Ktl-icon-tai-lieu

Bài giảng môn học: Cấu trúc Dữ liệu và Giải thuật

Được đăng lên bởi Hoangcnttb
Số trang: 84 trang   |   Lượt xem: 750 lần   |   Lượt tải: 0 lần
Bài giảng môn học: Cấu trúc Dữ liệu và Giải thuật
MỤC LỤC
LỜI NÓI ĐẦU .................................................................................................................................... 1
CHƯƠNG 1: THUẬT TOÁN VÀ CẤU TRÚC DỮ LIỆU ....................................................... 2
1. Thuật toán (giải thuật) - Algorithm ............................................................................................. 2
1.1. Định nghĩa thuật toán ....................................................................................................................2
1.2. Đặc trưng của thuật toán ..............................................................................................................2
2. Biểu diễn thuật toán ..................................................................................................................... 2
2.1. Mô tả các bước thực hiện .............................................................................................................2
2.2. Sử dụng sơ đồ (lưu đồ) giải thuật (flowchart)............................................................................3
3. Độ phức tạp thuật toán – Algorithm Complexity ..................................................................... 3
3.1. Các tiêu chí đánh giá thuật toán ..................................................................................................3
3.2. Đánh giá thời gian thực hiện thuật toán .....................................................................................4
3.3. Các định nghĩa hình thức về độ phức tạp thuật toán ...............................................................5
3.4. Các lớp thuật toán..........................................................................................................................6
4. Cấu trúc dữ liệu – Data structure ............................................................................................... 8
4.1. Mối liên hệ giữa cấu trúc dữ liệu và giải thuật...........................................................................8
4.2. Các tiêu chuẩn đánh giá cấu trúc dữ liệu...................................................................................8
4.3. Các kiểu dữ liệu cơ bản của ngôn ngữ C ..................................................................................8
4.4. Các kiểu dữ liệu có cấu trúc .........................................................................................................8
4.5. Một số kiểu dữ liệu có cấu trúc cơ...
Bài ging môn hc: Cu trúc D liu và Gii thut
- i -
MC LC
LI I ĐẦU .................................................................................................................................... 1
CHƯƠNG 1: THUT TOÁN VÀ CU TRÚC D LIU ....................................................... 2
1. Thut toán (gii thut) - Algorithm ............................................................................................. 2
1.1. Định nghĩa thut toán .................................................................................................................... 2
1.2. Đặc trưng ca thut toán .............................................................................................................. 2
2. Biu din thut toán ..................................................................................................................... 2
2.1. Mô t các bước thc hin ............................................................................................................. 2
2.2. S dng sơ đồ (lưu đồ) gii thut (flowchart) ............................................................................ 3
3. Độ phc tp thut toánAlgorithm Complexity ..................................................................... 3
3.1. Các tiêu chí đánh giá thut toán .................................................................................................. 3
3.2. Đánh giá thi gian thc hin thut toán ..................................................................................... 4
3.3. Các định nghĩa hình thc v độ phc tp thut toán ............................................................... 5
3.4. Các lp thut toán .......................................................................................................................... 6
4. Cu trúc d liu Data structure ............................................................................................... 8
4.1. Mi liên h gia cu trúc d liu và gii thut ........................................................................... 8
4.2. Các tiêu chun đánh giá cu trúc d liu ................................................................................... 8
4.3. Các kiu d liu cơ bn ca nn ng C .................................................................................. 8
4.4. Các kiu d liu có cu trúc ......................................................................................................... 8
4.5. Mt s kiu d liu cu trúc cơ bn ...................................................................................... 8
5. Các chiến lược thiết kế thut toán. ............................................................................................ 8
5.1. Chiến lược vét cn (Brute force) ................................................................................................. 8
5.2. Chiến lược quay lui (Back tracking / try and error) ................................................................... 9
5.3. Chia để tr (Divide and Conquer) ............................................................................................... 12
5.4. Chiến lược tham lam (Greedy) .................................................................................................. 12
5.5. Qui hoch động (Dynamic Programming) ................................................................................ 13
6. Bài tp .......................................................................................................................................... 13
CHƯƠNG 2: M KIM (SEARCHING) ................................................................................ 14
1. Bài toán tìm kiếm ........................................................................................................................ 14
2. Tìm kiếm tun t (Sequential search) ...................................................................................... 14
3. Tìm kiếm nh phân (binary search) ........................................................................................... 16
4. Bài tp .......................................................................................................................................... 18
Bài giảng môn học: Cấu trúc Dữ liệu và Giải thuật - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Bài giảng môn học: Cấu trúc Dữ liệu và Giải thuật - Người đăng: Hoangcnttb
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
84 Vietnamese
Bài giảng môn học: Cấu trúc Dữ liệu và Giải thuật 9 10 618