Ktl-icon-tai-lieu

Bài giảng môn công trình giao thôngtrường đại học thủy lợi

Được đăng lên bởi phuong-vu-le
Số trang: 46 trang   |   Lượt xem: 1217 lần   |   Lượt tải: 1 lần
BÀI GIẢNG MÔN HỌC CÔNG TRÌNH GIAO THÔNG
PHẦN I – PHẦN ĐƯỜNG
CHƯƠNG I
THIẾT KẾ KẾT CẤU ÁO ĐƯỜNG MỀM
1. Các nguyên tắc thiết kế và tính toán kết cấu áo đường mềm.
1.1 Các nguyên tắc thiết kế áo đường.

TÇng mÆt
TÇng mãng

Líp mÆt trªn (líp hao mßn)
Líp mÆt duíi (líp c¬ b¶n)
Líp mãng trªn
Líp mãng duíi
Líp ®¸y ¸o ®uêng

NÒn ®Êt trong
ph¹m vi biÕn d¹ng

¸o ®uêng

KÕt cÊu ¸o ®uêng

Thiết kế áo đường bao gồm một số nội dung sau đây:
- Đề xuất các phương án kết cấu áo đường : mỗi phương án có tầng mặt, tầng móng, số
lớp bằng các vật liệu khác nhau, cấu trúc và công nghệ thi công khác nhau; đông thời phải có
thể có phương án đầu tư 1 lần, ngay từ đầu đã có thể đáp ứng được yêu cầu về cường độ chạy
xe ở thời điểm tính toán, nhưng cũng có thể có phương án cấu tạo theo nguyên tắc phân kỳ đầu
tư.
- Tính toán cường độ chung của cả kết cấu và tại mỗi vị trí bất lợi trong mỗi tầng, lớp kết
cấu, lớp kết cấu; xác định bề dày mỗi tầng, lớp để bảo đảm đạt được yêu cầu cường độ cần
thiết. Bề dày tính toán phải phù hợp với bề dầy theo yêu cầu cấu tạo, cấu trúc vật liệu và theo
yêu cầu của công nghệ thi công, công nghệ duy tu, bảo dưỡng. Ngược lại, bề dày phải đảm bảo
được yêu cầu về cường độ cần thiết.
- Tính toán luận chứng kinh tế - kĩ thuật, so sánh phương án, chọn kết cấu áo đường tối
ưu trong điều kiện cụ thể của từng đoạn sao cho thỏa mãn được các yêu cầu nói chung đối với
áo đường một cách thích đáng.
Yêu cầu của việc thiết kế cấu tạo áo đường là chọn đúng và bố trí đủ các tầng, lớp vật liệu
trong kết cấu áo đường sao cho phù hợp với nhiệm vụ chức năng của mỗi tầng, lớp bảo đảm cả
kết cấu thỏa mãn những đòi hỏi đảm bảo yêu cầu chung đối với áo đường đồng thời đảm bảo
kết cấu thỏa mãn được các điều kiện về khả năng cung ứng vật liệu, khả năng thi công và khả
năng khai thác, duy tu, sửa chữa sau này.
Cấu tạo của kết cấu áo đường mềm đường ô tô bao gồm tầng mặt và tầng móng, trong mỗi
tầng có thể có một hoặc nhiều lớp. Tầng mặt thường được làm từ các lớp bê tông nhựa hạt mịn,
hạt trung, hạt thô hoặc đá dăm thấm nhập nhựa, đây là các lớp vật liệu có chất kết dính. Tầng
móng có thể bao gồm lớp móng trên và lớp dưới. Vật liệu các lớp móng có thể được làm từ vật
liệu có chất kết dính ( đá dăm thấm nhập, cát gia cố xi măng…) hoặc từ các lớp vật liệu rời như
cấp phối đá dăm, đá thải, cấp phối sỏi đồi... Cấu tạo áo đường mềm được thể hiện hình 1.1.

NÒn ®Êt ®¾p
hoÆc nÒn tù nhiªn

Hình 1.1. Cấu tạo điển hình áo đường mềm

Một số quan điểm chung cần chú trọng khi thiết kế cấu tạo ...
BÀI GING MÔN HC CÔNG TRÌNH GIAO THÔNG
PHN I – PHN ĐƯỜNG
CHƯƠNG I
THIT K KT CU ÁO ĐƯỜNG MM
1. Các nguyên tc thiết kế và tính toán kết cu áo đường mm.
1.1 Các nguyên tc thiết kế áo đường.
Thiết kế áo đường bao gm mt s ni dung sau đây:
- Đ xut các phương án kết cu áo đường : mi phương án tng mt, tng móng, s
lp bng các vt liu khác nhau, cu trúc công ngh thi công khác nhau; đông thi phi
th phương án đu tư 1 ln, ngay t đu đã th đáp ng được yêu cu v cường đ chy
xe thi đim tính toán, nhưng cũng có th phương án cu to theo nguyên tc phân k đu
tư.
- Tính toán cường đ chung ca c kết cu và ti mi v trí bt li trong mi tng, lp kết
cu, lp kết cu; xác đnh b dày mi tng, lp đ bo đm đt đưc yêu cu cường đ cn
thiết. B y nh toán phi phù hp vi b dy theo yêu cu cu to, cu trúc vt liu và theo
yêu cu ca công ngh thi công, công ngh duy tu, bo dưỡng. Ngược li, b dày phi đm bo
được yêu cu v cường đ cn thiết.
- Tính toán lun chng kinh tế - kĩ thut, so sánh phương án, chn kết cu áo đường ti
ưu trong điu kin c th ca tng đon sao cho tha mãn được các yêu cu nói chung đi vi
áo đường mt cách thích đáng.
Yêu cu ca vic thiết kế cu to áo đường chn đúng và b trí đ các tng, lp vt liu
trong kết cu áo đường sao cho phù hp vi nhim v chc năng ca mi tng, lp bo đm c
kết cu tha mãn nhng đòi hi đm bo yêu cu chung đi vi áo đường đng thi đm bo
kết cu tha mãn được các điu kin v kh năng cung ng vt liu, kh năng thi công kh
năng khai thác, duy tu, sa cha sau này.
Cu to ca kết cu áo đường mm đường ô tô bao gm tng mt tng móng, trong mi
tng có th mt hoc nhiu lp. Tng mt thường được làm t các lp bê tông nha ht mn,
ht trung, ht thô hoc đá dăm thm nhp nha, đây các lp vt liu cht kết dính. Tng
móng có th bao gm lp móng trên và lp dưới. Vt liu các lp móng có th được làm t vt
liu có cht kết dính ( đá dăm thm nhp, cát gia c xi măng…) hoc t các lp vt liu ri như
cp phi đá dăm, đá thi, cp phi si đi... Cu to áo đường mm được th hin hình 1.1.
t cÊu ¸o ®uêng
¸
o ®ng
ng t
TÇng ng
NÒn ®Êt trong
ph¹m vi biÕn d¹ng
NÒn ®Êt ®¾p
hoÆc nÒn tù nhiªn
Líp mÆt trªn (líp hao mßn)
Líp mÆt duíi (líp c¬ b¶n)
Líp mãng trªn
Líp mãng duíi
Líp ®¸y ¸o ®uêng
Hình 1.1. Cu to đin hình áo đường mm
Bài giảng môn công trình giao thôngtrường đại học thủy lợi - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Bài giảng môn công trình giao thôngtrường đại học thủy lợi - Người đăng: phuong-vu-le
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
46 Vietnamese
Bài giảng môn công trình giao thôngtrường đại học thủy lợi 9 10 358