Ktl-icon-tai-lieu

Bài giảng môn học : OTOMAT & NGÔN NGỮ HÌNH THỨC

Được đăng lên bởi maiquydat93-gmail-com
Số trang: 84 trang   |   Lượt xem: 3323 lần   |   Lượt tải: 1 lần
Bài Giảng Môn học: OTOMAT VÀ NGÔN NGỮ HÌNH THỨC
TS. Nguyễn Văn Định, Khoa CNTT

Lời nói đầu
Ngôn ngữ là phương tiện để giao tiếp, sự giao tiếp có thể hiểu là giao tiếp giữa con
người với nhau, giao tiếp giữa người với máy, hay giao tiếp giữa máy với máy. Ngôn ngữ để
con người có thể giao tiếp với nhau được gọi là ngôn ngữ tự nhiên, chẳng hạn như tiếng Anh,
tiếng Nga, tiếng Việt… là các ngôn ngữ tự nhiên. Các quy tắc cú pháp của ngôn ngữ tự nhiên
nói chung rất phức tạp nhưng các yêu cầu nghiêm ngặt về ngữ nghĩa thì lại thiếu chặt chẽ,
chẳng hạn cùng một từ hay cùng một câu ta có thể hiểu chúng theo những nghĩa khác nhau
tùy theo từng ngữ cảnh cụ thể. Con người muốn giao tiếp với máy tính tất nhiên cũng thông
qua ngôn ngữ. Để có sự giao tiếp giữa người với máy hay giữa máy với nhau, cần phải có một
ngôn ngữ với các quy tắc cú pháp chặt chẽ hơn so với các ngôn ngữ tự nhiên, nói cách khác,
với một từ hay một câu thì ngữ nghĩa của chúng phải là duy nhất mà không phụ thuộc vào
ngữ cảnh. Những ngôn ngữ như thế được gọi là ngôn ngữ hình thức. Con người muốn máy
tính thực hiện công việc, phải viết các yêu cầu đưa cho máy bằng ngôn ngữ máy hiểu được.
Việc viết các yêu cầu như thế gọi là lập trình. Ngôn ngữ dùng để lập trình được gọi là ngôn
ngữ lập trình. Các ngôn ngữ lập trình đều là các ngôn ngữ hình thức.
Cả ngôn ngữ hình thức lẫn ngôn ngữ tự nhiên đều có thể xem như những tập các từ,
tức là các xâu hữu hạn các phần tử của một bộ chữ cái cơ sở nào đó. Về mặt truyền thống, lý
thuyết ngôn ngữ hình thức liên quan đến các đặc tả cú pháp của ngôn ngữ nhiều hơn là đến
những vấn đề ngữ nghĩa. Một đặc tả về cú pháp của một ngôn ngữ có hữu hạn từ, ít nhất về
nguyên tắc, có thể được cho bằng cách liệt kê các từ. Điều đó không thể áp dụng đối với các
ngôn ngữ có vô hạn từ. Nhiệm vụ chính của lý thuyết ngôn ngữ hình thức là nghiên cứu các
cách đặc tả hữu hạn của các ngôn ngữ vô hạn.
Lý thuyết tính toán cũng như của nhiều ngành khác nhau của nó, chẳng hạn mật mã
học, có liên quan mật thiết với lý thuyết ngôn ngữ. Các tập vào và ra của một thiết bị tính toán
có thể được xem như các ngôn ngữ và nói một cách sâu sắc hơn thì các mô hình tính toán có
thể được đồng nhất với các lớp các đặc tả ngôn ngữ theo nghĩa mà trong bài giảng này chúng
ta sẽ nêu chính xác hơn. Chẳng hạn, các máy Turing có thể được đồng nhất với các văn phạm
cấu trúc câu, các otomat hữu hạn có thể đồng nhất với các văn phạm chính quy.
Môn học otomat và ngôn ngữ hình thức nhằm trang bị cho sinh viên các năm cuối...
Bài Ging Môn hc: OTOMAT VÀ NGÔN NG HÌNH THC
TS. Nguyn Văn Định, Khoa CNTT
Li nói đầu
Ngôn ng là phương tin để giao tiếp, s giao tiếp có th hiu là giao tiếp gia con
người vi nhau, giao tiếp gia người vi máy, hay giao tiếp gia máy vi máy. Ngôn ng để
con người có th giao tiếp vi nhau được gi là ngôn ng t nhiên, chng hn như tiếng Anh,
tiếng Nga, tiếng Vit… là các ngôn ng t nhiên. Các quy tc cú pháp ca ngôn ng t nhiên
nói chung rt phc tp nhưng các yêu cu nghiêm ngt v ng nghĩa thì li thiếu cht ch,
chng hn cùng mt t hay cùng mt câu ta có th hiu chúng theo nhng nghĩa khác nhau
tùy theo tng ng cnh c th. Con người mun giao tiếp vi máy tính tt nhiên cũng thông
qua ngôn ng. Để có s giao tiếp gia người vi máy hay gia máy vi nhau, cn phi có mt
ngôn ng vi các quy tc cú pháp cht ch hơn so vi các ngôn ng t nhiên, nói cách khác,
vi mt t hay mt câu thì ng nghĩa ca chúng phi là duy nht mà không ph thuc vào
ng cnh. Nhng ngôn ng như thế được gi là ngôn ng hình thc. Con người mun máy
tính thc hin công vic, phi viết các yêu cu đưa cho máy bng ngôn ng máy hiu được.
Vic viết các yêu cu như thế gi là lp trình. Ngôn ng dùng để lp trình được gi là ngôn
ng lp trình. Các ngôn ng lp trình đều là các ngôn ng hình thc.
C ngôn ng hình thc ln ngôn ng t nhiên đều có th xem như nhng tp các t,
tc là các xâu hu hn các phn t ca mt b ch cái cơ s nào đó. V mt truyn thng, lý
thuyết ngôn ng hình thc liên quan đến các đặc t cú pháp ca ngôn ng nhiu hơn là đến
nhng vn đề ng nghĩa. Mt đặc t v cú pháp ca mt ngôn ng có hu hn t, ít nht v
nguyên tc, có th được cho bng cách lit kê các t. Điu đó không th áp dng đối vi các
ngôn ng có vô hn t. Nhim v chính ca lý thuyết ngôn ng hình thc là nghiên cu các
cách đặc t hu hn ca các ngôn ng vô hn.
Lý thuyết tính toán cũng như ca nhiu ngành khác nhau ca nó, chng hn mt mã
hc, có liên quan mt thiết vi lý thuyết ngôn ng. Các tp vào và ra ca mt thiết b tính toán
có th được xem như các ngôn ng và nói mt cách sâu sc hơn thì các mô hình tính toán có
th được đồng nht vi các lp các đặc t ngôn ng theo nghĩa mà trong bài ging này chúng
ta s nêu chính xác hơn. Chng hn, các máy Turing có th được đồng nht vi các văn phm
cu trúc câu, các otomat hu hn có th đồng nht vi các văn phm chính quy.
Môn hc otomat và ngôn ng hình thc nhm trang b cho sinh viên các năm cui ca
ngành Tin hc các khái nim v ngôn ng hình thc, các otomat, máy Turing…Trên cơ sơ đó,
sinh viên có th hiu sâu hơn cu trúc các ngôn ng lp trình, các chương trình dch cũng như
bn cht ca thut toán và độ phc tp tính toán ca chúng.
Trong khi chưa có điu kin biên son mt giáo trình cho môn hc này, chúng tôi tm
thi cung cp cho sinh viên ngành Tin hc tp bài ging này, để làm tài liu tham kho và hc
tp. Do thi gian biên son có hn nên chc rng tp bài ging này còn nhiu thiếu sót, rt
mong nhn được nhng ý kiến đóng góp ca các em sinh viên và đồng nghip.
1
Bài giảng môn học : OTOMAT & NGÔN NGỮ HÌNH THỨC - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Bài giảng môn học : OTOMAT & NGÔN NGỮ HÌNH THỨC - Người đăng: maiquydat93-gmail-com
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
84 Vietnamese
Bài giảng môn học : OTOMAT & NGÔN NGỮ HÌNH THỨC 9 10 146