Ktl-icon-tai-lieu

Bài giảng Nền móng 2: Phần II GV. Nguyễn Đăng Khoa

Được đăng lên bởi luan-van
Số trang: 10 trang   |   Lượt xem: 584 lần   |   Lượt tải: 1 lần
3. Móng băng – Móng băng giao nhau:
Móng băng một phương (dưới dãy cột)

GV: NGUYỄN ĐĂNG KHOA

Trình tự tính toán và thiết kế
Thông số đầu ra

Thông số đầu vào
 Tải trọng (N, M, H) tại chân cột
 Địa chất: đặc trưng , c, , e-p,…

 Chiều sâu đặt móng Df
 Kích thước đáy móng b x l
 Kích thước tiết diện ngang
 Thép trong móng

TCXD (VN)
Eurocode 7,
ACI,…
Bước 1: Chọn chiều sâu đặt móng
 Tương tự móng đơn chịu tải lệch tâm

 Bản vẽ thi công

 Giá trị đề xuất Df = [1÷2] (m)
GV: NGUYỄN ĐĂNG KHOA

Bước 2: Xác định kích thước đáy móng b x L, sao cho nền đất dưới đáy móng
thỏa điều kiện ổn định, cường độ và biến dạng
Điều kiện 1: ổn định:

 ptbtc  Rtc
 tc
tc
 pmax  1.2 R
 tc
 pmin  0

ptctb, ptcmax, ptcmin : áp lực tiêu chuẩn trung bình, cực đại và cực tiểu
tc
pmax
min

N dtc

=

tc
N dtc 6M dtc
N
tc
d
=



D
,
p
=
  tb D f
tb f
tb
2
F
F
b L

N dtt
n

M dtc

M dtt
=
n

n = 1.15

Ntt , Mtt : tổng hợp lực và moment tại trọng tâm đáy móng
GV: NGUYỄN ĐĂNG KHOA

Tổng hợp lực và moment tại trọng tâm đáy móng

N dtt

=

N1tt



N 2tt

 ... 

N5tt

n

=

Nitt

Như trên hình minh họa

d1 = L  la
d4 = L  lb  l4
2
i =1
2
n
n
n
M dtt =  M itt   Nitt  di   H itt  h d 2 = L  la  l1 d5 = L  lb
2
2
i =1
i =1
i =1
di : cánh tay đòn, khoảng cách từ lực Ntt đến d3 = L  la  l1  l2
2



trọng tâm đáy móng



GV: NGUYỄN ĐĂNG KHOA

Cách xác định b x L thỏa điều kiện ổn định
 Chiều dài móng :

L = la  l1  l2  ...  lb

la , lb = 1 / 5  1 / 3 lnhip bien
 Chọn sơ bộ chiều cao dầm móng h
 Chọn sơ bộ b = 1 m
 Tính

Rtc

Rtc =

(có trước)
(giá trị tham khảo)

h = 1/ 12  1/ 6 lmax

m1m2
( Ab   BD f  *  Dc)
ktc

 Xác định diện tích sơ bộ của đáy móng:

tc
tc
N
N
F
tc
d
ptb
 Rtc 
  tb D f  Rtc  F  tc d
b
F
L
R   tb D f

 Chọn b (làm tròn tăng)
 Kiểm tra điều kiện ổn định:

tc
tc
tc
ptb
 Rtc , pmax
 1.2Rtc , pmin
0

 Nếu điều kiện ổn định không thỏa  tăng b

GV: NGUYỄN ĐĂNG KHOA

 Điều kiện 2: cường độ:
Áp lực dưới đáy móng
tt
pmax

qult
 qa =
FS

Hoặc

FS =

qult
tt
pmax

  FS  = 2  3

pttmax: áp lực tính toán cực đại dưới đáy móng
tt
pmax

N tt 6M tt
=

  tb D f
2
F b L

qult , qa: sức chịu tải cực hạn và cho phép của đất nền dưới đáy móng băng

qult = c Nc  q Nq  0.5  b N
FS : hệ số an toàn (FS = 2÷3)
Nếu điều kiện pttmax ≤ qa không thỏa  tăng b x L
GV: NGUYỄN ĐĂNG KHOA

 Điều kiện 2: cường độ:
Hệ số an toàn trượt: (tương tự móng đơn lệch tâm)

Fchong truot

FStruot =
  FS 
 Fgây truot...
3. Móng băng Móng băng giao nhau:
Móng băng một phương (dưới dãy cột)
GV: NGUYỄN ĐĂNG KHOA
Bài giảng Nền móng 2: Phần II GV. Nguyễn Đăng Khoa - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Bài giảng Nền móng 2: Phần II GV. Nguyễn Đăng Khoa - Người đăng: luan-van
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
10 Vietnamese
Bài giảng Nền móng 2: Phần II GV. Nguyễn Đăng Khoa 9 10 135