Ktl-icon-tai-lieu

Bài giảng Một số quá trình khác của khí và hơi

Được đăng lên bởi dung-ta
Số trang: 10 trang   |   Lượt xem: 3998 lần   |   Lượt tải: 0 lần
9/24/2009

CHƯƠNG 3:
MỘT SỐ QUÁ TRÌNH KHÁC
CỦA KHÍ VÀ HƠI

1. QUÁ TRÌNH LƯU ĐỘNG
• Lưu động là sự chuyển động của môi chất.
• Thường sử dụng trong tuabin hơi, tuabin khí,
động cơ phản lực.
• Các giả thiết khi nghiên cứu:
Là quá trình đoạn nhiệt.
Dòng lưu động là dòng liên tục, ổn định và
một chiều.

Phương trình liên tục

G

.f.

const

• G : Lưu lượng khối lượng (kg/s);
•
khối lượng riêng của môi chất (kg/m3);
• f : diện tích tiết diện ngang của dòng tại nơi
khảo sát (m2);
• ω : vận tốc của dòng (m/s).

1

9/24/2009

Tốc độ âm thanh trong môi trường khí & hơi

a
•
•
•
•
•
•

kpv

kRT

a : tốc độ âm thanh (m/s);
k : số mũ đoạn nhiệt;
p : áp suất môi chất (N/m2);
v : thể tích riêng (m3/kg);
R : hằng số chất khí (J/kgoK);
T : nhiệt độ tuyệt đối của môi chất (oK).

Trị số Mach
M

a

• Nếu M<1: dòng dưới âm thanh;
• Nếu M=1: dòng bằng âm thanh;
• Nếu M>1: dòng siêu âm.

Quan hệ giữa tốc độ và áp suất của dòng
d

v

dp

• Khi tốc độ tăng (dω>0) thì áp suất giảm
(dp<0). Ống loại này là ống tăng tốc. Ống tăng
tốc dùng để tăng động năng của dòng môi chất
trong tuabin hơi, tuabin khí.
• Khi tốc độ giảm (dω<0) thì áp suất tăng
(dp>0). Ống loại này là ống tăng áp. Ống tăng
áp dùng để tăng áp suất của chất khí trong máy
nén ly tâm, động cơ phản lực.

2

9/24/2009

Quan hệ giữa tốc độ và hình dạng ống
• Đối với chất lỏng không nén được:
df
f

d

• f và ω luôn dương df và dω luôn trái dấu
tốc độ tăng thì tiết diện giảm và ngược lại.

Quan hệ giữa tốc độ và hình dạng ống
• Đối với chất lỏng nén được:
df
d
( M 2 1)
f
• ω và f luôn dương nên quan hệ về dấu giữa dω
và df tùy thuộc vào dấu của M.
• Nếu M<1 thì df<0: ống tăng tốc có tiết diện
nhỏ dần.
• Nếu M>1 thì df>0: ống tăng tốc có tiết diện
lớn dần

Xác định tốc độ của dòng lưu động
• Công thức chung:

2

• Đối với ống tăng tốc,
qua 1, ta có:

2

2
1

2lkt
2 >>

1

nên có thể bỏ

2lkt

2(i1 i2 )
• Nếu thay lkt= i1 – i2, ta có: 2
• Nếu đơn vị của I là J/kg, dùng công thức:
2

44,8 i1 i2

3

9/24/2009

Xác định tốc độ của dòng lưu động

2

2

k
k 1

p1v1 1

p2
p1

k 1
k

Tốc độ qua ống tăng tốc nhỏ dần

• Khi lưu động qua ống tăng tốc nhỏ dần, tốc độ của
dòng sẽ tăng dần, áp suất và nhiệt độ giảm dần đến
một tiết diện nào đó mà tốc độ dòng bằng tốc độ âm
thanh ( k=ak)
dòng đạt tới trạng thái tới hạn.
• Các thông số tới hạn: vk, pk, k

Tốc độ qua ống tăng tốc nhỏ dần
• Tốc độ tới hạn:

k

2k
p1v1
k 1

2k
RT1
k 1

4

9/24/2009

Tốc độ qua ống tăng tốc hỗn hợp (Lavan)
• Dòng trong ống tăng tốc nhỏ dần tốc độ âm thanh
sử ...
9/24/2009
1
CHƯƠNG 3:
MỘT SỐ QUÁ TRÌNH KHÁC
CỦA KHÍ VÀ HƠI
1. QUÁ TRÌNH LƯU ĐỘNG
Lưu động là sự chuyển động của môi chất.
Thường sử dụng trong tuabin hơi, tuabin khí,
động cơ phản lực.
Các giả thiết khi nghiên cứu:
Là quá trình đoạn nhiệt.
Dòng lưu động dòng liên tục, ổn định và
một chiều.
Phương trình liên tục
G : Lưu lượng khối lượng (kg/s);
ρ : khối lượng riêng của môi chất (kg/m
3
);
f : diện tích tiết diện ngang của dòng tại nơi
khảo sát (m
2
);
ω : vận tốc của dòng (m/s).
constfG
..
Bài giảng Một số quá trình khác của khí và hơi - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Bài giảng Một số quá trình khác của khí và hơi - Người đăng: dung-ta
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
10 Vietnamese
Bài giảng Một số quá trình khác của khí và hơi 9 10 992