Ktl-icon-tai-lieu

Bài giảng môn học cầu thép (Phần giáo trình nâng cao)

Được đăng lên bởi tai-lieu-mien-phi
Số trang: 8 trang   |   Lượt xem: 209 lần   |   Lượt tải: 0 lần
Bài giảng môn học

Cầu thép
(Phần giáo trình nâng cao)

BAØI GIAÛNG MOÂN HOÏC
CAÀU THEÙP
( PHAÀN GIAÙO TRÌNH NAÂNG CAO )
TS. LEÂ THÒ BÍCH THUYÛ

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

TAØI LIEÄU THAM KHAÛO
Tieâu chuaån kyõ thuaät coâng trình giao thoâng ñöôøng boä – Boä Giao Thoâng Vaän Taûi.
Nguyeãn Nhö Khaûi – Nguyeãn Minh Huøng – Caàu theùp (phaàn giaùo trình naâng cao), Ñaïi hoïc Xaây Döïng Haø Noäi
1997.
Nguyeãn Nhö Khaûi – Nguyeãn Bình Haø…- Caàu theùp beâ toâng coát theùp lieân hôïp – NXB Xaây Döïng - 2005.
Qui trình kyõ thuaät thieát keá keát caáu nhòp caàu theùp lieân hôïp vôùi baûn BTCT – NXB Giao Thoâng Vaän Taûi.
Thieát keá , thi coâng caàu ñöôøng theo tieâu chuaån tieân tieán – PGS.TS Vuõ Maïnh Laõng dòch.
Thieát keá caàu theùp ( tieáng Nga) – Moxcva Transport.
Narendra Taly – Design of mordern highway Bridges.
Steel box girder bridges – International conference – 1973
B.E. Ulixkii- Tính toùan khoâng gian keát caáu nhòp caàu cong vaø xieân treân bình ñoà – NXB Moxcva 1971•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

MUÏC LUÏC

PHAÀN I :
CAÀU BTCT LIEÂN HÔÏP
PHAÀN II :
CAÀU DAÀM THEÙP TIEÁT DIEÄN HOÄP
PHAÀN I :
CAÀU BTCT LIEÂN HÔÏP
PHAÀN II :
CAÀU DAÀM THEÙP TIEÁT DIEÄN HOÄP
CHÖÔNG I: Keát caáu nhòp theùp – BTCT lieân hôïp trong xaây döïng caàu
I. Söï xuaát hieän vaø phaùt trieån cuûa keát caáu nhòp theùp – BTCT lieân hôïp
II. Phaân loïai keát caáu lieân hôïp theùp – BTCT. Caùc hình thöùc gaây taïo vaø ñieàu chænh öùng suaát
III. Tính kinh teá cuûa keát caáu nhòp theùp – BTCT lieân hôïp
CHÖÔNG II : Caáu taïo keát caáu nhòp theùp – BTCT lieân hôïp
I. Tieát dieän ngang keát caáu nhòp lieân hôïp
II. Keát caáu nhòp theùp – BTCT lieân hôïp thoâng thöôøng (khoâng gaây taïo hoaëc ñieàu chænh öùng suaát)
III. Keát caáu nhòp theùp – BTCT lieân hôïp coù gaây taïo hoaëc ñieàu chænh öùng suaát

• CHÖÔNG III: Tính toùan noäi löïc vaø bieán daïng do taûi troïng vaø DÖL
• I. Caùc giai ñoïan laøm vieäc vaø ñaëc ñieåm tính toùan khi gaây taïo vaø ñieàu chænh öùng suaát
• II. Söï cuøng tham gia laøm vieäc cuûa baûn BTCT vaø theùp trong tieát dieän lieân hôïp
• III. Tính aûnh höôûng töø bieán cuûa beâ toâng vaø eùp xít moái noái baûn laép gheùp
CHÖÔNG IV: Tính duyeät tieát dieän do taûi troïng vaø löïc öùng suaát tröôùc
• I. Caùc tieâu chuaån traïng thaùi giôùi haïn veà cöôøng ñoä vaø caùc tröôøng hôïp tính toùan cuûa t/d
• II. Caùc coâng thöùc kieåm tra cöôøng ñoä tieát dieän theùp – BTCT lieân hôïp theo caùc tröôøng hôïp tính toùan
• III. Kieåm tra veà moû...
Bài ging môn học
Cầu thép
(Phần giáo trình nâng cao)
Bài giảng môn học cầu thép (Phần giáo trình nâng cao) - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Bài giảng môn học cầu thép (Phần giáo trình nâng cao) - Người đăng: tai-lieu-mien-phi
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
8 Vietnamese
Bài giảng môn học cầu thép (Phần giáo trình nâng cao) 9 10 347