Ktl-icon-tai-lieu

Bài giảng máy nâng chuyển

Được đăng lên bởi ke-toan
Số trang: 7 trang   |   Lượt xem: 297 lần   |   Lượt tải: 0 lần
CHƯƠNG 5: CÁC CƠ CẤU PHỐI HỢP CỦA MÁY TRỤC

* Trongmáy trục, ngoài cơ cấu nâng tuỳ theo điều kiện
làm việc còn được bố trí một số cơ cấu như cơ cấu di
chuyển, cơ cấu quay, cơ cấu thay đổi tầm với. Những cơ
cấu này cũng rất phong phú đa dạng, một số cơ cấu đặc
trưng như:
- Cơ cấu di chuyển trên đường ray;
- Cơ cấu quay.

Bé m«n c ¬ khÝ luyÖn kim – c ¸n thÐp

1

§1 Cơ cấu di chuyển chạy trên đường ray
1. Đường ray
a. Đường ray đỡ máy
- Là loại đường ray thường đặt trên nền đất đá, trên tường
hoặc trên các kết cấu kim loại để cho toàn bộ cơ cấu di
chuyển chuyển dịch trên đó. Gồm các tiết diện:
– Hình chữ nhật (hình a);
– Hình vuông (hình b);
– Hình chữ I (hình c, d, e), trong đó hình c là loại I thông
dụng; d, e là loại hình chứ I đặc chủng.

a,

b,

c,

d,

e,

f,

Hình 5–1 Các loại đường ray phân theo tiết diện
Bé m«n c ¬ khÝ luyÖn kim – c ¸n thÐp

2

§1 Cơ cấu di chuyển chạy trên đường ray

b. Đường ray treo máy
- Loại đường ray này thường được bố trí ở khoảng trống
trong không gian nhờ các trụ hoặc treo móc, toàn bộ cơ cấu di
chuyển đề được treo phía dưới đường ray. Loại ray này
thường có các tiết diện chữ I hoặc chữ T.
- Tất cả các loại đường ray dùng trong máy trục đều được
tiêu chuẩn hoá.

Hình 5–2 Đường ray treo máy
Bé m«n c ¬ khÝ luyÖn kim – c ¸n thÐp

Hình 5–3 Đường ray đỡ máy
3

§1 Cơ cấu di chuyển chạy trên đường ray
2. Bánh xe
a. Cấu tạo và phân loại
+ Cấu tạo: - Vật liệu chế tạo bánh xe thường là thép, có khi là
gang, chất dẻo, vành bánh xe có thể bọc cao su hoặc vải ép.
+ Phân loại
* Theo kết cấu:
- Loại có gờ (hình 5 – 4a, b);
- Loại không có gờ (hình 5 – 4c).

a,

b,

c,

Hình 5.4 – Bánh xe tiếp xúc với đường ray
Bé m«n c ¬ khÝ luyÖn kim – c ¸n thÐp

4

2. Bánh xe

* Theo hình dạng:
- Loại hình trụ (hình 5–5: a, c);
- Loại hình côn (hình 5–5: b, d).

* Theo dạng tiếp xúc với đường ray:
- Loại tiếp xúc đường (hình 5–5 c);
- Loại tiếp xúc điểm (hình 5–5 a, b, d).

a,

b,

c,

d,

Hình 5-5. Bánh xe tiếp xúc với đường ray
Bé m«n c ¬ khÝ luyÖn kim – c ¸n thÐp

5

2. Xác định mômen cản quay
V: phản lực ổ đứng dưới
V=Q+G
(N)
Q, G: trọng lượng vật nâng và trọng lượng toàn bộ cơ cấu quay;
f1, f2: hệ số ma sát trong ổ trục tựa trên và dưới;
Mv: mômen ma sát tại ổ dưới do phản lực V gây ra;
d1, d2: đường kính lắp ổ trục tựa trên và dưới.
d3
+ Với ổ lăn: M v = V.f 3 . 2
+ Với ổ trượt gót bằng:

d3
M v = V.f 3 .
3

d tb
+ Với ổ trượt gót vành khăn: M v = V.f 3 . 2
f3: hệ số ma sát trong ổ

Bé

chặn;
d3: đường kính lắp ổ
m«n c ¬ khÝ luyÖn
chặkim
n. – ...
Bé m«n c¬ khÝ luyÖn kim c¸n thÐp
1
CH NG 5: CƯƠ ÁC C C U PH I H P C A MÁY TR CƠ
* Trongmáy tr c, ngi c c u nâng tu theo đi u ki n ơ
m vi c n đ c b trí m t s c c u nh c c u di ượ ơ ư ơ
chuy n, c c u quay, c c u thay đ i t m v i. Nh ng c ơ ơ ơ
c uy cũng r t phong phú đa d ng, m t s c c u đ c ơ
tr ng nh :ư ư
- C c u di chuy n trên đ ng ray;ơ ườ
- C c u quay.ơ
- C c u di chuy n trên đ ng ray;ơ ườ
- C c u quay.ơ
Bài giảng máy nâng chuyển - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Bài giảng máy nâng chuyển - Người đăng: ke-toan
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
7 Vietnamese
Bài giảng máy nâng chuyển 9 10 242