Ktl-icon-tai-lieu

Bài giảng Microstation

Được đăng lên bởi Dung Ha
Số trang: 79 trang   |   Lượt xem: 4705 lần   |   Lượt tải: 8 lần
Sưu tầm: Mr LINH

CHƯƠNG I
QUI TRÌNH SỐ HÓA VÀ BIÊN TẬP BẢN ĐỒ SỐ
------------------------------------

1. SƠ ĐỒ TỔNG QUÁT

Mục đích thành lập
Thiết kế chung

Nắn bản đồ

Vectơ hoá

1. Tạo file design
2. Tạo bảng phân lớp đối tượng
3. Tạo ký hiệu
4. Quét bản đồ
1. Tạo lưới Km
2. Nắn bản đồ
1. Vẽ các đối tượng dạng đường.
2. Vẽ đối tượng đường bao vùng.
3. Vẽ đối tượng dạng điểm.
4. Vẽ đối tượng dạng chữ viết.
1. Kiểm tra và sửa lỗi về phân lớp ĐT

Hoàn thiện dữ liệu

2. Sửa lỗi và làm đẹp dữ liệu
dạng đường và đường bao vùng.
3. Sửa lỗi đối với dữ liệu dạng điểm.
4. Sửa lỗi đối với dữ liệu dạng text.

Biên tập và trình bày
bản đồ

Lưu trữ dữ liệu và in
bản đồ

1. Tạo vùng, tô màu và trải ký hiệu.
2. Biên tập ký hiệu dạng đường.
1. Tổ chức thư mục chứa
file.
2. In bản đồ bằng Iplot.

2. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU CỦA TỪNG BƢỚC.

2.1. Thiết kế chung.
Để đảm bảo tính thống nhất hệ thống cho tất cả các bản đồ trong khối công
việc, các công tác chuẩn bị cho quá trình số hoá và biên tập bản đồ sau này sẽ được
thực hiện và sử dụng chung. Công tác bao gồm:

Bµi gi¶ng Microstation

Nguån : SVquanlydat.com

1

Sưu tầm: Mr LINH

Định nghĩa file chuẩn (Seed file).
Khái niệm seed file trong việc tạo các bản đồ.
Seed file thực chất là một Design file trắng (không chứa dữ liệu) nhưng nó
chứa đầy đủ các thông số quy định chế độ làm việc với MicroStation. Đặc biệt với
các file bản đồ, để đảm bảo tính thống nhất về cơ sở toán học giữa các file dữ liệu,
phải tạo các file chứa các tham số về hệ toạ độ, phép chiếu, đơn vị đo.... Sau đó các
file bản đồ có cùng cơ sở toán học sẽ được tạo dựa trên nền seed file này. Mỗi một cơ
sở toán học của bản đồ sẽ có một seed file này riêng.
(trong hệ thống MGE của Intergraph, modul MGE Nucleus cho phép định
nghĩa file chuẩn này).
Ví dụ: Seed file định nghĩa cho các bản đồ Gauss kruger nằm ở múi 48 có các
thông số sau:
Hệ toạ độ chính (Primary Coordinate system):
- System: Transfer Mecator
+ Long of origin: 105:00:00
+ Latitute of origin: 0:00:00
- Geodetic datum: User Define
- Ellipsoid: Krasovski.
Hệ đơn vị đo (Working Unit).
- Đơn vị đo chính (Master Unit): m
- Đơn vị đo phụ (Sub Unit)

: cm

- Độ phân giải (Resolution)

: 1000

Chú ý: Seed file này chỉ sử dụng cho các bản đồ Gauss nằm trên múi 49, thông
số kinh tuyến gốc (Longtitude of orgin) phải đổi thành 111:00:00.
Tạo Desing file.
Các file bản đồ dgn được tạo trong MicroStation dựa trên Seed file cần thành
lập. Tên file thường được đặt theo danh pháp của tờ bản đồ.
Phân lớp đối tượng.
Các đố...
Sưu tầm: Mr LINH
Bµi gi¶ng Microstation Nguån : SVquanlydat.com
1
1. Kiểm tra và sửa lỗi về phân lớp ĐT
Mục đích thành lập
Thiết kế chung
Nắn bản đồ
Vectơ hoá
Hoàn thiện dữ liệu
Biên tập và trình bày
bản đồ
Lưu trữ dữ liệu và in
bản đồ
1. Tạo file design
2. Tạo bảng phân lớp đối tượng
3. Tạo ký hiệu
4. Quét bản đồ
1. Tạo lưới Km
2. Nắn bản đồ
1. Vẽ các đối tượng dạng đường.
2. Vẽ đối tượng đường bao vùng.
4. Vẽ đối tượng dạng chữ viết.
2. Sửa lỗi và làm đẹp dữ liệu
dạng đường và đường bao vùng.
3. Sửa lỗi đối với dữ liệu dạng điểm.
4. Sửa lỗi đối với dữ liệu dạng text.
1. Tạo vùng, tô màu và trải ký hiệu.
2. Biên tập ký hiệu dạng đường.
1. Tổ chức thư mục chứa
file.
2. In bản đồ bằng Iplot.
CHƯƠNG I
QUI TRÌNH SỐ HÓA VÀ BIÊN TẬP BẢN ĐỒ SỐ
------------------------------------
1. SƠ ĐỒ TỔNG QUÁT
2. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU CỦA TỪNG BƢỚC.
2.1. Thiết kế chung.
Để đảm bảo tính thống nhất hệ thống cho tất cả các bản đồ trong khối ng
việc, các công tác chuẩn bị cho quá trình số hvà biên tập bản đồ sau này sẽ được
thực hiện và sử dụng chung. Công tác bao gồm:
Bài giảng Microstation - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Bài giảng Microstation - Người đăng: Dung Ha
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
79 Vietnamese
Bài giảng Microstation 9 10 911