Ktl-icon-tai-lieu

Bài giảng Nguyên Lý Máy Chương 6: Cơ Cấu Cam

Được đăng lên bởi bk1-vidal
Số trang: 37 trang   |   Lượt xem: 2182 lần   |   Lượt tải: 7 lần
CHƢƠNG 6

CƠ CẤU CAM

Chương 6
CƠ CẤU CAM
6.1. Định nghĩa, phân loại
6.1.1. Định nghĩa

Cơ cấu cam
Là cơ cấu có dùng khớp cao để truyền chuyển động, quy luật
chuyển động của khâu bị dẫn là do sự thay đổi kích thƣớc động trên
khâu dẫn quyết định. Khâu dẫn (1) gọi là cam, khâu bị dẫn (2) gọi là
cần.
C
Bx
2
B
B'x
B
x
 d Bg
2
C
A


v
A e H

B'g

g
1

1

Chương 6
CƠ CẤU CAM
6.1. Định nghĩa, phân loại
6.1.2. Phân loại

Cơ cấu cam phẳng
3

B
2




C

A
1

C
2

2
3



A

B

D



B

A
1

A
1

(d)

1

(e)

(f)

C
2

C

2

3

B

D

B
A

1

(g)

A

1

(h)

C

A
1

(b)

C

C

B


C

1

2

2

2

B

A

(a)



B

D

(c)

Chương 6
CƠ CẤU CAM
6.1. Định nghĩa, phân loại
6.1.2. Phân loại

Cơ cấu cam không gian

C
2

B

A

1

1

(a)

(b)

(c)

Chương 6
CƠ CẤU CAM
6.1. Định nghĩa, phân loại
6.1.3. Thông số cơ bản của cơ cấu cam

Góc công nghệ, góc định kỳ

Bx
B'x

Quá trình chuyển động của cần
ứng với một vòng (chu kì) quay của
cam (2) gồm bốn giai đoạn:

x

B

d

 v 
B'g

Bg
A

2

C

g
1

- Khi khớp cao B đi từ Bg đến Bx thì đầu cần ngày càng xa tâm cam
nên gọi đây là thời kỳ “đi xa”. Góc quay của cam là đ, góc mặt cam
tƣơng ứng là đ.
- Khi khớp cao B đi từ Bx đến B’x thì đầu cần đứng yên ở vị trí xa tâm
cam nhất, gọi là giai đoạn “đứng xa” (ở xa)  x, x.
- Khi khớp cao B đi từ B’x đến B’g thì đầu cần càng về gần tâm cam
hơn, gọi là giai đoạn “về gần” v, v.
- Khi khớp cao B đi từ B’g đến Bg thì đầu cần đứng yên ở vị trí gần
tâm cam nhất, gọi là giai đoạn “đứng gần” (ở gần)  g, g.

Chương 6
CƠ CẤU CAM
6.1. Định nghĩa, phân loại
6.1.3. Thông số cơ bản của cơ cấu cam

Góc công nghệ, góc định kỳ
C
đ, x, v, g  góc định kì (th.số đ.học của cam)
x
2
đ, x, v, g  Bgóc
công
nghệ (th.số h.học của
B
B'x
cam)
B
x
Ta thấy đ + x + v +dg =Bgđ + x + v + g = 2.
2
C công
Tuy nhiên nói chung
thì Acác góc định kì và


v
A e H
nghệ ở thời kì đi xa và về gần không bằng nhau
g đứng xa và đứng gần
(và phải khác 0), còn thời kì
g
1 thể bằng 0):
1
chúng bằng nhauB'(và
có
đ ≠ đ ≠ 0;
v ≠ v ≠ 0;
x = x;
g = g
Cơ cấu cam cần đẩy, đáy nhọn, ngoài những thông số đặc trƣng của
cam nhƣ đã trình bày ở trên ta còn có thêm một thông số nữa gọi là
tâm sai e. Tâm sai e là khoảng cách từ tâm quay của cam A đến
phƣơng tịnh tiến của cần đẩy BC, e = AH. Đƣờng tròn (A,e) gọi là
đƣờng tròn tâm sai. Nếu e = 0 ta có cam cần đẩy chính tâm, còn khi e
≠ 0 ta có cam lệch tâm.

Chương 6
CƠ CẤU CAM
6.1. Định nghĩa, phân loại
6.1.3. Thông số cơ bản của cơ ...
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Bài giảng Nguyên Lý Máy Chương 6: Cơ Cấu Cam - Người đăng: bk1-vidal
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
37 Vietnamese
Bài giảng Nguyên Lý Máy Chương 6: Cơ Cấu Cam 9 10 861