Ktl-icon-tai-lieu

Bài giảng môn Vẽ tàu

Được đăng lên bởi vitlo64
Số trang: 38 trang   |   Lượt xem: 2148 lần   |   Lượt tải: 12 lần
Ch−¬ng 1

c¸c tiªu chuÈn cña b¶n vÏ ®ãng tμu
1.1.

C¸c yªu cÇu c¬ b¶n ®èi víi b¶n vÏ ®ãng tµu

B¶n vÏ ®ãng tµu lµ tµi liÖu quan träng nhÊt trong c¸c tµi liÖu kü thuËt ph©n x−ëng vá. B¶n
vÏ ®ãng tµu ®−îc thiÕt lËp dùa trªn c¸c yªu cÇu cña Quy ph¹m ph©n cÊp vµ ®ãng tµu do §¨ng
kiÓm ViÖt Nam ban hµnh. MÆt kh¸c , b¶n vÏ ®ãng tµu ph¶i ®−îc thiÕt lËp phï hîp víi c¸c tiªu
chuÈn cña HÖ thèng qu¶n lý b¶n vÏ.
B¶n vÏ ph¶i thÓ hiÖn ®Çy ®ñ c¸c ®iÒu cÇn thiÕt phôc vô cho viÖc chÕ t¹o, kiÓm tra, l¾p ®Æt,
khai th¸c vµ b¶o d−ìng, söa ch÷a c¸c chi tiÕt, c¸c bé phËn hay toµn bé s¶n phÈm.
B¶n vÏ ®−îc thùc hiÖn trªn khæ giÊy tiªu chuÈn, cã thÓ vÏ trªn mét hoÆc nhiÒu tê giÊy
kh¸c nhau. NÕu b¶n vÏ ®−îc thùc hiÖn trªn nhiÒu tê giÊy th× trªn tÊt c¶ c¸c tê giÊy ®ã ph¶i sö
dông mét ký hiÖu, cã ®¸nh sè tê vµ ghi sè l−îng tê giÊy vÏ.
Trªn b¶n vÏ ph©n x−ëng vá mòi tµu h−íng vÒ bªn ph¶i cßn ®u«i tµu h−íng vÒ bªn tr¸i.
C¸c kÕt cÊu ®èi xøng cña th©n tµu th−êng chØ biÓu diÔn mét nöa, trªnb¶n vÏ ph¶i ghi râ
nöa ph¶i hay nöa tr¸i cña kÕt cÊu.
C¸c chi tiÕt trªn b¶n vÏ chÕ t¹o ph¶i thÓ hiÖn râ h×nh d¹ng vµ kÝch th−íc ®Ó viÖc chÕ t¹o,
kiÓm tra vµ l¾p r¸p®−îc thuËn lîi.
Sè l−îng b¶n vÏ ph¶i lµ tèi thiÓu nh−ng ph¶i ®Çy ®ñ phôc vô cho viÕc s¶n xuÊt.
Trªn c¸c h×nh c¾t vµ mÆt c¾t, h−íng chiÕu ®−îc ®Þnh theo c¸c mÆt ph¼ng täa ®é cè ®Þnh:
ThÝ dô: (nh×n tõ mòi) hoÆc (nh×n vÒ mòi)

1.2. VËt liÖu vµ dông cô vÏ
ViÖc lùa chän vËt liÖu vµ dông cô vÏ phô thuéc hoµn toµn vµo ph−¬ng ph¸p thùc hiÖn b¶n
vÏ cña tõng ng−êi. NÕu thùc hiÖn b»ng ph−¬ng ph¸p thñ c«ng, vËt liÖu ph¶i ®−îc lùa chän
tr−íc khi tiÕn hµnh b¶n vÏ. NÕu thùc hiÖn b¶n vÏ b»ng MT§T th× vËt liÖu vÏ ®−îc lùa chän
trong qu¸ tr×nh in Ên.

1.2.1. VËt liÖu vÏ
B¶n vÏ ®ãng tµu cã thÓ thùc hiÖn trªn c¸c tê giÊy ®¬n lÎ hoÆc trªn giÊy cuén nÕu cÇn kÝch
th−íc b¶n vÏ lín.
B¶n vÏ gèc lµ c¸c b¶n vÏ ®−îc thùc hiÖn trªn c¸c khæ giÊy cã chÊt l−îng cao.
B¶n vÏ ®ãng tµu ®−îc vÏ b»ng bót ch× cøng H, 2H hoÆc 3H ®Ó ®−êng nÐt ®ñ ®é m¶nh, râ
rµng hoÆc vÏ b»ng mùc tµu .

1.2.2. Dông cô vÏ1

a. Th−íc thÐp dÑt cã chiÒu dµi 2,5 ®Õn 3,0 mÐt dïng vÏ tuyÕn h×nh vµ v¹ch c¸c ®−êng
th¼ng cã ®é dµi lín.
b. Th−íc cong : kÝch th−íc tïy thuéc vµo tõng b¶n vÏ, cã thÓ dµi tíi 0,8 hoÆc 1,0 m.
c. Th−íc uèn lµm b»ng gç cã c¬ tÝnh cao dïng vÏ c¸c ®−êng cong, chiÒu dµi tíi 3m.
d. C¸c vËt nÆng ®Ó chÆn th−íc uèn b»ng gang nÆng tíi 3,0 kg.
e. C¸c dông cô th«ng th−êng...
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Bài giảng môn Vẽ tàu - Người đăng: vitlo64
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
38 Vietnamese
Bài giảng môn Vẽ tàu 9 10 663