Ktl-icon-tai-lieu

Bài giảng máy vận chuyển liên tục

Được đăng lên bởi tuanndkt59
Số trang: 40 trang   |   Lượt xem: 5203 lần   |   Lượt tải: 15 lần
1
Môc lôc :
Ch−¬ng I - Giíi thiÖu chung..………………………………………………...3
Ch−¬ng II - TÝnh to¸n s¬ bé…………..……………………………………5
1.TÝnh chän d©y b¨ng …………………………………………………………..5
2. TÝnh chän tang trèng ………………………………………………………...7
3.TÝnh chän con l¨n ®ì …………………………………………………………8
4. Chän thiÕt bÞ c¨ng b¨ng ...……………………………………………………9
5. Chän thiÕt bÞ vµo t¶i vµ dì t¶i………………………………………………..10
Ch−¬ng III - TÝnh to¸n chÝnh x¸c ………..………………………………...11
1.X¸c ®Þnh lùc c¨ng b¨ng …………………………………...…………………11
2.BiÓu ®å lùc c¨ng theo chu vi …………………………………………………14
3.KiÓm tra c¸c chi tiÕt ® chän………………………………………………….14
4. TÝnh c«ng suÊt cÇn thiÕt cña ®éng c¬ ………………………………………..15
5. Thµnh lËp s¬ ®å ®éng ………………………………………………………..16
6. X¸c ®Þnh tèc ®é vµ n¨ng suÊt thùc tÕ cña b¨ng ……………………………...24
7. KiÓm tra bé phËn c«ng t¸c trong thêi gian khëi ®éng ……………………….25
8. TÝnh chän c¸c thiÕt bÞ kh¸c ………………………………………………….26
9. Chän chÕ ®é l¾p ghÐp c¸c chi tiÕt ……………………………………………40
Bài giảng máy vận chuyển liên tục - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Bài giảng máy vận chuyển liên tục - Người đăng: tuanndkt59
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
40 Vietnamese
Bài giảng máy vận chuyển liên tục 9 10 263