Ktl-icon-tai-lieu

bài giảng matlab

Được đăng lên bởi huak55ckctm-gmail-com
Số trang: 94 trang   |   Lượt xem: 9392 lần   |   Lượt tải: 63 lần
TIN HỌC CHUYÊN NGÀNH
CƠ ĐIỆN
---------------------MATLAB ỨNG DỤNG

BÀI MỞ ĐẦU. GIỚI THIỆU PHẦN MỀM MATLAB
- CÁC THAO TÁC CƠ BẢN TRONG MATLAB
Giới thiệu phần mềm MATLAB:
MATLAB (Matrix Laboratory) là phần mềm chuyên dụng để tính toán và
giải quyết các bài toán kỹ thuật của hãng phần mềm MathWorks, Inc.
MATLAB cho phép người sử dụng có thể tiến hành các tính toán để giải
các bài toán từ đơn giản đến phức tạp, kết quả được thể hiện ở dạng số,
dạng hình ảnh đồ thị 2D, 3D, ngoài ra còn có thể sử dụng MATLAB để mô
phỏng quá trình trong thực tiễn. Nét nổi bật của MATLAB là đã đưa vào
nhiều giải pháp cho các áp dụng chuyên sâu trong các hộp công cụ
Toolbox.

Cửa sổ chƣơng trình MATLAB

Làm việc với MATLAB
Nhập nội dung vào cửa sổ lệnh
-Nhập số
+ Số theo cách viết thông thường
+ Số khoa học
- Nhập văn bản
+ Các câu lệnh
+ Các hàm tính toán
+ Văn bản thông thường
- Biểu thức tính toán
- Một số chú ý khi làm việc với cửa sổ lệnh của Matlab

Một số hàm thông dụng trong MATLAB
Hàm với biến số thực:
abs(x) cho giá trị tuyệt đối của x ;
sign(x) cho dấu của x ;
fix(x)
cho phần nguyên của x tức là làm tròn về phía số 0 ;
ceil(x) làm tròn x tới số nguyên nhỏ nhất  x tức là làm tròn về phía + ;
floor(x) làm tròn x tới số nguyên lớn nhất  x ; tức là làm tròn về phía - ;
round(x)
làm tròn về số nguyên gần x nhất;
frac(x) cho phần phân số (thực sự ) của x: frac(x) = x – fix(x);
sqrt(x) cho căn bậc hai dương của x, (nếu x âm ta được số phức);
nthroot(x,n) cho căn bậc n (thực) của số thực x;
exp(x) cho hàm mũ cơ số e tức là ex;
pow2(x)
cho hàm mũ cơ số 2 tức là 2x;
log(x) cho logarit tự nhiên (cơ số e) của x;
log10(x)
cho logarit thập phân của x;
log2(x) cho logarit cơ số 2 của x;
factor(x)
cho kết quả phân tích số x thành các thừa số nguyên tố;
primes(x)
cho ra các số nguyên tố nhỏ hơn hoặc bằng x;

gcd(x,y) cho ước số chung lớn nhất của 2 số nguyên x và y ;
lcm(x,y) cho bội số chung nhỏ nhất của 2 số nguyên x và y ;
factorial(n) cho tính số n giai thừa (n!) ;
perms(v) với v là mảng có độ dài n cho tất cả mọi hoán vị có thể có của
mảng v;
nchoosek(N,k) cho số các tổ hợp chập k của N (số CkN);
dot(A,B)
cho tích vô hướng của hai véc tơ A và B;
cross(A,B) cho tích có hướng (tích véc tơ) của hai véc tơ A và B;
Các hàm lượng giác:
sin(x) , cos(x) , tan(x) , cot(x)
(x tính theo radian);
sind(x), cosd(x), tand(x), cotd(x) (x tính theo độ);
Các hàm lượng giác ngược:
asin(x) , acos(x) , atan(x) , acot(x)
kết quả là radian;
asind(x) , acods(x) , atand(x) , acotd(x) kết quả là độ;...
TIN HỌC CHUYÊN NGÀNH
CƠ ĐIỆN
----------------------
MATLAB ỨNG DỤNG
bài giảng matlab - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
bài giảng matlab - Người đăng: huak55ckctm-gmail-com
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
94 Vietnamese
bài giảng matlab 9 10 826