Ktl-icon-tai-lieu

bài giảng máy cnc

Được đăng lên bởi buituong92-gmail-com
Số trang: 124 trang   |   Lượt xem: 4334 lần   |   Lượt tải: 1 lần
ĐẠI HỌC ĐÀ NẴNG
Khoa Cơ khí, Trường Đại học Bách Khoa

Tập bài giảng
Môn học
Máy Công Cụ
Điều Khiển Chương Trình Số

Biên soạn theo đề cương môn học
chuyên ngành cơ khí ĐHBK ĐN

Người biên soạn : Bùi trương Vỹ
Khoa Cơ khí, Trường Đại học Bách khoa
Đại học Đà nẵng.

Đà Nẵng - Năm 2007

MỤC LỤC
Phần mở đầu

3

Chương 1 Điều Khiển Số ( ĐKS ) và hệ thống ĐKS Máy Công Cụ
1.1.

Các khái niệm

8

1.2.

Hệ thống ĐKS Máy công cụ

9

1.2.1. Các đặc điểm tạo hình bề mặt trên các máy công cụ ĐKS

9

1.2.2. Hệ thống dữ liệu ĐKS

13

1.2.3. Hệ thống đo vị trí trên máy công cụ ĐKS

17

1.2.4. Các nguồn động lực dùng cho máy công cụ ĐKS

22

Chương 2 Lập trình các máy công cụ ĐKS
2.1.

Mở đầu về điều khiển các máy công cụ ĐKS

29

2.2.

Lập trình gia công trên máy công cụ ĐKS

33

2.2.1. Cấu trúc chương trình

33

2.2.2. Lập trình nâng cao

46

Chương 3 Máy công cụ ĐKS- Phân tích động học và kết cấu
3.1.

Cấu trúc tổng thể các máy công cụ ĐKS

54

3.2.

Phân tích đặc điểm động học Máy

54

3.3.

Phân tích đặc điểm kết cấu

58

3.4.

Các máy 4 và 5 trục - Các trung tâm gia công ĐKS

76

Chương 4 Chế tạo được hỗ trợ bằng máy tính
4.1.

Ngôn ngữ APT

80

4.2.

Các hệ thống liên kết CAD/CAM/CNC

87

4.3.

Chế tạo liên kết qua máy tính- CIM

91

Chương 5 Truyền dữ liệu đến các Máy công cụ ĐKS
Tài liệu tham khảo

94
102

Chương 6 Phụ chương: Bảng phụ lục- Bài tập thực hành 1 và 2- Phụ lục I & II
Bảng phụ lục mã máy G & M (Máy PC Mill 155)

103

Bài tập thực hành 1- Bài tập thực hành 2

106

Phụ lục I & II : Bảng tra chế độ cắt & Hướng dẫn sử dụng Máy

118

2

Phần mở đầu
NC,CNC
CNC viết tắt của các từ Computer Numerical Control, xuất hiện vào khoảng đầu thập
niên 1970 khi máy tính bắt đầu được dùng ở các hệ điều khiển máy công cụ thay cho
NC, Numerical Control (Điều Khiển Số). Trước khoảng thời gian nầy, các chương
trình NC thường phải được mã hoá và xử lý trên các băng đục lỗ, hệ điều khiển phải
có bộ đọc băng để giải mã cung cấp tín hiệu điều khiển các trục máy chuyển động.
Cách nầy đã cho thấy nhiều bất tiện, chẳng hạn khi sữa chữa, hiệu chỉnh chương trình,
băng chóng mòn, khó lưu trữ, truyền tải, dung lượng bé... Hệ điều khiển CNC khắc
phục các nhược điểm trên nhờ khả năng điều khiển máy bằng cách đọc hàng ngàn bít
thông tin được lưu trong bộ nhớ, cho phép giao tiếp, truyền tải và xử lý, điều khiển các
quá trình một cách nhanh chóng, chính xác.
Cho đến nay, các máy CNC đã có mặt ở hầu hết các ngành công nghiệp. Đây có thể
nói là một lĩnh vực mới có sự kết hợp chặc chẽ giữ...
ĐẠI HC ĐÀ NNG
Khoa Cơ khí, Trường Đại hc Bách Khoa
Tp bài ging
Môn hc
Máy Công C
Điu Khin Chương Trình S
Biên son theo đề cương môn hc
chuyên ngành cơ khí ĐHBK ĐN
Người biên son : Bùi trương V
Khoa Cơ khí, Trường Đại hc Bách khoa
Đại hc Đà nng.
Đà Nng - Năm 2007
bài giảng máy cnc - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
bài giảng máy cnc - Người đăng: buituong92-gmail-com
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
124 Vietnamese
bài giảng máy cnc 9 10 402