Ktl-icon-tai-lieu

Bài giảng mở máy, đảo chiều quay và hãm động cơ 1 chiều

Được đăng lên bởi Huan Nguyen
Số trang: 9 trang   |   Lượt xem: 757 lần   |   Lượt tải: 1 lần
* Nội dung của bài:
- Lựa chọn và kết hợp các khâu điều khiển động cơ điện một chiều
và xoay chiều để xây dựng sơ đồ mạch điện tự động khống chế động
cơ điện một chiều theo nguyên tắc thời gian.
- Phân tích nguyên lý làm việc của mạch điện.
* Điều kiện tiên quyết:
- Về kiến thức:
+ Cấu tạo, công dụng và nguyên lý hoạt động của các phần tử điều
khiển trong hệ thống trang bị điện, động cơ điện một chiều.
+ Sơ đồ mạch điện và nguyên lý làm việc của các khâu điều khiển
động cơ điện xoay chiều và một chiều.
+ Đặc tính cơ động cơ điện một chiều.
- Học sinh đã được trang bị kỹ năng về:
+ Kiểm tra, lắp đặt và sửa chữa các phần tử điều khiển trong hệ
thống trang bị điện, điện tử (Học phần khí cụ điện).
+ Tháo lắp, bảo dưỡng và sửa chữa động cơ điện xoay chiều và
một chiều.

KIỂM TRA BÀI CŨ
Câu hỏi:
Nêu các khâu điều khiển điển hình trong hệ thống điều khiển truyền động điện.

Đáp án:
Khâu điều khiển theo hàm thời gian (theo nguyên tắc thời gian)
Khâu điều khiển theo hàm tốc độ (theo nguyên tắc tốc độ)
Khâu điều khiển theo hàm dòng điện (theo nguyên tắc dòng điện)
Khâu điều khiển theo vị trí (theo nguyên tắc hành trình)
Khâu điều khiển có liên hệ ngược (hệ kín có phản hồi)
Khâu mở máy, đảo chiều quay, hãm động cơ điện (tự động khống chế)

Mục đích:
Sau bài học này học sinh có khả năng thiết kế các sơ đồ mạch
điện tự động khống chế động cơ điện một chiều và phân tích được
nguyên lý hoạt động của mạch điện.
Yêu cầu :
- Dựa vào các khâu điều khiển điển hình, xây dựng được sơ
đồ nguyên lý mạch điện.
- Phân tích được nguyên lý làm việc của mạch điện.
- Vận dụng được kiến thức để thiết kế, lắp đặt và sửa chữa
mạch điện tương tự.
- Phát huy tính chủ động, tích cực và sáng tạo trong học tập.

MẠCH ĐIỆN TỰ ĐỘNG KHỐNG CHẾ ĐỘNG CƠ
ĐIỆN MỘT CHIỀU THEO NGUYÊN TẮC THỜI GIAN
A

MẠCH ĐỘNG LỰC

1
KTĐ

+
KT

-

MN 7
G3

KN
G1
H

+

R2

H

8 KT

R
KT 9 G3 11 th1
Rth2
KN

R1

KN

B

KN

G2

P.Ư

Rh
KN

D

MẠCH ĐIỀU KHIỂN
MT 5
3
6 KN 4
KT
KT

R3

Rth1

KT

Rth2

13
15

G1
G2

Rth3
G3
19 Rth4
H

17

Rth3

G3

21
H
Rth4

12 KT 10 KN

2

ĐIỀU KHIỂN ĐỘNG CƠ QUAY THUẬN
A

KTĐ

+

-

KT

G3

KN
G1

MT 5

3

R1

Rh
KN

R2

MN 7

(TN)
F
D

(3)G R
3
E
(2)
R2 + R3

B

IC I2

G3
19 Rth4

C
(1)

A

R1 + R2 + R3

I1

I (A)

H

KN

8 KT

R
KT 9 G3 11 th1
Rth2
KN
5 13
4
3
2
Rth1 1
G1
5 15
4
3
2
Rth2 1
G2
5
4
3
2
Rth3
Rth3 1


(rad/s)
H

6 KN 4

KN

R3

KT

0

KT

KT

-

Đ



D

G2

H

+

1

B

H

17

G3

21
H
Rth4

12 KT 10 KN

2

HÃM ĐỘNG CƠ
A
1
KTĐ

+
KT

G3

KN
...
* Ni dung của bài:

 !"#$
%&'()
*+&,-,.#)
* Điều kiện tiên quyết:
- V kin thc:
/01#23 4&,-#.56
7$7892)
/:"#&,-,.
)
/;<+)
- Học sinh đã được trang bị kỹ năng v:
/=72,'<!6>567
$78926?@5+4A)
/B,'28C DE!6>
)
Bài giảng mở máy, đảo chiều quay và hãm động cơ 1 chiều - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Bài giảng mở máy, đảo chiều quay và hãm động cơ 1 chiều - Người đăng: Huan Nguyen
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
9 Vietnamese
Bài giảng mở máy, đảo chiều quay và hãm động cơ 1 chiều 9 10 995