Ktl-icon-tai-lieu

Bài giảng Máy tiện

Được đăng lên bởi canhht-truong
Số trang: 28 trang   |   Lượt xem: 6526 lần   |   Lượt tải: 27 lần
Ch­¬ng 3
m¸y tiÖn

§1 C«ng dông vµ ph©n lo¹i
§2 M¸y tiÖn 1K62
§3 ®iÒu chØnh m¸y tiÖn
§4 M¸y tiÖn hít l­ng

Machine Tools & Tribology

1

§1 C«ng dông vµ ph©n lo¹i
1.1 C«ng dông cña m¸y tiÖn
–
–

Lµ MCC phæ biÕn nhÊt, chiÕm 25÷50% trong ph©n x­ëng c¬ khÝ.
Gia c«ng c¸c mÆt trßn xoay: trô, ®Þnh h×nh, nãn, ren, lç, xÐn mÆt
®Çu, khoan, khoÐt, doa, ta r«; cã ®å g¸: mÆt kh«ng trßn xoay, h×nh
nhiÒu c¹nh, cam...

–
–

§é chÝnh x¸c cã thÓ ®¹t ®Õn cÊp 6, cÊp 7.
§é bãng ®Õn cÊp 8: Ra= 0,63 µm (tiÖn máng, doa).
Machine Tools & Tribology

2

§1 C«ng dông vµ ph©n lo¹i
1.2 Ph©n lo¹i m¸y tiÖn
Cã nhiÒu c¨n cø ph©n lo¹i, th­êng chia thµnh v¹n n¨ng vµ chuyªn dïng:
– M¸y tiÖn v¹n n¨ng: tiÖn ®øng, tiÖn côt, tiÖn Rªv«nve
– M¸y tiÖn chuyªn dïng: tiÖn hít l­ng, tiÖn vÝtme...

1.3 C¸c bé phËn chÝnh:


Bé phËn cè ®Þnh:
 Hép tèc ®é
 Hép ch¹y dao



Bé phËn di ®éng:
 Bµn xe dao
 Bµn dao
 ô ®éng

 Bé phËn ®iÒu khiÓn:
 Tay g¹t
 Trôc vÝt me tiÖn ren
 Trôc tr¬n tiÖn tr¬n
 Phô tïng:
 Luynet
 M©m cÆp 4 vÊu
 ô ®éng
 BR thay thÕ
Machine Tools & Tribology

3

§1 C«ng dông vµ ph©n lo¹i
C¸c bé phËn chÝnh cña m¸y tiÖn

Machine Tools & Tribology

4

§2 M¸y tiÖn 1K62

Machine Tools & Tribology

5

§2 M¸y tiÖn 1K62

2.1 TÝnh n¨ng kü thuËt c¬ b¶n:









§­êng kÝnh ph«i lín nhÊt: φ400mm.
Sè cÊp tèc ®é trôc chÝnh: 23. Ph¹m vi: 12,5 ÷ 2000v/ph.
L­îng ch¹y dao:
Däc:
0,07 ÷ 4,16mm/vg
Ngang: 0,035 ÷ 2,08mm/vg.
C¾t ren:
Quèc tÕ:
tp= 1 ÷ 192 mm.
Ren Anh:
24 ÷ 2 v/inch.
Ren Modul:
0,5 ÷ 48π mm.
Ren Pitch:
96 ÷ 1
§éng c¬ chÝnh: N= 10kw, n= 1450v/ph.
§éng c¬ ch¹y nhanh: N= 1kw, n= 1410v/ph.

2.2 Ph©n tÝch ®éng häc m¸y:

M¸y cã 2 xÝch ®éng:

XÝch tèc ®é: tõ ®éng c¬ ®Õn ph«i.

XÝch ch¹y dao: c¾t ren vµ tiÖn tr¬n.
Tõ TC ®Õn vÝt me hoÆc trôc tr¬n.
Machine Tools & Tribology

6

§2 M¸y tiÖn 1K62

S¬ ®å ®éng m¸y 1K62
Machine Tools & Tribology

7

§2 M¸y tiÖn 1K62
1. XÝch tèc ®é:

Ly hîp ma s¸t

i

NghÞch

ThuËn

iv

ii
iii

Tõ ®éng c¬

v

Tèc ®é thÊp

vi

Tèc ®é cao

Ph­¬ng tr×nh xÝch tèc ®é:

ThuËn

NghÞch

Tèc ®é thÊp

Tèc ®é cao
Machine Tools & Tribology

8

§2 M¸y tiÖn 1K62



§­êng truyÒn tèc ®é cao : Zcao= 2x3x1 = 6 tèc ®é
§­êng truyÒn tèc ®é thÊp : ZthÊp = 2x3x2x2x1 = 24
Thùc tÕ tõ III →V chØ cßn 3 tèc ®é

ZthÊp = 2x3x3x1 = 18 tèc ®é
Khi xÝch c¾t ren xp tõ TC ®¶o ng­îc thµnh: 16/1, 4/1, 1/1 i kh®
Tû sè truyÒn khuyÕc ®¹i dïng ®Ó c¾t b­íc ren khuyÕc ®¹i.


Tèc ®é cña ®­êng quay thuËn:
 18 tèc ®é thÊp: n1, n2 …..n18
 6 tèc ®é cao: n19, n20.. n24
 Thùc tÕ n18 ≈ n19 cßn 2...
Machine Tools & Tribology
1
§1 C«ng dông vµ ph©n lo¹i
§2 M¸y tiÖn 1K62
§3 ®iÒu chØnh m¸y tiÖn
§4 M¸y tiÖn hít lng
Ch¬ng 3
m¸y tiÖn
Bài giảng Máy tiện - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Bài giảng Máy tiện - Người đăng: canhht-truong
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
28 Vietnamese
Bài giảng Máy tiện 9 10 57