Ktl-icon-tai-lieu

Bài giảng môn học kỹ thuật điều hòa không khí

Được đăng lên bởi Van Nguyen Huu Van
Số trang: 29 trang   |   Lượt xem: 421 lần   |   Lượt tải: 3 lần
SỞ CÔNG THƯƠNG
TRƯỜNG TRUNG HỌC CÔNG NGHIỆP
TP.HCM
KHOA ĐIỆN – LẠNH ĐIỀU HÒA KHÔNG KHÍ

BÀI GIẢNG MÔN HỌC

KỸ THUẬT ĐIỀU HÒA KHÔNG KHÍ
TÊN BÀI GIẢNG:

QUÁ TRÌNH NHIỆT ĐỘNG CỦA
KHÔNG KHÍ ẨM

GIÁO VIÊN : NGUYỄN DUY TUỆ

TÀI LIỆU THAM KHẢO
1. Kỹ thuật điều hòa không khí – Lê Chí Hiệp
2. Trane Air Conditioning Manual
3. Hand-book of Air Conditioning and Refrigerant –
Shan. K. Wang

CÂU HỎI ÔN TẬP
Câu 1: Thế nào là không khí ẩm chưa bão hòa, bão
hòa và quá bão hòa ?
Câu 2: Làm thế nào để không khí chưa bão hòa
thành quá bão hòa?

Bài 2: QUÁ TRÌNH NHIỆT ĐỘNG
CỦA KHÔNG KHÍ ẨM
I. ĐỒ THỊ KHÔNG KHÍ ẨM:
1.1 Mục đích sử dụng:
- Trên đó hiển thị các tính chất vật lý của không khí
ẩm trong những điều kiện khác nhau
- Là công cụ hiệu quả khi ta biểu diễn sự thay đổi
trạng thái của không khí ẩm một cách tiện lợi và
nhanh chóng

1.2 Thông số đặc trưng của không khí ẩm:
Gồm 5 thông số như sau:
- Nhiệt độ nhiệt kế khô ( tk )
- Nhiệt độ nhiệt kế ướt ( tư )
- Nhiệt độ đọng sương của không khí ( ts )
- Độ ẩm tương đối (  )
- Độ chứa hơi ( d )

1.2.1 Nhiệt độ nhiệt kế khô(tk):
- Là nhiệt độ ta đọc được trực tiếp trên nhiệt kế

1.2.2 Nhiệt độ nhiệt kế ướt(tư):


Thí nghiệm
- Khi 2 nhiệt kế được đặt trước dòng không khí
thổi qua thì chúng sẽ hiển thị nhiệt độ như nhau
- Nếu lấy bọc vải thấm nước vào đầu một nhiệt
kế thì nhiệt độ của nó sẽ giảm dần đến khi ổn
định. Lúc này nhiệt độ ta đọc được trên đó chính
là nhiệt độ nhiệt kế ướt
- Nếu không khí thổi qua càng khô thì nhiệt độ
nhiệt kế ướt càng giảm do sự bay hơi nước và
ngược lại

1.2.2 Nhiệt độ nhiệt kế ướt(tư):
Thí nghiệm
 Cách sử dụng:
Như vậy để đo nhiệt độ nhiệt kế
ướt của không khí ta sử dụng nhiệt
kế có buộc miếng vải thấm nước


Vải thấm nước

1.2.3 Nhiệt độ đọng sương của không khí (tđs):
- Là nhiệt độ tại đó nước trong không khí bắt đầu
tách ra và ngưng tụ trên bề mặt của vật
- Ví dụ: Hiện tượng sương đọng trên lá cây hay
sương mù vào sáng sớm
HIỆN TƯỢNG TÁCH NƯỚC KHI ĐỌNG SƯƠNG

1.2.4 Độ ẩm tương đối ( ):
- Là tỉ số giữa lượng hơi nước mà không khí đang
chứa và lượng hơi nước tối đa mà nó có thể giữ
được
- Độ ẩm tương đối được tính bằng phần trăm
- Ví dụ: độ ẩm tương đối  = 50% có nghĩa là
không khí đang chứa một nửa lượng hơi nước mà
nó có thể chứa được
Trạng thái
bão hòa

1.2.5 Độ chứa hơi ( d ):
- Chính là khối lượng thực tế của hơi nước chứa
trong 1 kg không khí khô
- Đơn vị: kghơi/kgkhôngkhíkhô

1.3 Sử dụng đồ thị không khí ẩm:
- Khi biết 2 trong 5 thông số đặc trưng trên ta có
thể tìm được 3 th...
SỞ CÔNG THƯƠNG
TRƯỜNG TRUNG HỌC CÔNG NGHIỆP
TP.HCM
KHOA ĐIỆN – LẠNH ĐIỀU HÒA KHÔNG KHÍ
BÀI GIẢNG MÔN HỌC
KỸ THUẬT ĐIỀU HÒA KHÔNG K
TÊN BÀI GIẢNG: QUÁ TRÌNH NHIỆT ĐỘNG CỦA
KHÔNG KHÍ ẨM
GIÁO VIÊN : NGUYỄN DUY TUỆ
Bài giảng môn học kỹ thuật điều hòa không khí - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Bài giảng môn học kỹ thuật điều hòa không khí - Người đăng: Van Nguyen Huu Van
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
29 Vietnamese
Bài giảng môn học kỹ thuật điều hòa không khí 9 10 437