Ktl-icon-tai-lieu

Bài giảng nguyên lý máy Chương 2: PT động học cơ cấu phẳng

Được đăng lên bởi bk1-vidal
Số trang: 58 trang   |   Lượt xem: 2517 lần   |   Lượt tải: 6 lần
Chương 2
PHÂN TÍCH ĐỘNG HỌC
CƠ CẤU PHẲNG
GV: TS. Nguyễn Chí Hưng
BM: Cơ sở thiết kế máy và robot
Email: hungnc-sme@mail.hut.edu.vn

Chương 2

PHÂN TÍCH ĐỘNG HỌC CƠ CẤU PHẲNG

Mục đích
Xác định các quan hệ hình học và chuyển động của
các điểm và các khâu trên cơ cấu
B

2
1

3

A
4

CC
Culit

3

4

1

B

A

CC Tay quay con
trượt
2

B
C

A

C

2

1

2
B

C
3
E

4

3

1

D

A

4

D

CC Bốn khâu bản lề

C

F
5

CC hỗn hợp bốn khâu bản lề - tay
quay con trượt

Chương 2

PHÂN TÍCH ĐỘNG HỌC CƠ CẤU PHẲNG

Chương 2

PHÂN TÍCH ĐỘNG HỌC CƠ CẤU PHẲNG

Phương pháp
• Phương pháp đồ thị động học.

• Phương pháp họa đồ véc tơ.
• Phương pháp giải tích.

Chương 2
PHÂN TÍCH ĐỘNG HỌC CƠ CẤU PHẲNG
2.1. Phương pháp đồ thị động học
2.1.1. Bài toán vị trí và quỹ đạo

CC tay quay con trượt
Đồ thị chuyển vị
1

w1

2
3

Chương 2
PHÂN TÍCH ĐỘNG HỌC CƠ CẤU PHẲNG
2.1. Phương pháp đồ thị động học
2.1.1. Bài toán vị trí và quỹ đạo

Các bước thực hiện
• Chọn tỷ xích của họa đồ là l
• Tính độ dài các đoạn biểu diễn tương ứng với kích thước các
khâu.
• Vẽ quỹ đạo của tâm khớp B thuộc khâu dẫn 1, đó là đường tròn
tâm A bán kính AB = lAB/l .
• Chia vòng tròn (A, AB) ra n phần bằng nhau bởi các điểm Bi (i = 0
 n ). Trong ví dụ này, để đơn giản ta chọn n = 8.
Vẽ các vị trí ABi của tay quay.
• Gọi Ci là vị trí của con trượt 3 tương ứng với vị trí ABi của tay
quay. Ta có nhận xét:
 Kích thước khâu 2 không đổi nên BiCi = BC
 Ci nằm trên đường Ax.
Nối các đoạn BiCi, ta có họa đồ chuyển vị của cơ cấu.

Chương 2
PHÂN TÍCH ĐỘNG HỌC CƠ CẤU PHẲNG
2.1. Phương pháp đồ thị động học
2.1.1. Bài toán vị trí và quỹ đạo

Tìm quỹ đạo của các điểm trên cơ cấu
• Giả sử ta cần xác định quỹ đạo của điểm M là trung điểm của BC
thuộc khâu 2.
• Trên họa đồ chuyển vị, đánh dấu các vị trí Mi (i = 0  n). Nối các
điểm Mi bằng một đường cong mềm  quỹ đạo của điểm M.

Đồ thị chuyển vị
• Giả sử ta lập đồ thị S() biểu diễn quan hệ giữa chuyển vị S của
con trượt 3 và góc quay  của khâu dẫn 1.
• Chọn vị trí ABo (Bo nằm trên đường thẳng Ax) làm chuẩn thì góc
quay của tay quay là i =  BiABo.
• Đoạn CoCi chính là đoạn biểu diễn cho c.vị của con trượt tương
ứng với góc quay i. Chuyển vị thực của con trượt là Si = l.CoCi.
• Biểu diễn các cặp giá trị (i,Si) trên hệ tọa độ SO, với các tỷ xích
trên các trục là S và   được đồ thị chuyển vị của con trượt 3.

Chương 2
PHÂN TÍCH ĐỘNG HỌC CƠ CẤU PHẲNG
2.1. Phương pháp đồ thị động học
2.1.2. Bài toán vận tốc, gia tốc

Tính vận tốc, gia tốc
Với cơ cấu một bậc tự do và...
Chương 2
PHÂN TÍCH ĐỘNG HỌC
CƠ CẤU PHẲNG
GV: TS. Nguyễn Chí Hưng
BM: Cơ sở thiết kế máy và robot
Email: hungnc-sme@mail.hut.edu.vn
Bài giảng nguyên lý máy Chương 2: PT động học cơ cấu phẳng - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Bài giảng nguyên lý máy Chương 2: PT động học cơ cấu phẳng - Người đăng: bk1-vidal
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
58 Vietnamese
Bài giảng nguyên lý máy Chương 2: PT động học cơ cấu phẳng 9 10 556