Ktl-icon-tai-lieu

Bài giảng Máy Công Cụ

Được đăng lên bởi canhht-truong
Số trang: 26 trang   |   Lượt xem: 5812 lần   |   Lượt tải: 42 lần
Bµi gi¶ng

M¸y C«NG Cô

5/23/2010

Machine-tool and Tribology

1

Bµi më ®Çu

§¹i c­¬ng vÒ m¸y c«ng cô







M¸y c«ng cô trong CTM cã nhiÒu lo¹i, trong ®ã chñ yÕu lµ m¸y c¾t kim
lo¹i.
 ChÕ t¹o c¸c chi tiÕt kim lo¹i
 H×nh d¸ng, kÝch th­íc x¸c ®Þnh
LÞch sö ph¸t triÓn MCC: tiÒn th©n lµ m¸y tiÖn gç.
 M¸y GC gç xuÊt hiÖn 2000 n¨m TCN, AicËp
 XIV t¹i TQ: m¸y mµi, phay g/c kiÕm, b¸nh xe…
 XVII Nga chÕ t¹o m¸y tiÖn
M¸y CC chiÕm ~40% CN, ~30% nÒn KTQD cã nhiÒu chñng lo¹i, ®é
chÝnh x¸c kh¸c nhau
ViÖt nam: C¬ khÝ HN, C¬ khÝ Duyªn H¶i…
 M¸y tiÖn T616, T620
 M¸y Phay P623…

5/23/2010

Machine-tool and Tribology

2

§¹i c­¬ng vÒ m¸y c«ng cô


Ph©n lo¹i m¸y c¾t kim lo¹i trong CTM







5/23/2010

C«ng dông: TiÖn , Phay, Bµo, Khoan, Mµi…
Tr×nh ®é v¹n n¨ng: M¸y v¹n n¨ng, M¸y chuyªn dïng…
§é chÝnh x¸c: M¸y chÝnh x¸c th­êng, m¸y chÝnh x¸c cao…
Träng l­îng:
 M¸y TB: <10 tÊn
 M¸y nÆng: 10-30 tÊn
 M¸y nÆng võa: 30-100 tÊn
 Cùc nÆng: > 100 tÊn
Møc ®é tù ®éng:
 M¸y b¸n T§
 M¸y T§
 M¸y TH
 M¸y CNC
Machine-tool and Tribology

3

§¹i c­¬ng vÒ m¸y c«ng cô


Ký hiÖu m¸y:
 ViÖt Nam:
T - tiÖn, K - khoan, P - Phay, M - mµi…
Ch÷ sè ®Çu chØ møc ®é v¹n n¨ng (6-v¹n n¨ng, 1-m¸y
T§ 1 trôc), CS tiÕp theo chØ kÝch th­íc c¬ b¶n, CS
tiÕp theo chØ møc ®é c¶i tiÕn. T620, T812A
 Liªn X« cò:
1 - TiÖn, 2 - Khoan doa TH, 3 - Mµi, 6 - Phay..
(1K62, 3B12, 6H82..)

5/23/2010

Machine-tool and Tribology

4

Ch­¬ng 1

T¹o h×nh bÒ mÆt
vµ cÊu tróc ®éng häc m¸y c¾t kim lo¹i
§1.
§2.
§3.
§4.
5/23/2010

T¹o h×nh bÒ mÆt b»ng ph­¬ng
ph¸p h×nh häc
C¸c ph­¬ng ph¸p t¹o h×nh bÒ mÆt
chi tiÕt
T¹o h×nh bÒ mÆt chi tiÕt trªn m¸y
c«ng cô
S¬ ®å kÕt cÊu ®éng häc, liªn kÕt
®éng häc, chuyÓn ®éng ph©n ®é
Machine-tool and Tribology

5

§1 T¹o h×nh bÒ mÆt b»ng ph­¬ng ph¸p h×nh häc
T¹o h×nh b»ng ph­¬ng ph¸p h×nh häc:
VÝ dô:


-Gia c«ng bÒ mÆt trô trßn xoay.
- Gia c«ng bÒ mÆt ®Þnh h×nh trßn xoay.

Q

T

T
Q

T1
T

Q
T2

BÒ mÆt gia c«ng c¸c chi tiÕt rÊt kh¸c nhau. Muèn t¹o ra c¸c bÒ mÆt nµy
m¸y ph¶i truyÒn cho c¸c c¬ cÊu chÊp hµnh c¸c chuyÓn ®éng t­¬ng ®èi
kh¸c nhau, theo c¸c qui luËt nhÊt ®Þnh
5/23/2010

Machine-tool and Tribology

6

§1 T¹o h×nh bÒ mÆt b»ng ph­¬ng ph¸p h×nh häc


C¸c d¹ng bÒ mÆt th­êng dïng trong CTM:
 D¹ng bÒ mÆt cã ®­êng chuÈn trßn:
→ trô, c«n, ®Þnh h×nh, ren …
§ ö êng chuÈ n (C)

§ ö êng sinh (S)

C1

C2

a) -H× trô
nh

C

S

b) -H× c«
nh n

S

a) -H× tang trèng
nh
5/23/2010

S

Machine-tool and Tribology

b) -H× d¹ng ren
nh
7

§1 T¹o h×nh bÒ mÆt b»ng ph­¬ng ph¸p h×nh häc

...
5/23/2010 Machine-tool and Tribology
1
Bµi gi¶ng
M¸y C«NG Cô
Bài giảng Máy Công Cụ - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Bài giảng Máy Công Cụ - Người đăng: canhht-truong
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
26 Vietnamese
Bài giảng Máy Công Cụ 9 10 54