Ktl-icon-tai-lieu

bài giảng mastercam x

Được đăng lên bởi Luong Pearl
Số trang: 18 trang   |   Lượt xem: 2984 lần   |   Lượt tải: 6 lần
le.son4246@gmail.com

Gia công trong Mestercam X4
Modun Tiện:
Chi tiết :

65

40
70

Bước 1 :Tạo các đường chạy dao ( dạng khung dây ) như
hình vẽ

Ø25

Ø14

Ø10

Ø33

35

le.son4246@gmail.com
Bước 2 : Chọn máy tiện (Lathe) tạo phôi bằng cách trong
Operation Manager mở Properties chọn Stock

le.son4246@gmail.com
Xuất hiện hộp thoại

le.son4246@gmail.com

1. Chọn vào Stock Properties xuất hiện hộp thoại

le.son4246@gmail.com

- Make from 2 points : Chọn hai điểm để tạo phôi hao điểm
là hai góc của hình chữ nhật của phôi.
- OD: Nhập giá trị đường kính của phôi
- ID : Nhập giá trị đường kính trong của phôi
ok để kết thúc
Vào Chuck Properties xuất hiện hộp thoại

le.son4246@gmail.com
Click vào From stock chọn chiều dài kẹp phôi là xong
kết quả đạt được:

le.son4246@gmail.com
Bước 3: khỏa mặt đầu
vào toolpaths chọn Face sau đó chọn ok liên tục ra được
bảng

le.son4246@gmail.com
Chuyển sang bảng Face Parameters

Sau khi chọn xong các thông số click ok để hoàn thành khỏa
mặt đầu

le.son4246@gmail.com
Kết quả :

le.son4246@gmail.com
Bước 4: Tiện hết lượng dư

le.son4246@gmail.com
Ket qua tien:

le.son4246@gmail.com
Bước 5 khoan lỗ
vào toolpaths chọn Drill sau đó chọn ok liên tục ra được
bảng

Chọn chiều sâu khoan là -65 mm

le.son4246@gmail.com

le.son4246@gmail.com

Bước 7 cắt đứt

le.son4246@gmail.com

le.son4246@gmail.com
Post mã G code:

le.son4246@gmail.com

%
O0000
(PROGRAM NAME - SON BG)
(DATE=DD-MM-YY - 08-11-10 TIME=HH:MM - 00:51)
(MCX FILE - C:\DOCUMENTS AND SETTINGS \LE SON\DESKTOP\SON BG.MCX)
(NC FILE - C:\DOCUMENTS AND SETTINGS \LE SON\DESKTOP\BG MESTERCAM
4X\TIEN\SON BG.NC)
(MATERIAL - ALUMINUM MM - 2024)
G21
(TOOL - 1 OFFSET - 1)
(OD ROUGH RIGHT - 80 DEG. INSERT - CNMG 12 04 08)
G0 T0101
G18
G97 S2054 M03
G0 G54 X42.62 Z0.
G50 S3600
G96 S275
G99 G1 X-2.1 F.25
G0 Z.5
G96 S1000
M8
X29.22
Z4.5
G1 Z2.5
Z-40.
X31.4
G18 G3 X33. Z-40.8 K-.8
G1 Z-70.8
X35.828 Z-69.386
G0 Z4.5
X25.44
G1 Z2.5
Z-40.
X29.62
X32.448 Z-38.586
G0 Z4.5
X21.66
G1 Z2.5
Z-.011
G3 X22.531 Z-.234 I-.13 K-.79
G1 X24.531 Z-1.234
G3 X25. Z-1.8 I-.566 K-.566
G1 Z-40.
X25.84
X28.668 Z-38.586
M9
G28 U0. V0. W0. M05
T0100

le.son4246@gmail.com
M01
(TOOL - 20 OFFSET - 20)
(10. REAMER)
G0 T2020
G18
G97 S250 M03
G0 G54 X0. Z5.
Z2.
G98 G1 Z-65. F5.
G0 Z5.
G28 U0. V0. W0. M05
T2000
M01
(TOOL - 28 OFFSET - 28)
(14. REAMER)
G0 T2828
G18
G97 S250 M03
G0 G54 X0. Z10.
Z2.
G1 Z-35. F5.
G0 Z10.
G28 U0. V0. W0. M05
T2800
M01
(TOOL - 66 OFFSET - 66)
(DGTR-25.4-5 INSERT - GRIP-5005)
G0 T6666...
le.son4246@gmail.com
Gia công trong Mestercam X4
Modun Tin:
Chi tiết :
c 1 :Tạo các đường chạy dao ( dng khung dây ) như
hình v
40
70
35
65
Ø33
Ø25
Ø10
Ø14
bài giảng mastercam x - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
bài giảng mastercam x - Người đăng: Luong Pearl
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
18 Vietnamese
bài giảng mastercam x 9 10 55