Ktl-icon-tai-lieu

Bài giảng môn cơ lý thuyết

Được đăng lên bởi nhatlinh-1905
Số trang: 9 trang   |   Lượt xem: 171 lần   |   Lượt tải: 0 lần
Baøi giaûng moân Cô lyù thuyeát

Hoïc kyø 2, naêm hoïc 2012-2013

Chöông 1
Caùc Khaùi Nieäm Cô Baûn Vaø Heä Tieân Ñeà Tónh Hoïc
Noäi dung:
- Caùc moâ hình cô baûn vaø heä tieân ñeà.
- Khaùi nieäm veà lieân keát, phaûn löïc lieân keát.
- Caùc moâ hình phaûn löïc lieân keát.
1 Caùc Khaùi Nieäm Cô Baûn:
1.1.

Vaät raén tuyeät ñoái:

- Khoâng bò bieán daïng trong moïi tröôøng hôïp chòu löïc.
- Chính laø vaät theå ñaøn hoài ñöôïc lyù töôûng hoùa boû qua bieán daïng.
- Chaát ñieåm laø vaät raén tuyeät ñoái ñaëc bieät.
1.2.

Traïng thaùi caân baèng:

Vaät raén ñöôïc goïi laø caân baèng ñoái vôùi moät heä qui chieáu neáu noù ñöùng yeân hay chuyeån
ñoäng thaúng ñeàu ñoái vôùi heä qui chieáu ñoù.
Heä qui chieáu laø moät vaät raén ñöôïc choïn laøm chuaån ñeå quan saùt, ñaùnh giaù vò trí cuûa vaät
khaûo saùt. Trong baøi giaûng naøy, heä qui chieáu ñöôïc choïn laø heä qui chieáu quaùn tính.
1.3.

Löïc:

- Löïc laø ñaïi löôïng ñaëc tröng cho taùc duïng cô hoïc cuûa vaät theå naøy leân vaät theå khaùc.
- Ñaïi löôïng vector buoäc F (Fx, Fy , Fz ), coù : Ñieåm ñaët, phöông chieàu , ñoä lôùn .
- Löïc taäp trung laø löïc bieåu dieãn cho töông taùc cô hoïc thoâng qua moät vuøng raát beù, xem nhö
moät ñieåm.
- Löïc phaân boá bieåu dieãn cho taùc ñoäng cô hoïc thoâng qua moät mieàn.
4

Baøi giaûng moân Cô lyù thuyeát
1.4.

Hoïc kyø 2, naêm hoïc 2012-2013

Heä löïc:

Heä löïc  ( F k)  ( F 1, F 2,…, F n) laø caùc löïc cuøng taùc ñoäng vaøo moät vaät khaûo saùt.
1.5.

Hai heä löïc töông ñöông:

Heä löïc  ( F k) töông ñöông vôùi  ( P e) ( kí hieäu  ( F k)  ( P e) ) neáu chuùng coù cuøng taùc
duïng cô hoïc.
1.6.

Hôïp löïc cuûa heä löïc:

Hôïp löïc R cuûa heä löïc  ( F k) laø moät löïc duy nhaát töông ñöông vôùi heä löïc: R   ( F k).
1.7.

Heä löïc caân baèng:

Heä löïc  ( F k) caân baèng hay coøn goïi laø töông ñöông khoâng (  ( F k)  0 ) neáu heä löïc taùc
duïng vaøo vaät khoâng laøm thay ñoåi traïng thaùi chuyeån ñoäng cuûa vaät.
1.8.

Moment cuûa löïc ñoái vôùi taâm:

Moment cuûa löïc F ñaët taïi A ñoái vôùi taâm O laø ñaïi löôïng vector ñaët taïi O:

m O ( F )  OA  F  r  F

(1.1)

Bieåu dieãn:
Cho r = r (x,y,z) ; F = F (X,Y,Z).
(1.1)  m O( F ) = ( Z.y – Y.z ) i + ( X.z – Z.x ) j + ( Y.x – X.y ) k
 m O( F ) vuoâng goùc vôùi maët phaúng

F

chöùa O vaø F , m O( F )= d.F
 m O( F ) = 0 khi giaù cuûa F qua O
(vaø taát nhieân caû khi F = 0 ).
1.9.

Moment cuûa löïc ñoái vôùi truïc ():

(1.2)

A

m O( F )
d

r

O
Hình 1.1

Moment cuûa löïc F ñoái vôùi truïc (...
Baøi giaûng moân Cô lyù thuyeát Hoïc kyø 2, naêm hoïc 2012-2013
4
Chöông 1
Caùc Khaùi Nieäm Cô Baûn Vaø Heä Tieân Ñeà Tónh Hoïc
Noäi dung:
- Caùc m hình cô baûn vaø heä tin ñeà.
- Khaùi nieäm veà lieân kt, phaûn ïc lin keát.
- Caùc moâ hình phaûn ïc lin keát.
1 Caùc Khaùi Nieäm Cô Baûn:
1.1. Vaät raén tuyeät ñi:
- Khoâng bò bieán daïng trong moïi tröôøng hôïp chòu ïc.
- Chính laø vaät th ñaøn hoài ñöôïc lyù töôûng hoùa boû qua bin daïng.
- Chaát ñieåm laø vaät raén tuyeät ñoái ñaëc bieät.
1.2. Traïng thi caân baèng:
Vaät raén ñöôïc goïi laø caân baèng ñoái vôùi moät h qui chieáu neáu n ñöùng yeân hay chuyeån
ñoäng thaúng ñeàu ñoái vôùi heä qui chieáu ñoù.
Heä qui chiu laø moät vaät raén ñöôïc choïn laøm chuaån ñquan saùt, ñaùnh giaù vò trí cuûa vaät
khaûo saùt. Trong baøi giaûng naøy, heä qui chieáu ñöôïc chn laø h qui chieáu quaùn tính.
1.3. Löïc:
- Löïc laø ñaïi ôïng ñaëc tröng cho taùc duïng cô hoïc cuûa vaät th naøy leân vaät th khaùc.
- Ñaïi ôïng vector buoäc
F
(F
x
, F
y
, F
z
), coù : Ñieåm ñaët, phöông chieàu, ñoä lôùn.
- Löïc taäp trung laø löïc bieåu dieãn cho töông taùc cô hoïc thoâng qua moät vuøng raát beù, xem nhö
moät ñieåm.
- Löïc phaân b biu dieãn cho taùc ñoäng cô hc thng qua moät mieàn.
Bài giảng môn cơ lý thuyết - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Bài giảng môn cơ lý thuyết - Người đăng: nhatlinh-1905
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
9 Vietnamese
Bài giảng môn cơ lý thuyết 9 10 166