Ktl-icon-tai-lieu

BÀI GIẢNG MÔI TRƯỜNG TRONG XÂY DỰNG

Được đăng lên bởi tai-lieu-mien-phi
Số trang: 10 trang   |   Lượt xem: 512 lần   |   Lượt tải: 0 lần
BÀI GIẢNG MÔI
TRƯỜNG TRONG
XÂY DỰNG

1

Contents
Chương 1. NHỮNG VẤN ĐỀ CHUNG VỀ MÔI TRƯỜNG ................. 6
1.1. Khái niệm môi trường...................................................................... 6
1.2. Các chức năng cơ bản của môi trường ............................................ 7
1.2.1. Môi trường là không gian sống của con người và các loài sinh vật 7
1.3. Ô nhiễm môi trường ........................................................................ 8
1.4. Hệ thống tiêu chuẩn đánh giá chất lượng môi trường của Việt Nam
..................................................................................................................... 10
1.5. Hệ sinh thái và cân bằng sinh thái .................................................. 10
1.6. Một số vòng tuần hoàn của vật chất trong môi trường tự nhiên...... 12
1.7. Các vấn đề môi trường ở Việt Nam ( bài tập) ................................ 15
1.8. Chiến lược quốc gia và pháp luật bảo vệ môi trường ..................... 15
Chương 2.............................................................................................. 18
QUẢN LÝ MÔI TRƯỜNG TRONG XÂY DỰNG.............................. 18
2.1. Khái niệm chung ........................................................................... 18
2.2. Các tác động đến môi trường trong quá trình xây dựng các công
trình .............................................................................................................. 20
2.3. Bảo vệ môi trường trong hoạt động xây dựng ................................ 23
2.4. Đánh giá tác động môi trường các dự án và hoạt động xây dựng cơ
bản ............................................................................................................... 25
Chương 3.............................................................................................. 34
BẢO VỆ KHÔNG KHÍ TRONG XÂY DỰNG CƠ BẢN .................... 34
3.1. Một số tính chất của không khí ...................................................... 34
3.2. Tiêu chuẩn, Quy chuẩn đánh giá chất lượng không khí.................. 42
3.4. Các biện pháp kiểm soát ô nhiễm và bảo vệ môi trường không khí 46
Chương 4.............................................................................................. 61
BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG NƯỚC......................................................... 61
2

4.1. Sự phân bố và các dạng tồn tại của nước trên Trái Đất .................. 61
4.2. Một số thông số đánh giá chất lượng nước thải. ............................. 62
...
1
BÀI GIẢNG MÔI
TRƯỜNG TRONG
XÂY DNG
BÀI GIẢNG MÔI TRƯỜNG TRONG XÂY DỰNG - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
BÀI GIẢNG MÔI TRƯỜNG TRONG XÂY DỰNG - Người đăng: tai-lieu-mien-phi
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
10 Vietnamese
BÀI GIẢNG MÔI TRƯỜNG TRONG XÂY DỰNG 9 10 801