Ktl-icon-tai-lieu

Bài giảng máy điện Máy điện không đồng bộ ba pha

Được đăng lên bởi luyen-thi-dai-hoc
Số trang: 8 trang   |   Lượt xem: 453 lần   |   Lượt tải: 0 lần
Bài giảng máy điện - Máy điện
không đồng bộ ba pha

CHUYÊN ĐỀ TỐT NGHIỆP BỘ MÔN MÁY ĐIỆN
PHẦN A : MÁY ĐIỆN KHÔNG ĐỒNG BỘ BA PHA
TÓM TẮT SƠ LƯỢC VỀ LÝ THUYẾT:
I. QUAN HỆ ĐIỆN TỪ:
1) Phương trình điện áp khi Rotor đứng yên:( n = o , s = 1 ) :
¾ Sức điện động pha dây quấn Stator:
Ε1 = 4,44 xΝ 1 xf1 xΚ dq1 xφ max

¾ Sức điện động pha dây quấn rotor:
Ε 2 = 4,44 xΝ 2 xf 2 xΚ dq 2 xφ max

Với f2 = s.f = f
¾ Hệ số quy đổi dòng điện :
m1 xΝ 1 xΚ dq.1

Κi =

m2 xΝ 2 xΚ dq.2

=

Ι2
Ι1

¾ Hệ số quy đổi dòng điện :
ΚΕ =

Ν 1 xΚ dq.1
Ν 2 xΚ dq.2

=

Ε1
Ε2

¾ Dòng điện Rotor quy đổi về Stator:
Ι ′2 =

Ι2
= Ι1
Κi

¾ Sức điện động Rotor quy đổi về Stator:
Ε ′2 = Κ Ε xΕ 2 = Ε1

¾ Điện trở roto quy đổi về stator:
R2′ = Κ Ε xΚ i xR2

¾ Điện kháng roto quy đổi về stator:

SVTH: Vương Văn Hùng

Trang-1

Trường :CĐ- KT-KT-CN II

CHUYÊN ĐỀ TỐT NGHIỆP BỘ MÔN MÁY ĐIỆN
X 2′ = Κ Ε xΚ i xX 2

¾ Dòng điện Rotor lúc đứng yên :
Ι2 =

Ε2
R + X 22
2
2

2) Phương trình điện áp khi rotor quay ( n ≠ 0...,0 < s < 1 ):
¾ Sức điện động pha dây quấn Stator:
Ε1 = 4,44 xΝ 1 xf1 xΚ dq1 xφ max

¾ Sức điện động pha dây quấn rotor:
Ε 2.S = 4,44 xΝ 2 xs. f 2 xΚ dq 2 xφ max = sxΕ 2

Với f2.S = s.f2
¾ Dòng điện Rotor lúc quay :
Ι2 =

Ε 2.S
R +X
2
2

2
2. S

=

SxΕ 2
R + (SxX 2 )
2
2

2

¾
3)
II. CÔNG SUẤT TRONG ĐỘNG CƠ ĐIỆN KĐB BA PHA:
1) Cấu trúc về công suất trong đcơ điện KĐB 3 pha:
ΔΡCU .1

Ρ.1

SVTH: Vương Văn Hùng

ΔΡ fe

ΔΡCU .2

Ρ.DT
1

Trang-2

ΔΡCO.MS .F

Ρ CO

Ρ2

Trường :CĐ- KT-KT-CN II

CHUYÊN ĐỀ TỐT NGHIỆP BỘ MÔN MÁY ĐIỆN

2) Các công thức cơ bản :
¾ Công suất điện tiêu thụ của động cơ :
Ρ1 = 3 xU 1. f xΙ 1. f xCosϕ = 3 xU 1d xΙ1d xCosϕ

¾ Công suất phản kháng của động cơ:
Q = 3 xU 1. f xΙ 1. f xSinϕ = 3 xU 1d xΙ 1d xSinϕ

¾ Tổn hao đồng dây quấn Stator:
ΔΡCU .1 = 3 xR1 xΙ 22

¾ Tổn hao đồng dây quấn Rotor:
ΔΡCU .2 = 3xR2 xΙ 22 = 3xR2′ xΙ ′22

¾ Tổn hao sắt từ :
ΔΡ fe = 3 xR1 xΙ O2

¾ Công suất điện từ :
Ρdt = Ρ1 − ΔΡCU .1 − ΔΡ fe = Ρ2 + ΔΡCU .2 + ΔΡCO.MSF

Hoặc : Ρdt =

ΔΡCU .2
S

với S : là hệ số trượt.

¾ Công suất phần cơ của đcơ:
ΡCO = Ρdt − ΔΡCU .2 = (1 − S )Ρdt

¾ Công suất cơ có ích ( công suất định mức ) của đcơ:
Ρdm = Ρ2 = Ρ1 − ΔΡ = Ρdt − ΔΡCU .2 − ΔΡCO.MSF

Hoặc Ρ2 = ΩxM 2
2π .n
Với : Ω =
là tốc độ góc quay của Rotor
60

SVTH: Vương Văn Hùng

Trang-3

Trường :CĐ- KT-KT-CN II

CHUYÊN ĐỀ TỐT NGHIỆP BỘ MÔN MÁY ĐIỆN
M2 là moment quay , moment định mức của đcơ.
¾ Hiệu suất của động cơ:
η=

Ρ2
Ρ1

¾ Hệ số tải :
Κ tai =

Ι tai
Ι dm

⇒η =

Ρ2
Ρ2 + ΡO + Κ tai xΡn

Với ΡO = ΔΡ fe + ΔΡCO...
Bài giảng máy điện - Máy điện
kng đng b ba pha
Bài giảng máy điện Máy điện không đồng bộ ba pha - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Bài giảng máy điện Máy điện không đồng bộ ba pha - Người đăng: luyen-thi-dai-hoc
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
8 Vietnamese
Bài giảng máy điện Máy điện không đồng bộ ba pha 9 10 220