Ktl-icon-tai-lieu

Bài giảng môn động lực học kết cấu

Được đăng lên bởi mau-don-van-ban
Số trang: 7 trang   |   Lượt xem: 333 lần   |   Lượt tải: 0 lần
TRƯỜNG ĐẠI HỌC BÁCH KHOA - ĐHQG HCM
KHOA KỸ THUẬT XÂY DỰNG
BỘ MÔN SỨC BỀN KẾT CẤU

PGS.TS. ĐỖ KIẾN QUỐC

BÀI GIẢNG MÔN HỌC

ĐỘNG LỰC HỌC KẾT CẤU
“DYNAMICS OF STRUCTURES”

Tài liệu tham khảo
1. Clough R. W., Penzien J., Dynamics of Structures, McGraw-Hill, 1993 (1975).
2. Chopra A. K., Dynamics of Structures, Prentice-Hall, 2001, (1995).
3. Buchhold H., Structural Dynamics for Engineer, Thomas Telford, 1997.
4. Geradin M., Mechnical vibrations and Structural dynamics, Belgian, 1993.
5. Rao S. S., Mechnical Vibrations, Addison-Wesley Publishing Company, 1990.

CHƯƠNG 1. MỞ ĐẦU
1.1 NHIỆM VỤ MÔN HỌC
Động lực học kết cấu là một lĩnh vực của cơ
học, nghiên cứu các phương pháp phân tích phản
ứng (nội lực, ứng suất hoặc chuyển vị, vận tốc,
gia tốc…) trong kết cấu khi chịu tác dụng của các
nguyên nhân động.
1.2 TẢI TRỌNG ĐỘNG
Khái niệm:
Tải trọng động là tải trọng thay đổi theo thời
gian về trị số, phương, vị trí, gây ra ứng suất,
chuyển vị… cũng thay đổi theo thời gian.
Phân loại:
- Tải trọng tiền định (Deterministic Loads): là
tải trọng biết trước được qui luật biến đổi theo
thời gian P = P(t). Thí dụ: Tải trọng điều hòa,
chu kỳ, không chu kỳ, xung…được mô tả theo
qui luật cho trước.
- Tải trọng ngẫu nhiên (Random, Stochastic
Loads): là tải trọng biết trước được qui luật xác
suất và các đặc trưng xác suất như giá trị trung

bình, độ lệch chuẩn… Thí dụ: tải trọng gió, sóng
biển, lực động đất….
Bài toán ĐLHKC chịu tải trọng ngẫu nhiên
được giải quyết bằng lý thuyết dao động ngẫu
nhiên (Random Vibration Theory). Các thông tin
cần tìm bao gồm ứng suất, chuyển vị, cũng mang
tính ngẫu nhiên với các đặc trưng xác suất giá trị
trung bình, độ lệch chuẩn…
Nói chung, các tải trọng trong thực tế đều
mang tính chất ngẫu nhiên ở mức độ khác nhau,
và được xác định bằng phương pháp thống kê
toán học.
Các quan điểm phân tích động lực học:
Phân tích tiền định, phân tích ngẫu nhiên và
phân tích mờ (Fuzzy Analysis).
1.3 ĐẶC THÙ CỦA BÀI TOÁN ĐỘNG
Bài toán tĩnh: nội lực
P
Tĩnh
được xác định từ sự cân
bằng với ngoại lực, không
P(t)
cần dùng đường đàn hồi nên
Động
mang tính chất đơn giản.
Ứng suất và chuyển vị
q(t)= r y(t)
không phụ thuộc thời gian.

Bài toán động: ngoại lực bao gồm lực quán
tính phụ thuộc vào đường đàn hồi y = y(x,t). Vì
vậy, dẫn tới phương trình vi phân, phức tạp về
toán học, khối lượng tính lớn, phải bắt đầu từ việc
xác định y(x,t).
Nhận xét:
Bài toán tĩnh (bao gồm cả bài toán ổn định) là
trường hợp đặc biệt của bài toán động khi lực
quán tính được bỏ qua.
1.4 BẬC...
TRƯỜNG ĐẠI HC BÁCH KHOA - ĐHQG HCM
KHOA K THUT XÂY DNG
B MÔN SC BN KT CU
PGS.TS. ĐỖ KIN QUC
BÀI GING MÔN HC
ĐỘNG LC HC KT CU
“DYNAMICS OF STRUCTURES”
Tài liu tham kho
1. Clough R. W., Penzien J., Dynamics of Structures, McGraw-Hill, 1993 (1975).
2. Chopra A. K., Dynamics of Structures, Prentice-Hall, 2001, (1995).
3. Buchhold H., Structural Dynamics for Engineer, Thomas Telford, 1997.
4. Geradin M., Mechnical vibrations and Structural dynamics, Belgian, 1993.
5.
Rao S. S., Mechnical Vibrations, Addison-Wesley Publishing Company, 1990.
Bài giảng môn động lực học kết cấu - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Bài giảng môn động lực học kết cấu - Người đăng: mau-don-van-ban
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
7 Vietnamese
Bài giảng môn động lực học kết cấu 9 10 56