Ktl-icon-tai-lieu

Bài giảng môn cơ sở lý thuyết hóa phân tích II

Được đăng lên bởi Truongbachien Truong Bach
Số trang: 54 trang   |   Lượt xem: 3202 lần   |   Lượt tải: 5 lần
Slide 1 of 56

TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHIỆP THỰC PHẨM Tp HCM
KHOA CÔNG NGHỆ HÓA HỌC

HÓA PHÂN TÍCH 1
MÃ HỌC PHẦN: 04200055

2

GiỚI THIỆU MÔN HỌC
Giảng viên:
GVC.ThS. TRƯƠNG BÁCH CHIẾN
Phone: 01686.151.042
Website: truongbachien.co.cc
Email: truongbachien@yahoo.com

3

Giới thiệu về nội dung môn học

Stt

4

Nội dung

Số tiết

1

Chương 1: Cân bằng hóa học và hoạt độ

4

2

Chương 2: Axit và bazơ- phản ứng trao đổi proton

8

3

Chương 3: Phức chất trong dung dịch

6

4

Chương 4: Phản ứng kết tủa

6

5

Chương 5: Phản ứng oxihóa khử

6

Tài liệu tham khảo

5

[1] Trần Tử Hiếu, Hóa học phân tích,
[2] Phạm Luận ,Các phương pháp phân tích phổ quang học ,
trường Đại học Tổng hợp Quốc Gia Hà Nội, 1999.
[3] Từ Văn Mặc, Các phương pháp phân tích hóa lý, Nhà xuất
bản Khoa học Kỹ thuật, 1995
[4] Nguyễn Thị Thu Vân, Phân tích định lượng, Nhà xuất bản
Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh
[5] V.N.Alexeev, Phân tích định lượng,.
[6] Modern Thin layer chromatography, Merck, 1993
[7] S.Suzanne Nielsen, Food Analysis Second Edition,
Gaithersburg,Maryland, 1998.
[8] R.P. Bauman ,Absorption spectroscopy, Willey New York,
1962.
[9] A.P.Kreskov, Cơ sở lý thuyết phân tích định lượng, Nhà
xuất bản Đại học và Giáo dục chuyên nghiệp Hà Nội.

CHƯƠNG 2: ACID - BAZ
PHẢN ỨNG TRAO ĐỔI PROTON

2.1. Định nghĩa acid - baz
2.2. Tích số ion của nước - pH
2.3. Cường độ acid - baz
2.4. Phương trình proton
6

2.5. pH trong dung dịch nước

2.1. Định nghĩa acid - baz

2.1.1. Theo Arrhenius
2.2.2. Theo Bronsted

7

Khái niệm về acid - baz
Thuyết Arrhénius
Acid là chất khi phân ly tạo thành các ion
hydro, và baz là chất khi phân ly tạo thành
các ion hydroxyt.
Ví dụ: HCl = H+ + Cl-

KHÔNG CHÍNH XÁC
8

HCl + NH3 → NH4+ + Cl-

Khái niệm về acid - baz
Thuyết Browsted (thuyết proton)
Acid là chất có khả năng cho proton
baz là chất có khả năng nhận proton
Ví dụ: CH3COOH + H2O

CH3COO- + H3O+

Ưu điểm
9

HCl + NH3 → NH4+ + Cl-

So sánh theo Lewis

Định nghĩa axit, bazơ
Quan điểm: Bronsted

Quan điểm: Lewis

10

2.2. Tích số ion của nước - pH

2.2.1. Tích số ion của nước
2.2.2. Thang pH

11

2.2.1. Tích số ion của nước

- Tính lưỡng tính của nước
- Biểu thức

K w =  H  OH 
+

12

−

2.2.1. Tích số ion của nước

Ở 250C, quy ước:

KW = [ H ].[OH ] = 10
+

13

−

−14

2.2.2. Thang pH

Quy ước: pH = - lg[H]

14

Trong dung dịch acid:

pH < 7

Trong dung dịch trung hòa:

pH = 7

Trong dung dịch baz:

pH > 7

Quan trọng: pH + pOH = 14

pH của dung dịch

15

2.3. Cường độ acid - baz

2.3...
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Bài giảng môn cơ sở lý thuyết hóa phân tích II - Người đăng: Truongbachien Truong Bach
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
54 Vietnamese
Bài giảng môn cơ sở lý thuyết hóa phân tích II 9 10 965