Ktl-icon-tai-lieu

bài giảng máy nén thủy lực.ppt

Được đăng lên bởi yentung
Số trang: 119 trang   |   Lượt xem: 4858 lần   |   Lượt tải: 12 lần
BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
TRƯỜNG ĐẠI HỌC GIAO THỒNG VẬN TẢI

BÀI GIẢNG

Môn học:

THỦY LỰC VÀ MÁY THỦY LỰC

PowerPoint Template
Giảng viên: Nguyễn Đăng Phóng
Bộ môn Thủy lực Thủy văn
Khoa Công trình
DT: 0904222171
Website: hydr-uct.net

GIỚI THIỆU MÔN HỌC
Tên môn học:
THỦY LỰC VÀ MÁY THUỶ LỰC
Mã số: COT501.2
Số tín chỉ học phần:
2
Phân bổ số giờ học của học phần:
Lý thuyết : 21.
Thí nghiệm: 9.
Thảo luận : 18
Chương trình đào tạo chuyên ngành: Các
lớp thuộc khoa Cơ khí

Thủy lực và Máy thủy lực

2

NỘI DUNG MÔN HỌC
Thủy lực và máy thuỷ lực là môn khoa học
ứng dụng, nghiên cứu các quy luật cân bằng,
chuyển động của chất lỏng và ứng dụng các quy
luật đó giải quyết các bài toán tính toán thiết k ế
các công trình liên quan.
Đồng thời trang bị cho sinh viên các kiến
thức cơ bản về một số loại máy thuỷ lực thông
dụng.

Thủy lực và Máy thủy lực

3

NỘI DUNG MÔN HỌC
Chương trình học gồm 2 phần:
Phần 1: Thủy lực (gồm 4 chương):
Chương 1:
Mở đầu.
Chương 2:
Thủy tĩnh học.
Chương 3:
Cơ sở động lực học chất lỏng
và các phương trình.
Chương 4:
Tổn thất năng lượng
- Sức cản thủy lực.
Phần 2: Máy thủy lực (gồm 2 chương):
Chương 1:
Khái niệm máy thủy lực.
Chương 2:
Máy bơm
Thủy lực và Máy thủy lực

4

PHẦN I: THỦY LỰC
CHƯƠNG 1. MỞ ĐẦU
1.1. GIỚI THIỆU CHUNG VỀ MÔN HỌC
Thủy lực và máy thuỷ lực là môn khoa học ứng
dụng, nghiên cứu các quy luật cân bằng, chuyển
động của chất lỏng và ứng dụng các quy luật đó giải
quyết các bài toán tính toán thiết kế các công trình
liên quan.
Đồng thời trang bị cho sinh viên các kiến thức
cơ bản về một số loại máy thuỷ lực thông dụng.

Cơ sở lý luận của thủy lực học là vật lý, cơ học
lý thuyết, cơ học chất lỏng lý thuyết..

-Phương pháp nghiên cứu: Kết hợp chặt chẽ
giữa phương pháp nghiên cứu lý thuyết với thực
nghiệm.
Thủy lực và Máy thủy lực

5

CHƯƠNG 1. MỞ ĐẦU
1.2. MỘT SỐ TÍNH CHẤT VẬT LÝ CƠ BẢN CỦA
CHẤT LỎNG
1. Tính liên tục
2. Tính có khối lượng và trọng lượng.
Khối lượng riêng:

Trọng lượng riêng:

∆M
ρtb =
∆V
γ = ρ.g

Đối với nước ở nhiệt độ 40C và áp suất 1 atm:

ρ = 1000 kg/m3.
γ = 9810 N/m3.
Tỷ trọng, tỷ khối:
δ = ρ/ρ Ν
Thủy lực và Máy thủy lực

= γ /γ Ν
6

3. Tính thay đổi thể tích do thay đổi nhiệt độ hay áp suất.
a) Do thay đổi áp suất:
1 ∆V

βp = −

V ∆p

βp - hệ số co thể tích do thay đổi áp suất
Khi p = 1÷ 500 at và t = 0 ÷ 200C thì:
b) Do thay đổi nhiệt độ:
1 ∆V

βt =

βp = 5.10-5 (cm2/KG)

V ∆t

Với điều kiện áp suất bình thường, đối với nước:
4÷ 100C: βt = 14.10-5(1/t0)

t=

t =10÷ 200C: βt = 15.10-5(1/t0).
Tùy theo β ch...
PowerPoint Template
BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
TRƯỜNG ĐẠI HỌC GIAO THỒNG VẬN TẢI
BÀI GI NG
Môn học:
THỦY LỰC VÀ MÁY THỦY LỰC
Giảng viên: Nguyễn Đăng Phóng
Bộ môn Thủy lực Thủy văn
Khoa Công trình
DT: 0904222171
Website: hydr-uct.net
bài giảng máy nén thủy lực.ppt - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
bài giảng máy nén thủy lực.ppt - Người đăng: yentung
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
119 Vietnamese
bài giảng máy nén thủy lực.ppt 9 10 7