Ktl-icon-tai-lieu

BÀI GIẢNG MÔN HỌC HỆ THỐNG KHÍ NÉN – THỦY LỰC

Được đăng lên bởi truongdieuhitc
Số trang: 8 trang   |   Lượt xem: 9131 lần   |   Lượt tải: 27 lần
BAØI GIAÛNG MOÂN HOÏC HEÄ THOÁNG KHÍ NEÙN –
THUÛY LÖÏC

Taøi lieäu tham khaûo :
[1] : Heä thoáng ñieàu khieån baèng khí neùn – Nguyeãn Ngoïc
Phöông
[2] : Heä thoáng ñieàu khieån baèng thuûy löïc – Nguyeãn Ngoïc
Phöông

1

PHAÀN I. HEÄ THOÁNG KHÍ NEÙN
Chöông 1. CÔ SÔÛ LYÙ THUYEÁT VEÀ KHÍ NEÙN
1.1. Söï phaùt trieån cuûa kyõ thuaät khí neùn
Coù theå noùi raèng, khí neùn laø moät trong nhöõng daïng naêng löôïng maø con ngöôøi
ñaõ öùng duïng töø thôøi tröôùc Coâng nguyeân nhaèm thay theá cho caùc löïc cô hoïc.
Vaøo nhöõng naêm 140 tröôùc Coâng nguyeân, ngöôøi ta ñaõ cheá taïo ra thieát bò baén
teân hay maùy baén ñaù ñaàu tieân baèng khí neùn. Sau ñoù laø moät soá phaùt minh saùng
cheá khaùc nhö: thieát bò ñoùng môû cöûa baèng khí neùn, bôm, suùng phun löûa baèng khí
neùn ñaõ ñöôïc öùng duïng.
Tuy nhieân söï phaùt trieån cuûa khoa hoïc kyõ thuaät thôøi ñoù khoâng ñoàng boä, cho
neân phaïm vi öùng duïng cuûa khí neùn coøn raát haïn cheá.
Maõi cho ñeán theá kyû 17, ngöôøi ta môùi xaây döïng ñöôïc neàn taûng cô baûn öùng
duïng cuûa khí neùn.
Trong theá kyû 19, caùc maùy moùc thieát bò söû duïng naêng löôïng khí neùn laàn löôït
ñöôïc phaùt minh nhö: thö vaän chuyeån trong oáng baèng khí neùn (1835), buùa taùn
ñinh baèng khí neùn (1861).
Vôùi söï phaùt trieån maïnh meõ cuûa naêng löôïng ñieän, vai troø söû duïng naêng löôïng
baèng khí neùn laïi bò giaûm daàn. Tuy nhieân vieäc söû duïng naêng löôïng baèng khí neùn
vaãn coøn ñoùng vai troø coát yeáu ôû nhöõng lónh vöïc, maø ôû ñoù khi söû duïng naêng löôïng
ñieän seõ raát nguy hieåm, hay xaûy ra chaùy noå nhö caùc thieát bò phun sôn. Hoaëc söû
duïng naêng löôïng baèng khí neùn ôû nhöõng duïng cuï nhoû, nhöng truyeàn ñoäng vôùi
vaän toác lôùn nhö duïng cuï vaën vít töø M4 ñeán M300, maùy khoan vôùi coâng suaát
khoaûng 3,5 kW; maùy maøi coù coâng suaát khoaûng 2,5kW, cuõng nhö nhöõng maùy
maøi vôùi coâng suaát nhoû, nhöng vôùi soá voøng quay cao 100.000 voøng/phuùt thì khaû
naêng söû duïng ñoäng cô truyeàn ñoäng baèng khí neùn laø phuø hôïp; söû duïng naêng
löôïng baèng khí neùn ôû nhöõng thieát bò nhö: buùa hôi, duïng cuï daäp, taùn ñinh… vaø
nhieàu nhaát laø caùc duïng cuï, ñoà gaù keïp chaët trong maùy caét kim loaïi.
Thôøi gian sau chieán tranh Theá giôùi thöù 2, vieäc öùng duïng naêng löôïng baèng
khí neùn trong kyõ thuaät ñieàu khieån phaùt trieån maïnh meõ. Vôùi nhöõng duïng cuï,
thieát bò, phaàn töû khí neùn môùi ñöôïc saùng cheá vaø ñöôïc öùng duïng vaøo nhieàu lónh
vöïc khaùc nhau, söï keát hôïp khí neùn vôùi ...
BAØI GIAÛNG MOÂN HOÏC HEÄ THOÁNG KHÍ NEÙN –
THUÛY LÖÏC
Taøi lieäu tham khaûo :
[1] : Heä thoáng ñieàu khieån baèng khí neùn Nguyeãn Ngoïc
Phöông
[2] : Heä thoáng ñieàu khieån baèng thuûy löïc Nguyeãn Ngoïc
Phöông
1
BÀI GIẢNG MÔN HỌC HỆ THỐNG KHÍ NÉN – THỦY LỰC - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
BÀI GIẢNG MÔN HỌC HỆ THỐNG KHÍ NÉN – THỦY LỰC - Người đăng: truongdieuhitc
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
8 Vietnamese
BÀI GIẢNG MÔN HỌC HỆ THỐNG KHÍ NÉN – THỦY LỰC 9 10 472