Bên cnh chc năng thiết kế các chi tiết trong không gian 2D & 3D thì 1 chc năng
khác & đóng vai tcùng quan trng trong MasterCAM đó chính là quá trình gia công
các chi tiết.cơ khí. Trong chương y, người dùng s được cung cp các công c để y
dng chương trình gia công phng tn các máy công c CNC, t máy tin, máy phay
ti máy ct dây theo kết cu dưới đây:
1. Tng quan v quá trình gia công cơ khí.
Phn đầu tiên y s phác tho sơ b tiến trình công vic để gia công chi tiết trong
MasterCAM. đây, trong bt k quá trình nào ta đều thc hin qua 6 bước chính.
1. La chn kiu máy & các thông s cơ khí tương ng s được s dng trong quá
trình gia công chi tiết.
2. M bn v cha chi tiết cn gia công.
3. Xây dng các thuc tính ca nhóm máy công c thc hin gia công, bao gm c
khai báo h sơ, dng c gia công, kích thước phôi gia công & vùng làm vic an
toàn.
4. Thiết lp đường chy dao trong quá trình gia công.
5. S dng các chc năng Backplot & Verify trong Toolpath manager để kim tra
& hiu chnh đường chy dao.
6. Xut sang mã lnh NC chương trình gia công chi tiết trên nhóm máy được la
chn.
2. La chn & xác lp các thông s cho máy CNC.
MasterCAM cung cp b thư vin các loi máy công c phc v cho qtrình gia
công chi tiết được s dng ph biến trong sn xut công nghip, bao gm máy tin, máy
phay & máy gia công ct y. Để la chn MCC phù hp vi chi tiết cn gia công, đơn
gin ch cn la chn đúng tên mã máy tương ng trong thc đơn x ra Machine Types
(hình 2.1).
Bài giảng MasterCAM - PHẦN II. LẬP TRÌNH GIA CÔNG TRONG - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Bài giảng MasterCAM - PHẦN II. LẬP TRÌNH GIA CÔNG TRONG - Người đăng: TPTTTNLHXHN
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
99 Vietnamese
Bài giảng MasterCAM - PHẦN II. LẬP TRÌNH GIA CÔNG TRONG 9 10 687