Ktl-icon-tai-lieu

Bài giảng Máy phay

Được đăng lên bởi canhht-truong
Số trang: 24 trang   |   Lượt xem: 9052 lần   |   Lượt tải: 63 lần
Ch­¬ng 4

m¸y phay
§1. C«ng dông vµ ph©n lo¹i
§2. M¸y phay n»m ngang 6H82
§3. §Çu ph©n ®é

1

§1. C«ng dông vµ ph©n lo¹i
M¸y phay ®­îc ph¸t triÓn tõ thÕ kû 16, chiÕm 1/10 MCC
 1815 : M¸y phay n»m ngang
 1884 : M¸y phay gi­êng
M¸y phay h¹ng nÆng cã khèi l­îng hµng tr¨m tÊn, bµn m¸y kÝch
th­íc hµng chôc mÐt. M¸y phay do VN chÕ t¹o : P623, P613

1.1 C«ng dông:
Gia c«ng mÆt ph¼ng,
mÆt ®Þnh h×nh, lç,
r·nh, c¾t ren,
c¾t r¨ng,
phay r·nh

2

§1. C«ng dông vµ ph©n lo¹i
1.2. Ph©n lo¹i m¸y phay
- C¨n cø vµo c«ng dông :
- Ph©n theo nhãm :

- KÝ hiÖu :

VN : P

+ m¸y c«ng dông chung
+ m¸y chÐp h×nh
+ m¸y phay liªn tôc

+ m¸y phay v¹n n¨ng : phay ngang, ®øng, gi­êng
+ m¸y phay chuyªn m«n ho¸ :phay ren vÝt, phay
chÐp h×nh, phay r·nh then
6

23

phay v¹n n¨ng kÝch th­íc c¬ b¶n bµn m¸y 320x1250
LX : 6 H
8
2
phay TC c«ngx«n n»m ngang
KT bm¸y cña m¸y
1 : ®øng
5 : phay ®øng kh«ng c«ngx«n
2 : liªn tôc
6 : phay gi­êng
4 : chÐp h×nh
7 : v¹n n¨ng réng
8 : c«ng x«n n»m ngang
9 : kh¸c
3

§1. C«ng dông vµ ph©n lo¹i

M¸y phay ®øng c«ng x«n

M¸y phay c«ng x«n v¹n n¨ng
réng n»m ngang

4

§2. M¸y phay n»m ngang 6H82
2.1 TÝnh n¨ng vµ c«ng dông

TÝnh n¨ng kü thuËt :










Trôc chÝnh n»m ngang :
18 cÊp tèc ®é trôc chÝnh: 30 - 1500 vg/ph
18 cÊp tèc ®é ch¹y dao: Sd,n= 23,5-1800mm/ph
Bµn m¸y : 320 x 1250 mm
DÞch chuyÓn : ( 3 c/® th¼ng gãc)

Däc
: 700 mm

Ngang
: 240 - 260 mm

Lªn xuèng : 380 mm
Gãc quay bµn max : ± 450
§éng c¬ chÝnh : N = 7 kW , n = 1440 vg/ph
§éng c¬ ch¹y dao : N = 1,7 kW, n = 1420 vg/ph
5

§2. M¸y phay n»m ngang 6H82
06

07

09

08

10

11

12

13

14

15

16
25

17

18

19
22

19

22

24
20
23
05

04

03

21
26

20

30

29

28

27

02

01

6

§2. M¸y phay n»m ngang 6H82


C¸c bé phËn chÝnh :



Th©n m¸y chøa hép tèc ®é 1
Gi¸ ®ì trôc chÝnh 2 :
cã thÓ tr­ît trªn sèng
tr­ît th©n m¸y
Dao phay 3
Trôc chÝnh 4
Bµn m¸y 5 : thùc hiÖn
ch¹y dao däc Sd
Bµn tr­ît 6 : thùc hiÖn
ch¹y dao ngang Sn
Bµn m¸y 7 lªn xuèng S®



Thanh chèng 8 ®ì gi¸ dao









7

§2. M¸y phay n»m ngang 6H82
S¬ ®å ®éng
38

82

71

v
26

37

47

30
t 1=6x1

iv

iii
28

N= 7 kW
n=1440
vg/ph

54

16

33

18

ix

M2 44
M3

40

M4

19

M1

34

37

iv
36

i

26
45 18

40
18

40 24 18

t=6x1
t 3=6x1

v

21

vii

26

33 M6

13
20

Viii

26

18

28
43

64
44

ii

24

x

27

27

t=6x1

xi

57

iii

36

xii

37

vi 35
13

M5

33

18

33 22 16

t 2=6x1

t=6x1

18

ii
22

22

19

36

39

t=6x1

M7

15

i
N= 17 kW
n=1420 vg/ph

8

§2. M¸y phay n»m ngang 6H82
2.2. S¬ ®å ®éng m¸y P623
1. XÝc...
1
Ch¬ng 4
m¸y phay
§1. C«ng dông vµ ph©n lo¹i
§2. M¸y phay n»m ngang 6H82
§3. §Çu ph©n ®é
Bài giảng Máy phay - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Bài giảng Máy phay - Người đăng: canhht-truong
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
24 Vietnamese
Bài giảng Máy phay 9 10 106